Leenboeken
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Met onderstaande links kunt u door de leenregisters bladeren:

Het Casselboek en het Latijnsboek 1312
Het Stootboek 1355
Het Spechtboek 1374
Denombrementen 1440
Het Edaboek 1440
Denombrementen 1495

Op microfiche zijn aanwezig de zich in het ARA Brussel bevindende hertogelijke leenboeken waarin de Meierij van 's-Hertogenbosch voorkomt, en tevens verzamelingen van 'aveux et dénombrements' betreffende Meierijse lenen. In de leenboeken zijn per leen de op elkaar volgende leenmannen geadministreerd; de denombrementen bevatten nauwkeurige opgaven (beschrijvingen) door de leenmannen van hun leengoederen.

In de oudste leenboeken staan de lenen van de hertog uit heel Brabant, en verder de hertogelijke lenen in het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze, en voorts nog enige in andere 'landen'. De latere leenboeken en de denombrementenregisters betreffen meestal één of enige kwartieren van Brabant. De term 'kwartier' in de bronnen moet niet al te letterlijk genomen worden. Behalve de 4 eigenlijke kwartieren (Brussel, Leuven, Antwerpen en 's-Hertogenbosch) vindt men b.v. als afzonderlijke kwartieren behandeld Tienen en Waals-Brabant. In plaats van 'kwartier' komen ook andere termen voor als meierij, ammanie (Brussel), markgraafschap (Antwerpen), ambacht ('s-Hertogenbosch) etc. Onduidelijk is of leenmannen die lenen bezaten in meer dan één kwartier, in de denombrementenregisters van al die kwartieren zijn opgenomen of slechts in het kwartier waar hun 'belangrijkste' leen gelegen was.

Op het ARA Brussel bevinden zich nog vele andere bronnen betreffende lenen, zoals losse akten van verhef (leenbrieven), losse denombrementen, rekeningen betreffende de bij het verhef van een leen te betalen 'heergewaden' etc. (zie Galesloot, inv. Cour féodale en Gachard e.a., inv. Chambres des Comptes). In de 19e eeuw zijn veel afschriften van dergelijke bronnen (en van de leenboeken zelf) gemaakt door Cuypers van Velthoven; deze afschriften bevinden zich op het R.A. Noord-Brabant in zijn collectie (CvV) onder nrs. 3255-3320 en 3350-3364. Deze afschriften dienen nog vergeleken te worden met de originelen, onder andere voor wat betreft identificatie met nummers in de later verschenen Brusselse inventarissen (beschrijvingen in inv. Cuijpers van Velthoven door Van Litsenburg en van Dijck hiervoor niet steeds voldoende) en voor wat betreft hun volledigheid.

Transporten van in de Meierij gelegen leengoederen van Brabant dienden plaats te vinden voor de Bossche schepenbank; deze akten zijn dan in het zgn. Bosch' protocol geregistreerd.

De registers zijn opnieuw gedateerd, aangezien de oude inventarissen (met name die van Galesloot van het Leenhof) hierover slechts zeer globale informatie verschaften. Door de nieuwe datering blijkt de volgorde der inventarisnummers niet steeds meer een chronologische volgorde te vertegenwoordigen.

uitgangspunt

Inschrijvingen die in Midden-Brabant te situeren zijn; meer nauwkeurig in het gebied der Tilburgen: Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Berkel, Enschot, Huikelom, Udenhout, Haaren, Helvoirt, maar ook te Esch, Moergestel en Hilvarenbeek.

HERTOGELIJK LEENREGISTER 15

bewerkt door W. de Bakker

Oisterwijk
1 december 2003


Brussel, Algemeen Rijksarchief
Leenhof van Brabant 15


15. Register van denombrementen van lenen in de kwartieren van Antwerpen, 's Hertogenbosch en Leuven, 1495 1496. Afschrift, ongeveer gelijktijdig of 16e eeuw.

Per kwartier; daarbinnen per plaats of groep van plaatsen en dan per leenman. Bij de denombrementen van zo'n leenman worden echter ook vaak lenen beschreven in andere plaatsen als de groep waar ze onder staan. Dus in feite gerangschikt naar het 'belangrijkste' of het eerstgenoemde leen in het denombrement. Voorin tafel op plaatsnaam. Het 'ambacht 's Hertogenbosch' loopt over fol. 159 283v.
N.B. Zie ook R.A. Noord-Brabant, Coll. Schaduwarchieven inv.nrs. 280-281 (ft, alleen betreffende lenen in het huidige Noordbrabantse gedeelte; in inv. Coll. Schaduwarchieven inv.nr. 280 abusievelijk gedateerd 1440); afschrift coll. Cuijpers van Velthoven 3263.

Denombrementen Antwerpen ende sHertogenbosch de anno 1495 ...

voorin register
eerst Antwerpen
vanaf CLix Dambacht van tsHertogenbossche

Boxtele CCxxvi
enz.

209v

Sint Oedenrode

223v
Hier navolgen die partien van leengoeden die ick Yewain van Cortenbach heere tot Keerberge van mijnen genedigen den eertshertoge van Oistrijke als hertoge van Brabant te leen houdende ben in den naem ende tot behoef van mijnen wettigen kinderen die ick hebbe van wijlen jouffrouwe Barbelen Schoefs saligher gedachten mijnre yerster wettiger geselhinnen welcke leengoede mijnen voirs. kinderen bleven ende verstorven zijn bij dooode jouffr. Barbelen Schoefs huerer moeder voirscreven

Inden yersten houde ick Yewain van Corttenbach tot eenen vollen leen tot behoef mijnre voirs. kinder Tscrive ambacht van Pedelant binnen den lande van Brabant ende inder meyerien van den Bosch gelegen met eenen stucke heyden ende moer gelegen sinte Oeden Rode op de Coeveringe jarilix wert zijnde tvoirs. scrive ambacht metter heyden ende moer xviij lb. boschs gelts elck pont tot vij stuvers gerekent
etc,

CCxxiiij
Dit sijn die leengoeder die ick Yewain van Cortenbach houde te leene van mijnen gened. heere voirscreven
Ende de welcke mij toecomen zijn mits der aflivicheyt van wijlen Janne van Cortenbach ende Kathelijnen van Blair mijnre vader ende moeder Ende nij bijden commissarysen mijns gened. heeren inder scheydingen ende deylingen geschiet tusschen mij ten eenre ende Janne van Corttenbach mijnen neve ter andere zijden toegebreght ende aengedeylt sijn te weten
Inden yersten zoe houde tot eenen vollen leen een erfrente van hondert zessenvyftich ponden vyfthien scellingen paym. boschs gelts tot vijstx? elck pont gerekent op xxviz? buenre lants ende beempden int bosch van Oirschot gelegen jairlix weert zijnde vierenvijftich rinsgulden vij stuvers den oert
Item houde ick noch vanmijnen voirs. gened. heer tot eenen anderen vollen leen vier hoeven lants in Udenhout bij Oisterwijck gelegen jarilicx geldende in hueringen xxviij philippus schilde elcken gerekent tot xv stuvers Protesterende dese twee partien van leenen voer den toecomenden tijt voirtaen tot eenen vollen leen te werdden ontfangen mits dien dat ick dair af bezegelde brieven hebben die dat vercleren
Item houde ick Yewain van Cortenbach tot eenen derden leen van mijnen gened. heere voirscreven eene Lijfrente van vyftich rins gulden tsiaers beset tot mijnen live op dlant slot goede heelicheyt van Craendonck mitten toebehoirten

224v
enz.

CCxxvi

Boxstele

CCxxxi

Diessen onder Hilwarenbeke

CCxxxij

Hilwarenbeke

235v

Nerenmyerde

CCxxxix

Ghorle

Ick jouffrouw Ghijsbrecht dochter van wijlen Pauwels van Haestrecht die heere was tot Venloen certificere dat ick te leene houdende ben van mijnen genadigen heere als hertoge van Brabant op zekere erfnissen tot Goorle toebehoirende den kinderen wilneren Jan Oddert eenen erfpacht van sestalf mud roggen jairlicx te betaelen tot lichtmisse ende eenen chijns opt Rylair onder Tilborch van sestalven Rijnse gulden ende sestalven stuver ende xxij hoenre jairlicx te betaelen op sinte Thomasdach ende hiertoe noch behoirende een heyvelt opt Rylair dwelck al om in die gemeynt leet dair geen proffit af en compt ende dits al tsamen een leen ende my gebleven van mijnen vader voirs. ende by Hubert Janssoen van mynre wegen ontfangen in welcker kennissen ick Hubert Janssoen by gebreck hoers segels mynen sege; hier binnen op gedruct hebbe op sinte Agnetten dach int jair ons heeren xiiijC xCv nade scryven thoefs van Cameryck
Ende sijn comerloos

Ick Jan Lambrecht Roeloeffsoen certificere dat ick te leen houwe vanden hertoge van Brabant een huys metter tymmeringen dair op staende houdende tsamen ix buenre gelegen inder prochien van Goerle dden sijde den Abkoven Dijck dander zijde die kinder Willem Bacx
enz.

CCxL

Dit sijn die partyien van leengoeden die ick Katheline Ondarts dochter wijlen Jans Ondarts van mijnen gened. heer den eertshertoge van Oistr. als hertoge van Brabant te leen houden ben te wetene
Inden yersten een huys ende hof metten bogairde ende beempden binnen der prochien van Goerle al aen een gelegen houdende tsamen thien buendere luttel min oft meer etc.

240v

Ende houde ick Kathelijne voirs. noch van mijen voirgenoempden gened. heere bij doode wylen Jans Ondarts mijns vaders voirscr. ende bij doode wijlen jouffr. Kathelijnen tsBlonden mijnre moeder zaliger gedachten naevolgende der disposicien ende testamente des voirs. wijlen mijns vaders eene erfrente van xxij sacke rox beset ende veronderpandt op een hof metten lande ende toebehoirten wijlen Cornelyse van Kelen toebehoirende tot Conincx;o? gelegen welcke voirs. partien van goeden ende renten Jan du Crenx van mijnen voirs. gened. heer tot mijnen behoef bij doode als boven ontfangen heeft
ende sijn die voirs. leengoederen anders nyet becommert.
Orconden der wairheyt soe hebbic Jan Ondart ter beden der voirs. Kathelijnen mijnre suster dit jegewoirdich denombrement met mijnen eygene zegel bezegelt opten xxiiij-ten dach van januaris xiiijC xCv jair na costume tshoofs van Camerijcke

in marge: Sij vercleert de prochie ende platse vanden goeden ende wair die gelegen sijn mitten reengenoeten

Ick Huyge van Wijck als man vooght ende geset man van joufrouwe Odelie van Oisterzeel mijnder huysfrouwen doene condt ende certificere voir de gerechte wairheyt dat de voirs. jouffrouwe Odelie van mijnen gened. here den hertoge van Brabant te leene houdende is alsulcke goeden inder manieren hier nae volgende te wetene inden
CCxLi
in marge: Odilie mijn huysvr.

yersten huyssinge ende hovinghe metten graven dair die jouffrouwe te woenen plach in grooten van anderhalven buender Item eenen beempt liggende neven den dijck metten eenen eynde aen thuys voirs. ende metten anderen eynde neven die gemeyne Aa dairaf dat jouffr. Odelie mijne huysfr. de visscherie vander voirg. Aa in leene houdende is in grooten drie buender Item noch twee buender beemden liggende metter eender zijden neven eenen beempt geheeten tGoer ende mitter ander zijden neven die gemeynte geheiten dBlock Item noch eene stuck beempts geheeten den hoogen Schoet te weten in grooten i buender ende een vierendeel buenders gelegen tusschen Henrick van Eten aen deen zijde ende den leghen Schoet dander zijde Item eene buender lants geheeten die Dijckbraeck gelegen neven Heyen? Elssen Item ½ loepensaet gelegen inden vuthoff Item een buender lants ende twee loepensaet dat Jan van Hueckelum vander voirs. mijnre huysvrouwen te leen houdende is gelegen inde Hueckelumsche acker streckende metten eynde aen Michiel sHairden beempt Item noch drie loependaet dat Wouter Huyb Obrechts soene van mijnre huysvrouwe voirs. te leen houdende is gelegen tot Tilborch inde Loevens acker streckende metten eynde aen erffenis dat toe plach te hoiren Jan van Dordrecht
in marge: Dit goet leeght onder Goerle
Item dit is alsulcken goet als Bruysten off sijne erfgenamen van mijnder voirs. huysvrouwen te leene plach te houden ende mijne voirs. huysvrouwe nu selfs te leene hout Inden iersten drie buender beempts geheiten tGhoer liggende neven Claus van Airle metter ander zijden neven mijne voirs. leene Item drie buender beempts luttel min of meer geheiten den leghen Schoet Item noch eene buender beempts ende eene vierendeel geheiten den hoeghen Schoet Item een buender beempts geheeten Block streckende mitter eender zijden neven dat Ghoir ende metter ander zijden neven die gemeynt Item eene stuck lants geheiten die Dijckbraeck anderhalf buender groot gelegen tusschen die gemeyne straet ende mitten anderen eynde neven Margriet Mercelys erve Item eene stuck lants geheeten de Dijcbraeck een half buender gelegen op deen zijde neven Geryt Wijten erve Item een half buendere off dair omtrent geheeten dBlocxken gelegen neven tGoer op deen zijde ende de gemeynt op dander zijde ende neven mijne Block op dander zijde
241v
Ende sijne samen gerekent die mijne voirsz. huysvrouwe van mijnen voirsz. gened. heere te leene houdende is thien buender lants drie buynder beempden thien buynder broecx eenen hofstadt metter huysingen dair op staende ende ander huere toebehoiren ten Dijck bynnen der prochien van Eyntschot gelegen weert sijnde tsiaers boven des wynnen recht omtrent elff peters ende sesse mudde roggen verclere den naem van hueren soene ende ware? de vesticheit dair af geschiet is vutten welcken mijns voirs. huysvrauwe eenen van hueren soenen jairlycx vutreycken moet negenthien gouden peters ende des torconden hebbe ick Huyge van Wijck voirge. vander voirs. jouffrouwen Odelien mijnre huysfr. wegen als beset man mijnen zegele hier onder op gedruct den wierden dach in februario int jair ons heeren duysent vierhondert sessendetnegentich nae Luydick Item dese voirscreven leengoede woent een halffwynne geheiten Peter Zegers inder voirs. prochien van Eyntschot inde vierschar? van Oisterwijck ...

Ick Claes Aelwijns Peters soen certificere dat ick te leen houde vanden hertoghe van Brabant eenen beempt houdende omtrent drie buenre gelegen inder prochien van Goerle deen zij dat Godshuys van Tongerloo dander zijde die kinder Dierck Beris Item noch 1 beempt oick aldair gelegen houdende omtrent twee buenre deen zijde Goosen van Brecht dander zijde Jan van Brehese Item hiertoe noch behoirende een cleyn chijnsken verschijnende op sinte Matheusdach dwelck beloept xij oude g. ende xij hoenre ende dit is al tsamen jairlix weert omtr. xij peters ende dair en gaet niet vuyt dan shertoghen bede ende hier af moet ick vuyt reycken Jacoben
CCxLij
mijnen brueder dat een dordeel in welcker kennissen ick mijnen segel hierop gedruct hebbe op sinte Gregoriusdach int jair ons heeren xiiijC xCv

Tilborch

Ick Jan van Haestrecht certificere voir die gerechte wairheyt dat ick te leen houdende ben van mijnen genadighen heer als hertoge van Brabant die dorpen van Tielborch ende van Goirle met hooge middel ende neder metter manscap waranden visserien vogelrien chijnsen renten ende fourfaicten groot ende cleyn wair af den chijns beloept diemen jairlix betailt op sinte Stevens dach dwelck sekere is xLv lib. viij scellinge iiij d. neu iiij hoenre ende 1 mud vij loepen rox ende al dandere is onzeker welcke dorpen voirs. mitten dorpen van Druenen ende van Oyen te lossen staen met vier duysent oude vrancrijcse schilde dair aff Jan Bastairt van Nassouw mijn zwager beset sijn te heffen xiijC rijnse gulden dair voir hij jairlicx heft vyftich rijnse gulden dair af tot mijnen laste compt te betalen deen helft ende welcke heerlicheyden voirs. mij aencomen sijn van wilneer Pauwelsen van Haestricht mijnen vader in welcker kennissen ick Huybr. Janssoen ten beden Jans van Haestrecht voirs. bij gebreck sijns segels mijnen segel hier opelijcken binnen op gedruct hebbe op sinte Agneten dach int jair ons heeren duysent xiiijC xCv

ende anders en sijn dese goede nyet becommert mair de voirs. vyftich rinsgulden en sijn noch nyet ontfangen

242v
Hiernae volghen die leenen die heer Jan van Westerhoeven bij den gedoeghe goids abt des goidshuys van Tongerloo van wegen des tselfs goidshuys heelt vanden hogeboeren vermoegenden vorst ende prince onsen lieven genedigen heer den hertoge van Brabant etc.

in de marge: Antwerpen
Inden iersten dorp van Tongerloe met halff die hooge heerlijkheyt ende allen anderen sijnen toebehoirten tot eenen leene

Item een thiende gelegen tot Tilborch inde selver maeten alsoe heer Pauwels van Haestrecht ridder die te houden plach geheyten die nobels thiende die bynnen vyftich jairen ten hoochsten heeft gehouwen ten anderen leen hondert ende vyftich rijnsgulden

in de marge: Loeven
Item heelt noch die voirs. heere Jan heer van Westerhoeven van des voirg. goidshuys wegen een goet gelegen bij Loeven te Froembeke geheyten tgoet ter eert met huessen hoeven duyfhuysen bogairden twee buender ende een dachmael lants dair toebehoirende v st. x d. lenen ende vive? capuyne totten selven goe ter Eerdt behoirende enz.

CCxLiij
243v

Item noch helt die voirs. heere Jan van Weesterhoven abdt des voirs. goidshuys van wegen des tselve goidshuys een vol leene gelegen tot Sondereygen inne die prochie van Bairle houdende tsamen omtrent tsestich bunder luttel meer off myn met manscapen dai toebehoirende binnen die voirs. tsestoch buender gelegen enz.

CCxLiiij
244v

CCxLv
245v

CCxLvi
246v

CCxLvij

Item noch soe helt die voirg. heer Jan van Weesterhoeven abt des goidshuys van Tongerloe vandes tselve goidshuyys weghen te leen van onsen gened. heere den hertoege van Brabant etc. vier moelenen te weeten drie water moelen ende een wyntmoelen mitter vriheyt dair toebehorende te weeten dat nyemant eenige moelen bynnen der vrihet van
247v
Herentals setten mach enz.

CCxLviij

Orconden onsen zegel ten saken onsen prelatueren hier onder op spacium Dese tegewoirdigen letteren doen drucken vierdaghe inne januario int jair ons heeren duysent vierhondert ende sesse ende tnegentich nae costume van scrijven des shoofs van Brabant

Gestel

Ic Margriete vrouwe van Boxmeer weduwe wijlen her Willems van Egmont saliger gedachten doe condt ende certificeer met mijnen schoutet Willem (de) van Oss voer gerechtige wairheyt hoe ick houdende ende besittende ben in toichten van wijlen heeren Peeters van Vertaine heer tot Heeswijck rel.? die heerlicheyt van Ghestel bij Oisterwijc met huerer toebehoirten te wetene die dagelicxe heerlich.. Cuiyl? weert zijnde jairlicx een thiende weert zijnde omtrent vyftich mud roggen ende die grontchijns omtr. veertich rijnssche gulden deselve v heeren overseinden? met meester Henrick Ghijsselen mijnen dienaere onder den zegele van Willem van Oss voirs. mijnen schoutet in gebreke van mijnen zegele ende in absentien van mij den selven biddende dat hij dese voirs. certificatie met sijnen segele bezegelen wilde

248v

Torconden vanden selven ende ter liefde van mijnder liever vrouwen ick Willem van Oss als dienaer ende schoutet vander selver heerlicheyt ende mijnder vrouwen voirs. mijnen zegel hier op gedruct hebbe den xxiiij dach van januario int jair ons heeren duysent vierhondert vyf ende tnegentich

Den edelen vromen mijnen heere den stathouder vanden leenen onsen alder genedichsten heere thertogen van Brabant ick Goesen van Brecht Janssoen van Brecht certificeer dat ick houdende ben te leen van den voirs. onsen g. h. een thyende tot Gestel bij Oesterwijck met hoerder smaelder thiende tsamen weert wesende ten hoochsten omtrent hondert mud roggen met oick eelf ander schilde diemen mij geldende is vuyter gruten van Oisterwijck welcke grute toebehoirende is de weduwe Jan Moenix of hore kynderen welcke thiende ende eelf aw schild voirs. ick tsamen haw tot eenen vollen leen ende mij aencomen is van mijnen vader voirs. ende van Jannen van Brecht mijnen bruer saliger gedachten vuyt welcker tiend men jairlicx gelt den persoen aldair voir die novalia vi mud roggen der maten vanden Bosch in orconde soe heb ick goesen van Brecht mijnen segel hierop gedruct op den xden dach janwary anno domini actum xiv xCv nae screyven der stadt vanden Bosch

CCxLix

Ensschit

Ick Heylwich wettighe dochter van wilneer Jan Willems soen als weduwe van wilneer Arts van Beeck doe condt dat ick bij Geritden Kuyst als mijnen naeman ter tochterssen recht te leen besitte van mijnen genedisten heer hertoge Philips van Bourgonignen ende van Brabant rel. een hove ofte wijnhoff in verscheyden cleynen parceelen gelegen in die prochie van Enschot inder dingbanck van Oesterwijck te samen begripende vierdehalf mudsaets lants ende sess loepensaets (lants) off dairomtrent gelijck dat op dat leenboeck getekent staet welcke leen voirs. ick Heilwich voirs. ontfangen heb ende hebbe Yken mijn dochter ende Arts van Beeck voirs. doen tertijt onmundich wesende opt boeck doen setten ende Willem Jan Willems zoen mijn brueder den eedt gedaen heeft ende is man woerden van dien ende welcke leenhove voirs. is vry ombecommert van chijnsen pachten off renten ende is weerdt tsiaeirs veerthien rijnsgulden off dair omtrent ofte oick somtijts sestien den gulden gerekent tot xx stuvers in kenisse der wairheyt van desen heb ick Gerit Kuyst voirs. als (mannen) naeman ende momboir van deser Heylwigen mijnre huysvrouwen mijnen eygen properen zegel opt spacie van desen gedruct opden derden dach der maent van meert inden jair ons heeren duysent vierhondert vijf ende tnegentich nae costume van scryven der stadt vanden Bossche

Venloon

Ick Dirick dochter wilneer Diericx van Haesticht die heer was tot Venloen certificere voir die wairheyt dat ick te leen houdende ben van mijnen genadigen heer den eertshertoge als hertoge van Brabant twee hondert rijnssche gulden erflijcke renten die Robbrecht van

249v

Grevenbroeck heer van Venloen mijn swager met joffrouwe Marien sijnre huysvrouwen ende mijnre suster voir mijn recht van versterve overgegeven ende gevest heeft (ede) vut der heerlicheijt van Venloen ende voert vuyt allen sijnen gueden alsoe wel vuyt sijnen leengoeden als vuyt sijnen chijnsgoeden nae inhoudt mijnre brieve in welcker kennissen ick Willem van Haestricht heere van Druenen ter beden van Diericken mijnre nichten voirs. bij gebreck hoirs segels mijnen zegel hier beneden op gedruct hebbe op sint Magrieten dach int jair ons heeren duysent CCCC xCv naeden scryven des hoofs van Cameryck

Ick Robbrecht van Grevenbroeck certificere dat ick te leen houdende ben die heerlicheyt van Venloen op tsant met hoge middel ende neder ende hier toe behoert die moelen jairlicx weert xx mud roggen die thienden jairlicx weert xL mud roggen den cijnsjairlijcx weert xxv rins gulden ende derdalff hondert hoenre den chijns vanden bier mitter gruyten jairlicx weert xL rijns gulden
Item hier toe noch behoirende omtrent ses hondert boenre moers dair jairlicx af coemt omtrent twee hondert rijnse gulden Item hier tioebehoirdende een hoeve gelegen in Udenhout onder Oisterwijck ende is groot vyftich buenre ende is jairlicx weert omtrent hondert rijnse gulden Item al dander is onseker ende dit is tsamen een leen Item noch houde ick te leen een hoefken gelegen inder heerlicheyt van Druenen al om in die gemeynte ende is jairlicx weert omtrent vi rijns gulden ende dit is oick een leen ende
CCL
hier vuyt moet ick jairlicx betalen den greve van Otingen als heere van Heeswijck C lib. sweert tournoyse voir elck pont gerekent vi scell. viij d. brab. wt den eersten leen voirs. ende Jannen bastairt van Nassouw wt beyde den leenen xxv rins gulden tsiaers ende jouffrouw Dircken dochter van wijlen Dircken van Haestricht die heer was tot Venloen voirs. vuyt den lenen voirs. ende voirt vuyt allen mijnen anderen gueden jairlicx twee hondert rinse gulden in welcker kennissen ick Hubrecht Janssz bij gebreck sijns segels tot sijnre beden mijnen segel hier beneden op gedruct hebbe op sinte Angeeten dach int jair ons heeren duysent vierhondert xCv
Ende anders en sijn dese goede nyet becommert

Hoochcasterlo inden dorpe van Loon

in de marge: Bruessele
Elysabethh van Ramst weduwe wijlen heeren Wouteren Bauws vande Eenhoven ridder etc. houde te leene van mijnen gened. heer den hertoge van brabant etc. inden iersten een hof dair een thoon? porter plach op te staen met meer ander huysingh die nu ter wilen den meesten hoop af gebrant sijn geheeten tHof van dair achter gelegen inder stadt van Vilvoirden enz.

250v

in de marge: Bosch
Item noch houde ick van mijnen genedigen heere voirs. te leene een goet gelegen tot Hooch Casterle inden doirpe van Loen een eygendom dat wijlen was Jan vander Zedewinden enz.

in de marge: Bosch
Item noch een hoeve gehouden van mijnen genedigen heere voirs. te leene gelegen inde selve prochie ende sijn beyde dese voirs.

CCLij [sic]

hoeven gelegen ontrendt deser voirs. chinchel? vander monicynden tot Hoechcastere toe dair wijlen Dierick Broeckmans op te woenen plach enz.

in de marge: Bosch
Item noch houde ick van mijnen gened. heere voirs. te leene een goet gelegen inde prochie van Dommele ende te Weedert met eender watermoelen ende alle ander toebehoirten enz.

Item ick Lijsbeth voirs. certificere onder mijnen segel dat ick opten dach van heden soe verre mijnder wetentheyt voir staet anders geen leenen ende houde van mijnen genedigen heere voirs. dan dese vier leenen boven genoemt noch ic en hebber af noch toe

252v

gedaen sindert datse Henric mijn broder here tot Boexstel ontfinck tot mijnen behoef ende dair inne erfde ende mij transporteerde dat henne god gegeven anno xiiijC xCv xv in februarius

Druynen

enz.

257v

Wailwijck

enz.

CCLviij

Gansoyen

enz.

CCLix

Essche

Eerwerdighe Lieve heer stathoudere mijns gened. heeren van Bourgonignen ende van Brabant etc. van sijnen leenen in sijnen lande van Brabant
Dit sijn alsulcke gi=uede als ick Herman Jacop Pauwels zoens zoen van mijnen gened. heer van Bourgonigenen ende van Brabant voirs. etc. in leene houdende ben

In den yersten een goet gelegen inder prochien van Essche geheyten Bruynschot met sijnen toebehoirten

259v

Te weten huys ende hoff met sijnen tymmeringen begrijpende tsamen omtrent vier loepensaet voir weecs? lants ende een heyvelt metten houtwasch daerop wassende ende drie scharen weyen aen een gelegen tusschen die gemeynte van Boxtel ende van Essche aen deen zijde ende erve Henrick Loden ende mij Hermanne voirs. aen dander zijde strekende metten eenen eynde aen erve Peters van Oirle ende Brugmans

Item eenen acker geheyten dat Rote? begripende omtrent vi lopensaet lants tusschen erve Jans vanden Berghe gelegen op deen zijde ende erve Pauwels Jacop Pauwels soens soen aen dander zijde streckende metten eenen eynde aen die weyde voirscreven

Item noch aldaer int Rot omtrent v lopensaet lants gelegen tusschen erve Pauwels voirg. aen deen zijde ende die gemeynte aen dander zijde streckende metten eenen eynde aen die weyde voirscreven

Item een acker geheyten die Megghel begripende omtrent vi lopensaet streckende metten eenen eynde opte erve Henrick Roye ende voirt allomme aen erve Magriete weduwe wilneer Jacop Pauwels soen

Item eenen acker geheyten inden comt begripende omtrent twee loependaet lants gelegen al om inden erve Margrieten voirs.

Item inden verrenhoff omtrent twee loepensaet lants gelegen tusschen erve Henrick Kreyts deen zijde ende Jans vander Voirt aen dander zijde streckende vande erve Kreyts voirscreven tot erve Aleyten van Beersse

Item in Visser ecker een loepensaet lants gelegen al om inde erve Pauwels Jacop Pauwels soens soene voirs.

Item after die kerck van Essche een loepensaet lants gelegen aen erve Elyas Hubrechts Laureys zoens soene aen deen zijde ende

CCLx

Margriete weduwe wilneer Jacop Pauwels zoens zoen voirscreven aen dandere

Item bij der kercken voirscreven iiij loepensaet lants gelegen tusschen erve Aleyten van Beerze voirg. aen deen zijde ende Willem vander Voirt aen dander

Item in die Gheermants ackere omtrent ij lopensaet lants gelegen tusschen erven Margrieten voirs. aen deen zijde ende Ghijsbrecht Woutghers zoen aen dander zijde

Item een half loependaet lants geheyten dat Poelken gelegen tisschen erve Willems vander Voirt aen deen zijde ende Peter Abensoen aen dander zijde

Item noch een schaer weyden gelegen inde stoppelbeempt tusschen erve Margrieten voirs. op die zijde ende een eynde ende voirt aen die gemeyn straete

Item iiij dachmate hoybeempts ghelegen inden langbeemt tusschen erve Margrieten voirs. aen deen zijde ende den stroom geheyten die Aa aen dander zijde streckende vande erve Ghijsbrechts Weijen zoon totten stroome voirscreven

Item noch drie dachmate heybeempts geheyten die Weert gelegen tusschen erve Jan Ruttenzoen ende meer andere gebueren deen zijde ende Willem Huben met meer andere gebueren aen dander zijde streckende metten eenen eynde aen Willem Dicbier (huer) Henricks zoen welck goet tzamen weert wesen mach omtrent xviij mudde roggen Bosscher maten

Item xiij lib. Bosch payment welcke xiij lib. gemaict zijn met scepen brieven vanden Bosch over xC jaer ende meer van eenen ecker gelegen inder prochien van Oirschot geheyten dat Roodsche Lant welcken acker Jan Zuetx? wilneer hadde ende nu sijn brueder over die xiij lib. voirs. ende heeft daer toe tonderpandt geset vi loepensaet lants inder voirs. prochie van Oirschot gelegen geheeten Doerkensacker

260v

ende vuyt desen leengoet en gheet ghenen commer mijns wetens

Des te oirkonden hebbe ick Herman zone Hermans Jacop Pauwels z. mijnen propren zegel hier onder aen gedruct Anno xiiijC xCvi opten xvi dach in Januario

Oisterwijck

Ic Lodewijck Happaerts certificeer, dat ick (te leene) van mijnen gened. heer den hertoghe van Brabant te leene houdende ben enen beempt geheten de Strijthoeve groot sijnde xLviij buenre gelegen inde prochie van Oisterwijck inde meyerye vanden Bossche comende metten twee zijden aen tsHeeren strate ende metter ander zijden aen derve Jans van Haren Ende gaet hier vut te commer xvi wenceslaus peters tsiaers erffelijck daeraf deen derdendeel toebehoirt ende heeft Claes van Houbraken Item Jacop van Houwert een helicht van enen derdendeel daeraf ende dander helf deel hebbick gequeten Item gaet noch daer vuyt jairlycx erffelic jouffr. Margrieten Happaerts mijnre sustere vijf Peters vanden Wouwe xij rins hulden die ick lossen mach met ander renten die ick te Bruessel oft binnen een mile ommegaens bruessel coopen ende gecregen mach om huer die voir de selve erfrente van xij rins gulden bewysen In orconden der waerheyt hebbick Lodewijck voirs. mijnen zegel hierop gedruct opten xxvijen dach van januario int jaer xiiijC ende xCv

Allen den ghenen die desen letteren van certificatien sullen sien oft hoeren lezen ende sunderlinge der eerbaeren wysen ende voirsienigen meester Ghijsbrecht Molenpas secretarys ende verwaardere vande leenboecken mijns aldergenedichsten heeren eertshertoghen van Oister.. saluyt

CCLxi

Ick Dierick de Borchgrave doe condt certificerende voer die rechte waerheyt dat ick van wegen mijns voirs. alder genedichsten heeren als hertoghe van Brabant te leen houdende ben een huys hof ende hofstadt een buenre groot zess buender in vier stucken gelegen ter plaetsen geheeten Berckel gelegen inde prochie van Oisterwijck die mij gebleven sijn bijder doot jouffrouwe Marye mijnre moeder ende ick van mijnen gened. heer te leen ontfangen heb ende noch helt mij van mij te leene twee buender ende een vierendeel van eenen buender ende vier buender die gelegen zijn in die prochie van Tilborch die plaets geheeten Westilborch welcke twee buender ende een vierendeel ende die vier bunder voirs. van mij te leen ontfangen heeft Marye dochter wilner Tilmans vande Paer ende en sijn de voirs. (leene) mijne leengoeden niet becommert in kennisse der waerheyt hebbick Dierick voirs. mijnen (propren) segel hier onder gedruct opten xvi-en dach der maent van januario ont jaer ons heeren duysent vyerhondrt ende vyfentnegentich

Hierna volgen alsulcken goeden als ick Dierick Willem Sapeels zoen van mijnen gened. heere der eertshertoghe van Oistr. als hertoge van Brabant te leene houdende ben te wetene

Vierthien buenre lants luttel min oft meer geheyten tGoet van Doevele inde prochie van Oisterwijck gelegen neven erve Alyt van Ghyls weduwe wijlen Jans van Ghyls aen deen zijde ende eenen camp binnen der vriheyt van Oisterwijck aen die gemeynte aldair aen dander

Van welcken voirs. goeden her Jan Appels priestere voirt van mij te leene houdt dat derdendeel dwelck hem bij doode van wijlen Arnde Appels zijnen vader toecomen ende verstorven is

261v

Ende is dit voirs. leen ombecommert ende ombelast in orconden der wairheyt soe hebbic Peter Middelborch ter beden my van wegen des voirs. Diericks gedaen mijnen zegel in gebreke vanden sijnen hierop gedruct opten xxviij-en dach januario xiiijC xCv jair na costume tshoefs van Cameryck

Alle ende een jegelijcke die dese letteren selen sien oft horen lesen ende besundere die eerbaere ende verwairdere der leenboecken van Brabant Ick Goyart die Bye borger der stadt van tsHertogenbossche certificeer voer de gerechte wairheyt dat ick nu ter tyt hebbe ende besitte tot eenen leene inden jair xiiijC xCiij den xviijden dach in octobri ontfangen ende die heergewede daeraff betaelt naer inhoudt den voirs. leenboecken etc. te wetenen eenen acker lants thien lopensaet off daer omtrent houdende gelegen inder prochien van Oisterwijck ter stede geheeten inde Scive tusschen erffenissen Engbrecht Goessens met beyden eynden ende met eenre zijden ende metter andere zijde aen erffenissen der kindereen Jan Wytmans. Item noch eenen acker lants gelegen ter stede ende prochien voirs. thien lopensaet off daer omtrent houdende tusschen erffenissen Willem Puynenborch noerden den erve Lijsbet Zegers westwairt den erve Roeloff van Donger suydwaert ende neven eenen gemeynen wech aldair oistwairt. Item noch eenen acker lants gelegen aldaer vier loepensaet off daer omtrent den erve Henrick Rutten deen zijde oistweert den erve der kinderen Andries Wytmans westwairt ende den erve Henrick Emmen suydwairt ende sijn de voirs. ackeren lants vry. Item noch eenen chijns geheyten Noerkens schijns jairlycx weert zijnde vijf ponden audts negen penningen coels ende omtrent xx off xxiiij hoender die ick heffende benne van sekeren ende [CCLxij] vele diverse parcheelen ende persoenen in TIlborch Oisterwijck ende Belveren gelegen ende geseten. Item noch eenen erfpacht van eenen mudde roggen der maten van Oisterwijck ende ick heffende benne vuyter cleynre thienden van Haeren voirs. welcke lant pachten ende chijnsen voirs. ick bij coop vercregen hebbe tegen Roelof van Ghent Henricxss ende daer af ontfanck ende heergewade gedaen hebbe ende betailt nae inhoudt den leenboecke als boven ende dit certificeer achtervolgende den mandementen ende bevelen inder voirs. stadt vanden Bossche daer aff gepubliceert inden zomer lestleden den welcken ick obedieren will etc. ende hebbe alsoe gebeden vuyt gebreck mijns zegels meesteren Henricken die Bye zijn nor..? hanteeken hier op te willen setten in kenissen der waerheyt dwelck ick Henricus die Bye alsoe gheerne gedaen hebbe ter begheerten Goyaerts voirs. in kenissen der wairheyt opten xxiiijten dach der maent januarij anno Domini? vijve ende tnegentich stijle scrivens der stat voirs. aldus ondergescreven Henricus die Bye manu proprio

Ic Kathelijn weduwe wijlen Thielmans vanden Parre doe condt eenen iegelijcken ende besunder den eerbaren wijsen ende voirsienigen meesteren Ghijsbrechten Molenpas secretarys ende verwaerdere vanden leenboecken ons alregenedigsten heeren sHertogen van Brabant etc. dat ick al nu ter tijdt houdende benne te leene seker verscheyden erffenissen gelegen inder prochien van Oisterwijck te wetene inden iersten een loepensaet lants aldaer gelegen tusschen erffenissen Willem Louws ter eenre ende Jan Goyaert Bacx kinder ter andere zijden ende streckende aen Volckarts dijck met beyde den eynden ende is gelegen ter steden geheiten indie Hupperinge Item noch een stuck lants gelegen
262v
aldaer ter steden geheiten te Kerckhoven xij loepensaet off daer omtrent houdende tusschen erffenissen der weduwen Denys Wyden ter eenre ende erff Willems van Oss ter ander zijden streckende deen eynde aende gemeyn strate ende dander eynde aende heyde aldair Item noch drie loependaet lants aldaer gelegen ter steden geheyten inde Scive tusschen erff Willem Pouynenborch ter eenre en Joesten die Beer ter ander zijden streckende vander gemeynre straten aldaer aen erff sHeylichs Gheests van Oisterwijck Item iij ½ loepensaet lants gelegen inde prochie ende stede voirs. tusschen erffenissen Thonys her Florys ter eenre ende Rolof van Dungen? ter ander zijden streckende metten eynden aen erffe mij Kathlijn vanden Parre voirs. Item drie loepensaet lants aldaer gelegen ter stede geheyten in die Hokelemsche acker ende zijn geheyten den Swartten acker de westzijde aen erfenis Goiart Reynsz ende dander zijde aen erff Jan Goiart Bacx kinderen streckende noortwaert aen erff Jans van der Stegen ende metten anderen eynde aende kerckwech aldair. Item noch een stuck weycamps drie lopendaet off dair omtrent groot wesende gelegen aldair metten eenen eijnde vander kercken zuytwairt den Zwartten acker westwaert ende oistwaert aen erff Goyart Rembrants ende noordenwaert aen erff mij Kathlijn vanden Parre voirs.. Item noch sess lopensaet lants gelegen aldair inder kercken eynde geheiten den Hoogen acker tusschen erffenis weestwairt Everyts kynder vanden Water ende oestwairt deen sijde mij Kathlijn voirs. ende metten eynde zuytwairt ende metten anderen eynde streckende nootwaert aen erff sHeylichs Gheest van Oisterwijck. Item noch iij ½ loepensaet lants gelegen inde prochie ende stede voirs. tusschen erffe nootwaert my Kathlijn voirs. deen zijde ende metten eenen eynde oistwert ende zuytwairt aen erff h. Jan Bacx ridders streckende metten anderen eynde aen erffenis Everits kinderen vande Water westwairt. Item noch sess loepensaet lants inde prochie ende stede voirs. gelegen geheyten den Penninckacker die westzijde aen erff mij Kathlijn vanden Parre ende dander zijde oistwairt h. Jan Bacx erffenis voirs. ende metten eenen eynde zuytwairt h. Jan Bacx erffenis voirs. ende metten eenen eynde zuytwairt streckende metten anderen eynde nootwairt aen erffenis Fye vander Elst. Item noch anderhalf loepensaet lants inde prochie ende stede voirs. gelegen die suytsyde ende twesteynde aen erff
CCLxiij
Jans Noet ende dat resteynde streckende aen de gemeyn straet aldair totter kerckenpat toe noortwairt. Item noch een stuck lants gelegen aldair ter steden geheiten inde schive voirs. tusschen erff die oistzijde Henrick Emmen sone ende erff der susteren van Oisterwyck die westzijde ende zuytwairt aen erff Peters die Becker ende nootwairt aen erff des Heylichs Geest van Oisterwijck voirs. ende is houdende omtrent drie loepensaet. Item noch een stuck lants een loepensaet houdende gelegen inde prochie ende stede voirs. tusschen erff Adriaen Blocx ter eenre ende erff des pastoirs van Oisterwijck ter ander zijden streckende metten eenen eynde aen erff Engbr. Goessensz ende metten anderen eynde aen erff Wouter Piggen, Item een zester saetlants of daer omtrent houdende gelegen aldair inder Kercken eynde tusschen erff rontomme her Jan Bacx voirs. Item noch een zester saet lants aldair gelegen tusschen erff Geertruyden vander Hoeven ende Jans van Amersoyen ende anet eynde aen erff heeren Janne Bacx voirs.. Item noch van verscheydenen persoenen ende erffe twee aude groot ende een hoen. Item noch twee aude groot ende een hoen. Item noch drie hoenre ende vuyten clooster daer zusteren aldair een hoen [ Item noch twee aude groot ende een hoen. Item noch drie hoenre ende vutten clooster der susteren aldair een hoen] Welcke lant ende chijnsen voirs. my jairlicx vuytbrengen deen jaer meer dander jair min omtrent derthien mud roggen al op een gerekent ende is vry. Ende is my aengecomen ende verstorven van Luytgaerden weduwe wijlen Reyniers van Mechelen saligher gedechten mijnre moedere ende dien achtervolgende hebbe ick tvoirs lant ende chijnsen ontfangen voirtijts te leene van onsen genedigen heer voirs. nae inhoudt den reg...re vande selven leenen ende theergewede dairaff betailt mede settende eenen man Zegeren Jan Eliaesz. mynen zwager die ---- dat behoirden art. ? ende dit vuyt crachten van sekeren mandementen van dese ----- gepubliceert den welcken ick emmers obedieren wille ende hebbe ---- van desen want ick egheen zegel noch marcke en hebbe stat vanden Bossche voirs. dese certificatie voer my te willen ---- marcke dwelck ick Willem voirs. alsoe ter beeden ende ----- gedaen hebbe In kenisse der wairheyt opten vij-ten D. ---- dm. xiiijC vyfendetnegentich stile scrivens tshoofs

263v

Ick Katlijne Boxhoerens weduwe Gheerlycx wijlen van Brakel certificeere mits desen allen den ghenen die dese letteren sullen zien oft hoiren lesen dat ick van mynen genadigen heere ertshertoge Ph.s als hertoge van Brabant als tochtersse ende Kathlijne van Brakel mijn dochter als erfwijf vanden selven zijnen genadighen te leene houdende ben een vol leen te wetene een huys een schuer ende een hoeve lants van omtrent tweelff boenderen die oude schouwe van Berckel vier mannen van leene dair af ick deen ben ende xxx s. goets gelts gelegen te Berckel inde prochie van Oisterwijck gelijck ick dat vanden selven mijnen genedigen heer eertshertogen Phs. als hrtoge van Brabant te leene ontfangen hebbe opten xx-en dach van octobri xiiijC xCij jair lestleden dairaf de landen hier nae volgen
Te wetene een weyde aen tvoirs. hof gelegen tusschen diericken Borchgreve in deen Godevairt Reynbouts op dander derde zijde aen de gemeynte ende den kerckwech op de vierde zijde.
Item een stuck lants tusschen de oede Diericx Borchgreve voirs. ter eenre Adriaen ende Katlijnen Emmens ter andere, Peter vanden Passe derder ende de gemeynte ter vierder zijden
Item een stuck lants den Kerckhoff wech op deene Jan vander Wordt io dandere Hubeert Hals op de derde ende Willem de LAthouder op de vierde zijde.
Item een stuck lants tusschen den kinderen Hessel Goyaerts ter eenre deselve ter andere de Cappelle van Berckel ter derder ende Dierick Boregreve ter vierder zijden
Welcke goeden moeten jairlycx gelden ende betalen thien overlenssche rijnsgulden staende ten lene van Kathelijnen vanden Eynde woenende inder stat van Antwerpen ende gelt my te pachte tselve goet jairlycx vierthien ende een half bosscher mudden rocx
Item de mannen die van my te leene goet houden volgen hier nae
Ierst Jan van Haren die een thiendeken houdt gelegen inde prochie van Haren
CCLxiiij
ende Helvoert ende heet die Gheesschelssche thiende weert wesende drie mudden roggen
de ander is her Willem van Andele op drie parcheelen te weten een hofstadt wijlen toebehoirende Matheeusen Beertkens oft van Andelen een bosschelken ende een teussel beyde annexe der selver hoffstadt jairlycx weert zijnde negen loepen rocx gelegen inde prochie van Thielborch
Ende de leste mansscap is Machtelt weduwe Jans wijlen van Tyelroy met hueren momboer Gheert van Geldrop een hoeve te Hokeleem gelegen tusschen huyse schuere hoff ende lant dair aen liggende op deen ende Cornelys Dicbier op dander zijden Item een stuck lants tusschen de goede Goorts Reynbouts op deene de kinderen Jans van Eygem ter andere zijden Item een stuck beempts in Wippenhout tusschen Heylwigen Verbeijden ter eenre ende tgemeyn water ter ander zijden houdende tsamen sesse boender luttel min oft meer weert zijnde jairlycx tweelf croonen ... Te dien eynde dat hem een yegelyck dien hier af yet voircomen mochte in goeden rechte redenen ende bescheyde souden moegen weten te vuegen
In kennissen der wairheyt hebbe ick Kathlijne voirs dese certificatie metten segele van saliger gedachten Gheerlycken van Brakel mynen man hier op doen drucken opten derden dach der maent van meerte xiiijC vijfendetnegentich jaire na costume van scrivenen inden hove van Brabant

in marge: dit rapport en is nyet geteekent noch gezegelt
Ic Roelof van Daelem anders geheyten van Donghen scertificere voere die gerechte wairheyt dat houdende ben een leen van mijnen genadighe heere eertshertoge hertoghe van Brabant van Borgonge etc. een goet geheyten het goet ter Borch gelege bynnen der vryheyt van Oisterwyck ten weten twee water
264v
moelenen een corenmoelen ende olymolen ende een hoeve dair aen liggende aen die een zijde Henric Rutten met sijnen mede erfgenamen ende die Borch ende die ander syde ende Henrick van Beeck het een eynde aen het Dekens ende die Broeck ende het Wouwenbroeck Item noch die Vloit mit den huys ende hoff daeen syde aen Pauwels Becken eenre die ander syde Heessels van Eele wey deen eynde aen die Aae dander eynde aen Aert Grevenhof Item noch een loepens saert lants deen syde aen Goeyaert Sleuwen wey dander zijde Harman Molders eenre deen eynde aen het Gasthuys ende ane die straet Item noch twee loepens saets deen syde Aleit Vereelst dander sijnde Peter WItmans deen eynde die Heyligheest van Oisterwijck dander eynde aenden wech Item noch iiij loepens saet lant aen des coenincks eycke deen eynde (dander eynde) aenden wech deen zijde die persoon van Oisterwijck dander sijde Bartelmes Canis (Cams?) kinder Item noch een stuckens aen die wyn moelen deen zijde Gherit van Wuel dander zijde ende het ander eynde ..ijl? Willem die Loese Item noch een cleyn stuckens lants byder voirs aen die heerbaene ende Heylwich Beckers Item noch een stuck geheyten Steenacker ende Sneppenscoet daer den wech tuyssen beyde gaet deen zijde Lysbet Paigghen dander syde die kynder Roelof Poeynenborch deen eynde aenden water laet dander eynde die Heyligeest van Oisterwijck
Item dese voirs. goeden metten moelen weert wesende boven die reformatie aen die moelenen ende die huysinghen dair aen staende jairlics weert wesende het een jare meer het ander jair min xviij mud rogx ende viij pet.
Item noch een schuyskens van xx ouder groot maect xxxviij ½ st. dairom trent

CCLxv

Den edelen moegen wijsen ende voirsienigen mynen heer den stathoudere vanden leenen onsz. alregenedichen heer hertouge van Brabant Ick Willem van Buchouten doe condt ende certificeer dat ick van mijnen gened. heere als hertouge van Brabant ontfangen hebbe ende houdende ben een volleen gelegen tot Haeren geheiten den Emelair te weten thuys vande Emelair ende die hoeve met hueren toebehoirten gelegen in diverse p[er]celen tot diverse plaitsen groot wesende omtrent vier mudsaet met den warande in die prochie van Oisterwijck Haeren Helvoert ende Essche ende die visscherie oft wateren aengaende vanden watermoelenen geheiten die Nedervonder ter Borcht toe ende alsoe alsoe nederwairts tot den Luyselsche wyel toe vuyt welcke vysscherye gaende is eenen alden grooten grontchijns mijnen gened. heer mer vuyt den anderen nyet weert wesende tvoirs huys met der hoeve negenthien ende een half mudde roggen off dair omtrent affgetoigen die refectie ende houdinge vande huysinge ende die voirs. warande ende vysscherie costen my meer te houden dan ick dair baten aff hebbe in orconde van welcken soe hebbic Willem voirscreven mijnen zegel hier onder op gedruct opten sevensten dach in januario anno domini ...? xC?v

Ick Goyaert R?eymbout Henricx soen certificeere den eerwerdigen heren wysen ende voirsienigen meester Ghijsbrecht Molenpas secretaris ons gened. heeren eertshertoge van Oistryck hertoghe van Bourgoinguen? van Brabant etc. ende bewairder van synen genaden leeboecken van BRabant hoe dat ick van h. Peteren Harman Goyaert Backs soen gecocht hebbe gehadt een leen gelegen inder prochien van Oisterwijck in die Huculemss ackeren achter die kercke van Oisterwijck twee mudtsaets lands met vier mansscappen te wetenen inden iersten
265v
een stuck lants groot wesende elff loepensaet off daer omtrent gelegen neven erffe her Jan Back ridder deen syde tussen erffe mechtelden weduwe wijlen Jans van Tienroy dander syde streckende vander erffe der kinder Jans van Eygen totter gemeynder heerstraten toe. Item noch een stuck landts aldair gelegen vyf lopens. groot wesende oft dair omtrent gelegen tuss. erffe Sophien de weduwe wijlen Thomas vander Elst deen zijde ende tuss. erffe der weduwen Marien wilner Adriaens vander Hoeven dander zijde streckende vander heerwech totter Aa toe aldair loepende. Item noch een stucken lants een half loepensaet off dair omtrent begrepe gelegen aldair tuss. erffe Sophien voirs. deen zijde ende tuss. der erffe Marien der weduwen voirs. dander zijde streckende vander erffe der kinder Jan Goyart Bacxs totter heerstraten toe. Item noch een stuck lants vyff lopens oft dair omtrent gelegen aldair tuss. erffe Jan Vriend Janss aen beyen syden aenliggende streckende vanden gemeynden heerwech totter erffe toebehoirende den susteren van Oisterwijck. Item noch een stuck lants een sestersaet groot wesende off daer omtrent gelegen aldair tussen erffe Jacops Everaerts z. vande Water deen zijde ende dat een eynde ende tussen erffe toebehoirende der tafelen des Heyligen Geests van Oisterwijck dander zijde hoedende metten anderen eynde aen erffe toebehoirende den susteren voirs.
Ende van welcken vier manscappen voirs ick oft mijn voirvaerderen mar van enen manscappe in possessien en ben geweest te wetenen een cleyn huysken met acht royen erfs
Orconden mynen zegel hier op gedruct opten iiijsten dach van januario anno xCv

CCLxvi

Item dat Goidshuys van sinte Katherinen binnen der vriheyt van Oisterwijck gelegen vander derder ordenen sinte Francisci hebben vercregen met wettigencope tegen Jan van Wyflet wijlen Janssoen twee stucken beempts binnen der selver vriheyt van Oisterwijck gelegen deen neven derve Lucas Zerys geheyten Zwanenberch metter eender zijden oistwairt ende metter ander zijden westwairt neven erve Jans van Catwyck ende zuytwairt langx neven die gemeynt ende dat ander stuck een half buenre groot oft dair omtrent neven erve wijlen Aerts Wolffaerts metter eender zijden ende neven erve Jan Buckings metter ander zijden streckende langs aen die Aa gelijck ende dat alsoe die selve Jan van Wyfflet die van onsen gened. heer te leen houdende is geweest ende die leenboecken van Brabant dat clairlyck inhouden ende begrypen ende van desen vercryge des voirs. leens is tvoirs goidshuys gehoeft ende geerft inden jair vyf ende vyftich xxix dagen in aprille van welcken leene doentertyt te boeck is gecomen wylen jouffrouwe Aleyt Jans Diericx soens dochter suster inden voirs. goidshuyse die onsen voirs. gened. heer tot dier tyt eenen momboir setten wylen Willem Luwe ende nae desen te boecke gecomen is jouffrouwe Janna Willem Kepkens dochter suster inde selven goidshuyse noch in levenden lyve wesende die tot hueren momboir onsen voirs. gened. her tot synen genad. man van leene geset heeft Geryt Brants
Item dese voirs. twee stucken beempts moegen jairlycx by estimatren weert wesen omtrent xiiij rijns gulden in oerconde van desen soe hebbic Cornelys Dicbier schouthet tOesterwijck ter bede vanden convente des voirs. goidshuys mynen zeghel hier onder opgedruct opten xviiijen dach der maent van fevbruario int jair xiiijC xCv
Sy geweten oft dese beempde syn ombecommert

266v

Item Henrick van Berck hout te leen van onsen gened. heer een leen geheiten dat Wouwenbroeck dwelck hij bij coope vercregen heeft van wylen Janne van Berck synen broeder welck Wouwenbroeck is een dootlegge geweest van water ende nu tertyt verdroecht is ende tot eenen beempde gecomen dwelck tot hemwaerts genomen heeft Roelof van Dongem want aen syn erve gelegen is alsoe dat dieselve Henrick dair gheen proufyt af en heeft gehadt oft noch en heeft
Item tot welcken Wouwenbroeck behoirt een vysscherye streckende vanden Osterwijcschen Dijck westwairt gelegen totter watermoelen toe Roelofs van Dongem oistwairt gelegen loepende tselve water beneven dat huys des voirs. Henricks welcke vysscherye hier voirmaels heeft pleghen te gelden omtrent ij peter lopents ghelts
Item noch drie beempden den een geheyten die Vloet oft den Legembeempde met eenen cleynen beemdeken geheeten den Start welcken legembeempdt hier voirmaels heeft pleghen te gelden xij beyers gulden xiiij stuvers den gulden lopents gelts oft dair omtrent ende somtyts by den water alsoe verdryckt dat dair die heelft vande voirs. xij beyers gulden nyet af en compt ende dat voirs startken somtyts gegouden heeft gehadt eenen beyers gulden
Item den derden beempt is genaempt den hogen beempt die hier voirmaels heeft plegen te gelden vij ½ beyers gulden (den gulden) als voer? ende somtyts oick min welcke beemden gelegen zijn oistwaart
CCLxvij
neven erve Roeloefs van Dongen ende westwairt aen die gemeynte van Oisterwijck ende nootwaert commende aent voirs. water ende visscherye voirscreven ende vuyt welcke beempde ende visscherye men jairlycx nyet vuyt en gelt
Item noch eene ecker saetlants groot wesende omtrent vier lopensaet lants groot weerdich wesende siaers omtrent een mud roggen welcken ecker die voirs Henrick nyet en weet oft leen goet is oft nyet hem des gedragende totten leenboeck ende oick vry is gelegen oick rondom inde voirs. beempden metten eenen eynde westwairt aen die gemeynt van Oisterwijck
Item noch een cleyn beemdeken geheyten Scheynenbeemdeken weerdich wesende omtrent ij peter xviij stuvers den peter ende somtyts min gelegen neven den erve Henricks voirscreven ende aen die gemeynt van Oisterwijck
Item welcke voirs. beempden ende lant die voirs. Henrick gecoft heeft gehadt met oick dat huys dair by gelegen ende dair hy tegenwoirdich in woent jegen wylen Janne van berck met eenen bogairt dairaen gelegen gelyck wylen Gerit van Berck sijn vader dat hier voirmaels beseten heeft gehadt in orconden van desen soe hebbick Henrick van Berck mynen zegel hier op gedruct opten xxviijen dach van februario anno xiiijC xCv

Ic Jan van Broechoven Arts zoen ken ende lye dat lick te leen houde van mynen gened. heer den hertoeg van Brabant groot wesende xxiiij bunders in acker lant in heyden ende in weyden gelegen inde prochie van Oisterwyck ter plaitsen geheiten in
267v
Udenhoudt renende metter eenre syden neven die ghemeyn straet ende metter ander zijden neven die erffenissen Gherit Sanders metten eenen eynde aen den gemeynen waterlaet ende metten anderen eynde aen die Sant dunnnen ghemeynte van Drunen weert wesende jairlicx omtrent xvi oft xviij cronen vuyt welcken leen goet die hertoeg van Brabant jairlicx heffende is viij aude groot op sint Thomaes dach in handen des hoogen rentmeesters vanden Bosch in kenisse der waerheyt soe heb ick Jan van Broechoven dit tegenwoirdich scryft ghest. ende geteekent met mynre eygender handt int jair van wyfentnegentich opten tweesten dach van meerte ende aldus onderteekent J. Broechoven.

Ic Godevairt die Bye certificeer eenen yegelycken dat ick van mynen gened. here den eertshertoghe van Oistr. als hertoge van Brabant iiij pond tsjaers? den ouden groten voer xij d. v pond goet gelts den ouden groten voer xvi d. Item v s. payments tsjaers? op alrehande goede gelegen onder Oisterwijck ende Tylborch welcken chijns men my jairlix belailt binnen Oisterwijck voerscreven op sinte Thomaes dach. Item xxv loepen daet lants achter Oisterwijck gelegen in drie stucken dair af deen gelegen is inde Schive van Oisterwijkc neven den gemeynen wech aen deen zijde ende Willem Puynenborch aen dandere die derde zijde her Adam priester Zegers van Cuyck zoen ende die vierde zyde Roelof van Dongen dander stuck oick inde Schyve gelegen regenoit Ymbrecht Goessens aen de twee zijden ende Henricx Wigmans gebruederen ende tderde
CCLxviij
stuck gelegen inde voirs. Schive regenoit Henrix Ruttens aen deen zijde ende aen dander zijde Andries Wigmans aen deen eynde ende Henrick Stevens aen dander eynde welcke voirs. goede ick Godevaert die Bye voirs. gecocht ende gecregen hebbe tegen Roelof Dierick Roelofs Bernairts soene ende Elias Beernarts soene gebruederen ende sijn ombecommert ende des te getuyge soe hebbic Cornelys van Coensborch ten versuecke Henrix Emmen soe die my gebeden heeft vanwegen des voirs. Godevairts die Bie dit willen te bezegelen mynen propren zegel hier io gedruct opten xxviijen dach van januario xiiijC xCv jair nae costme tshoofs van Camerycke

Ic Jacop van Houwert certificeerr mits desen eenen yegelycken dat ick van mynen gend. heer den ertshertogen hertogen Philips van Brabant te leene houdende ben eene erfrente vander heelicht van eenen derden deele van zesthien oude Wenceslaus Loven Peeters tsiairs verpandt op vier hoeven lants ende beempts in Udenhout tot Oisterwijck gelegen hier voirmaels toebehoirende wylen Janne ? Happaart des torconden hebbe ick Jacop voirs. mynen zegel hier op gedruct opten lesten dach januarij int jair onss heren xiiijC ende virentnegentich nae stile van Brabant
Hieraf hebbe ick Jacop voirs behoirlycke mansscap gedaen int jair van seven tachtentich lestleden gelyck den principaelen brief dat inhoudt

268v

Haren

Ic Claes Steenwech doe condt eenen yegelycken ende besunder mynen gened. heer den eertshertoge van Oistryck hertoge van Bourgoingnen van Lotheringen van Brabant etc. dat ick vanden selven mynen gened. heer bij redenen syns hertoechdoms van Brabant voirscreven te leene houdende ben twee mudsaet lants gelegen inde proche van Haren by Oisterwijck in vier stucken inde gemeyne acker by de kercke van Haren die vorsterie van Oss mit huerer toebehoirten te wetene die vorsterie van Hees van Nystelre ende van Berchem van Lyttoyen met allen den schutterien dair af wesende ende mitten scryfampt van Maeslant ende gelden de voirs twee mudsaet lants tsiairs zestehalven bosch mudde roggen ende de voirs vorsterien metter schutterien ende scryfampte tsamen gelden tsiairs Lx rinsgulden ende is ombecommert in oirconden mijns vaders zegels hier op gedruct opten yersten dach van octobri xiiijC xCv jair

Allen ende eenen yegelycken die dese lettere van certificatien sullen sien oft hoiren lesen ende besunder den eerbaeren procureur secretarys ende bewader vanden leenboecken myns alderliefste genadige heeren tshertogen in Brabant groet met kennisse der wairheyt ick Willem van Bochoven wettige soen wijlneer Claes Oem van Bochoven doe condt ende certificeer mits desen als dat ick byder afflivicheyt Claes Oems mijns vaders voirs. wiens ziele God genadich zij van mynen lieven genadigen heer den hertoge in Brabant te leen ontfangen hebbe die gueden geheyten ten Emeler met hueren toebehoirten gelegen inde
CCLxix
prchien van Haren bij Oisterwijcke metten waranden ende vischerien hem toebehoirende in parcheelen hier nae volgende
Inden iersten dat hogehuys metten grachten ende valbruggen ende beneden mte twee stallen een scuer ende een scoppe
Item eenen hoff hem aenliggende omtrent v loepensaet groot ter eenre zijden neven die nederhove ten Emeler geheyten die ander syde die stege aldair ende tuschen een erffe geheyten den Grooten acker
Item noch een huysinghe een bouhuys geheyten met eenre scuren scaepscoijen bachuyse ende scoppe met hueren hofsteden cruythove ende coelhoven dairaen die groot syn omtrent anderhalf lopensaet
Item eenen acker dair aen gelegen anderhalff lopensaet groot oft dair omtrent ter eenre zijden den voirg. cruythoff ende coelhoff ende metter anderen syden een erffe die ossenweyde geheyten deen eynde die gemeynt aldair dander eynde erffeniss die Musdonck genoempt?
Item eenen ecker lants twee mudsaet oft dair omtrent groot metter eenre zijden tusschen die voirs. hove metter hovinghen ter andere zijden dat broeck aldair deen eynde op die Musdonck dander eynde streckende totter voirg. huysingen vanden Emeler
Item een groot heyvelt onnuts? velts is met eenen cleynen heyvelde hem? teynden aenliggende die Musdonck geheyten te samen met eenen erff hem? aenliggende die Ossenweyde heyten te samen drie buender groot oft dair omtrent metter eenre zijden erff den grooten ecker geheyten ter ander syden die gemeynt aldair ende metten eenen eynde ende metten ander eynde erffs Laureys Elens te broeckwart inne
Item een stuck beempts een buender oft dair omtrent groot metter eenre zijden tuschen een water die A geheyten ter andere zijden ende metten eenen eynde den Molenstroem ende erff Peter Elens ende metten anderen eynde erffs Claes van Bercht ende meer anderen
Item een stuck lants gelegen inne die gemeyn ecker ter stede Belveren geheyten omtrent seven lopensaet groot ter eenre zijden erffs Henrix Toyt ter andere zijden erffe een autair tot Oisterwijck streckende met beyden eynden op die gemeyn weghen aldair
Item noch een stuck erlantz? drie loepensaet oft dair omtrent
269v
groot gelegen aldair ter eenre syden erffe Wouter vanden Beerselaer ende metten eenen eynde aen den wech aldair
Item noch een stuck eerlants sess loepensaet groot oft dair omtrent den Ravelsnest metter eenre zijden erffe Laureys Boyen metten andere zijden erffe Henrix Soucer? deen erffe Gerits vande Hesecker dander eynde aen den gemeynen wech aldair
Item noch een stuck lants ander halff loepensaet den Weesboem heyten metter eenre zijden erffe Mary Bonen ende deen eynde den waterlaet aldair
Item noch een stuck eerlants vier loepensaet groot mitter eenre zijden erffe lancx Boyen ter andere zijden erffe Aert Hermans deen eynde Henrick inden Beer dander eynde aen den wech
Item twee stucxken lants te samen anderhalff loependaet groot by die cappelle gelegen aldair
Item noch een groot stuck beempts onnuts velts met eender weyen hem? aenliggende tsamen omtrent vier buender metter eenre zyden die gemeynt aldair metter andere zyden erffenissen des grooten Gasthuyse vanden Bossche deen eynde die gemeynt dander eynde die Aa
Item noch twee stucken eerlants elck omtrent drie loepensaet groot ter stede in die Gheversche brake gelegen deen metter eenre zijden ende metten eenen eynde erffe Jacop Gyben ende metten anderen eynde Jans van Haren dander stuck ter eenre zijden ende metten eenen eynde die gemeynt aldair ter andere syden ende metten anderen eynde erffe Jacops Gyben
Item noch die Vranden vander vryheyt van Oisterwycke aengaende van Udenhout van Haren van Hillevoirt ende van Essche gelycke die prochien nae inhouden van hueren charten gereengenoit ende gelegen syn te samen metter visscheryen aengaende vanden moelen te Nedervonder geheyten totter Borcht toe tuschen beyde liggende den Sluyswiell geheyten den eenen stroem ende soe nederwart streckende totten Emeler streckende den Molenstroem voirt vander Borcht tot eenen water geheiten die Hole Aa streckende vanden Emeler voirs. nederwart totten wiel te Lucele heyten mijn here van Bocstell toebehoirende beheltelyck
CCLxx
mijnen genadige heere recht hem competerende inder vranden ende vischerien voirs. in dien chij? in persoene dair liggende quame ende selve gebruyckke ne inhoudt van brieven dair af zijnde ende dat breder inhoudende zijn ende insgelijcx enen anderine? vuytter vischerien jairlicx dair vuyt betaelt te werdden ende nochtans remediet? is geweest na inhoude den brieven welcke voirg. parchelen der gueden ten Emeler ick Willem van Bechoven als boven in leen ruerende ontfangen ende hebbende ben alsoe my die gebleven syn van mynen ouders sonder die selve te verminderen te vermeerderen ofte te belasten in eeniger manieren ende mogen elcken tsjaers? weert zijn oft vuytbrengen affgeslagen die groote der besettien? vanden voirs. huysingen negenthien mudden roggen der maten vanden Bossche ende een halff mudde roggen
Item die profyten der voirg. waranden (ende vischerien) en sijn nyet te estimeren want die waell alsoe vele costen soe van boeden ende knechten van bewaernisse van netten ende van anderen touwe van visscherien als dair af profyten mogen comen sonder argeliste in kenisse der wairheyt soe hebbe ick Willem van Bochhoven mijnen propren segell op tspaci.. van desen gedruct Gegeven opten xxxten dach januarij anno xiiijC tnegentich ende vive

Oisterwijck

Allen den ghenen die dese letteren selen zien oft horen lesen ende sunderlinge den eerbaeren ende wijsen voirsienighen meester Gijsbrecht Molenpas secretarys ende verwaerder vanden leenboecken in Brabant saluyt ick Lucas van Amelroide doe condt ende certificeere voir de gerechte wairheyt dat ick van mijnen gened. heer den hertoge van Brabant
270v
te leene houdende ben dese nabescreven goeden geheeten de goeden te Kerchove gelegen inde prochie van Oisterwyck
Inden iersten een stuck lants geheeten den wyntacker houdende vi lopensaet groot gelegen inde Schive tOesterwijck metter eenre zijden tusschen erve ende lant wylen Claes Ackermans ende metter ander aen Jans lant Eele streckende metten eynde aende strate dairaf hij jairlicx gelt tonder vrouwendage lichtmesse xxviij lopen rox
Item noch een stuck lants gelegen aen tvoirs lant metter eene zijden oistweert neven Cole Feytmans ende metter ander westweert neven Aerde Peeters metten eener eynde aenden Vuchtpat ende metten anderen Truden Colen Feytmans voirs. dair af hij gelt ten voirs. dage iiij lopen rogs
Item noch een stuxken lants aent voirs lant gelegen metter eenre zijden daeraf hij gelt ten voirs daghe 1 ½ lopen rogs
Item noch omtrent vijf lopensaet lants gelegen inder Doirenacker metten eenen eynde aenden Vuchtpat ene metten anderen aen Jan Wijtmans hof metter eender syden westwairt aen Lijsbeth kinder ;ant ende (Jacop Scheven lant ende) metter ander oestweert aen Willem Beckers lant doude ende Arnde Peeters
Item noch een stuck lants omtrent iij lopensaet gelegen metter eenre zijden westweert neven Lysbeth Kuysten lant ende metter ander oistweert neven Wange Aernts ende neven een streepken dat Heyn de Smyter nu helt vercregen teghen Janne van Katwijck metten eenen inde opden Vuchtpat ende metten
CCLxxi
anderen aen Ghybe Dircks Belen dair af hy jairlicx tsamen gelt vande voirs vijf lopensaet ende van desen drie loepensaet ij mudde rox ende iiij lopen
Item noch een stuxken lants houdende twee lopeensaet gelegen after Heyns Brouwers hof metter eenre synden aen Lysbeth Kuyster lant ende metter ander neven Willem Sappele dair af hy jairlycx gelt een half mudde rogs
Item noch een stuck lants houdende twee lopendaet gelegen metter eenre sijden aent lant Coppen Moenen ende metter ander aen Gotscack Roesmont streckende metten eenen eynde aen die gemeyne strate ende metten anderen aen Geert Boch dair af hij jairlicx gelt ix lopen rox
Item noch een stuck lants houdende thien lopen saet lants gelegen in die Gorys Brake metter eenre zijden aent lant Eelkens van Kuyck ende metter ander aen Peeter Nesten wijfs lants daeraf hij jairlycx gelt ij mudde rogs
Item noch een stuxken lants houdende een loependaet gelegen metten eenen eynde ende metter eenre zijden aent lant Wyt Wouter Wyten ende metter ander sijden neven Ghijs Ghenten lant ende aende Peeters streetken metten eenen eynde aen Gheerts lant van Bercke dairaf hij jairlijcx gelt v loepen rogs
Item noch een stuxken lants houdende iij lopensaet gelegen metter eenre zijden aen lant Goeswijns wijf vander Borch ende metter ander neven Wyten vande Dale ende metten eenen inde aen des voirs. Lauwereys lant ende metten anderen aen die strate dairaf hij jairlijcx gelt xiiij lopen rogs
271v
Item noch een stuxken thoudende iij loepensaet gelegen aen die Koninx eycke metter eenre syden neven Ghyben Dirck Belen ende metter andere neven Willems lant van Kuyck metten eenen eynde neven Ghijs Ghenten ende metten anderen aen die strate dairaf hij jairlicx gelt een mudde rogs
Item noch een stuxken lants houdende vier loepensaet lants gelegen metter eender syde neven Willems lant van Kuyck ende metter ander aen smyt Stinen lant streckende metten eenen eynde aen die strate ende metten anderen neven Ghijs Ghenten lant dair af hij jairlix gelt xx lopen rogs
Item noch een stuck lants houdende ij lopensaet gelegen metten eenre zijden aen lant Jans vander Elst voirs. ende metter andere neven des heylichs Geests lant van Oisterwijck streckende metten eenen eynde neven Goderts Backs lant dairaf hy jairlycx gelt een half mudde rogs
Item noch een cleyn stuxken lants gelegen metter eendere zijden neven Wolfairts lant ende metter ander aen des voirs. Wouters lant streckende metten eenen eynde opden wech dair men van Hoekelem weert compt ende metten anderen op die waterleye geheeten die Rijt dair hij jairlyx gelt iiij lopen rogs
Item noch vi lopensaet lants in eenen stuck geheyten de Cromme Brake gelegen metter eender sijden neven Wolfairts lant ende metter ander neven Reynkens lant van Mechelen streckende met beyden inde aen Wolfairts lant ende aen Back Wynkens lant oistwert weert zijnde jairlycx v croen
CCLxxij
Item noch een groot Loepensaet lant opden Berkelschen pat metter eendere syden neven Wolfairts lant ende metter ander neven Reynkens lant van Mechelen ende met beyden eynden aen des voirs. Wolfairts ende Reynkens lant dair af sij jairlycx tsamen gelt xxij lopen rogs
Item noch een half mudsaet lants geheeten den heyden campe ende heyde ende weyde ende lant al begraven gelegen metter eender zijden neven Godert Backs lant ende metter andere neven Arnt Hermans lant dairaf hij jairlycx gelt xxi lopen rogs
Item noch een cleyn stuxken lants houdende iij lopensaet teynden den voirs. camp gelegen metter eender zijden aen Godert Backe lant ende metter andere aen Arnt Hermans lant metten eenen eynde aen Jans lant van Catwyck ende metten anderen aende voirs. camp dairaf hij jairlicx gelt ix lopen rogs
Item noch een hofstadt met hueren toebehoirten met eenen acker lants houdende vyf lopensaet lants gelegen metter eenre syde neven Wolfaerts lant ende metter andere lanx die strate ende metten eenen eynde alomme die selve hofstadt ende metten anderen aen Wolfaerts Lant dairaf hij tsamen jairlyx gelt iij mudde rox ende iiij lopen
Item noch eenen beempt gelegen aen Ban Brugge tOisterwijck metter eenre syden aen Claes Ackermans beempt ende metter andere aen die gemeynten alomme streckende metten eynde aende dyck dairaf hij jairlycx gelt vij hollansche gulden
272v
Item Lucas van Amelroien hout een hoeve tot Tielborch ter plaetsen geheiten te Loeven met huys schueren scaepscoye dair op staende metter eender syden aen die gemeyn acker ende metter ander syden aen die gemeynte
Ende eenen cheyns van drie rinsch gulden
Ende noch eenen cheyns van vyf rinschgulden
Item dese voirscreven leengoeden zijn weert omtrent vyftich croonen

Manscapen behoirende totten voirs. goede vanden Karchoven Ierst
Gheertruudt weduwe wylen Heymark Aerts wonende in die prochie van Oisterwyck op die Hoeven houdt die percheelen ende stucken vande voirs. goeden vanden Karchove te leene inder manieren hier nae volgende
Ierst een weyde neven den Thielborschen Dyck dairmen twee coeyen op weyden mach streckende metten eenen eynde aen Jans weyde van Catwyck ende metten anderen aen die weyde Jans kinder van Wyfliet toebehoirende jairlyx verpacht om iiij beyers gulden i quart

CCLxxiij

Die selve noch een stuck beempts aen die Diese gelegen metter eenre syden aen Wyt Wouter Wyten beempt ende metter ander aen goede Hessels beempt jairlyx verpacht als boven iiij beyers gulden i quart
Die selve noch een stuxken beempts op die selve Diese gelegen metter eender syden aen Heyns Bonten beempt ende metter ander Leenkensbeempt vander Diesen jairlyx verpacht om i philips schilt
Die selve noch twee hoefkens aen die kercke tOisterwyck metter eenre syden aen Jans huys ende hof van Catwyck ende metter ander aen Wouters lant van Budel streckende met beyden eynden aen die strate geestumeert jairlycx weert wesende een mudde rogs
Die selve noch een stuck lants houdende iij lopensaet geheeten die Strepe op den Berckelschen pat tusschen lant Henricks van Amersoyen ende Wolfairts ende Reynkens lant van Mechelen jairlycx geestimeert op x lopen rogs
Die selve hout noch een stuck lants houdende oick iij lopensaet geheeten die Strepen opten selven pat gelegen metter eenre syden aen Jans Byen lant ende metter andere aen Wolfairts ende Reynkens lant van Mechelen oeck jairlycx geestimeert op x lopen rogs
Die selve noch een stuck lants houdende vyf lopensaet gelegen metter eender syden aen Wolfairts lant ende metter ander aen Jans lant van Katwyck metten eenen eynde streckende aenden pat dairmen gheet tot Hoekelem weert jairlycx geestimeert op xiiij lopen rogs
Die selve noch een stuck lants houdende een loepensaet metter eender syden aen Jans lant van Katwyck ende metter ander aen
273v
Arnt Peeters lant streckende aenden wech dairmen gheet tot Hoekelem weert jairlicx geestimeert op ij ½ lopen rogs
Die selve noch een stuck lants op den selven wech dairmen gheet tot Hoekelem weert metten eenen eynde houdende ij loependaet gelegen metter eenre zyden aen Jans lant van Katwyck ende metter ander aen Wolfaerts ende Reynkens lant van Mechelen jairlycx geestimeert op vi lopen rogs

Dander mansscap

Dierick Noet soen Jans Noet hout een weyde gelegen tOesterwyck lanx neven den Tielbourschen Dyck metter eender syden ende metter ander neven Jans kinder goet van Wyflett metten eenen eynde aen Arnt Hermans ende metten anderen aen die Aa ende dat weder gedeelte aen Arnt Hermans weyde. Item Gerit van Katwyck es comen na doode sijns vaders ende heeft dair toe gedaen allet gheen dat hy dair af schuldich was te doene nae des hoofs recht ende daer hebben by geweest als manne meester Goert Steffener ende Everairt van Doerne
Die selve noch een beemdeken neven die Diese metter eenre syden neven der heyden hoven die hier voirmaels Heynricks des Wysen te wesen plach ende metter ander aen Wolfairts beempt
CCLxxiiij
Die selve noch twee hoefkens aen die kercke tOesterwyck daer syn huys op steet achter den Thoeren aldair metter eenre syden aen Aernt Hermans Hoefkens ende metter ander aen Wouters lant van Budel streckende metten eenen eynde aen die strate achter den thorre vander kercken tOisterwyck
Die selve noch vyf lopensaet lants gelegen tOisterwijck opden Hoekelemschen wech metter eenre syden aen Arnt Hermans lant ende metter ander aende wech ende Willem Luws kinder lant
Die selve noch een stuck lants van ij ½ lopensaet aenden selven wech gelegen metter eender syden aen Arndt Hermans lant ende metter ander aen Wolfairts lant
Die selve noch een loepensaet lants oick opten selven wech metter eender zyden aen Aernt Hermans lant ende metter ander aen Wolfairts lant

Die derde mansschap

Pauwels Hessels woenende te Poppel hout eenen beempt gelegen tOisterwyck op die Diese metter eender syden aen Wolfairts beempt ende metter ander aen Aerndt Hermans beempt ende es dat weder gedeelte vande beemde die Arnde Hermans houdende es verpacht jairlycx op ij ½ croen vranx

Die vierde manscap

Willem de Vos hout een stuck lants houdende vi lopensaet aen die
274v
Strepen opden Berkelschen pat aen beyden zyden aen Arndt Hermans lant geestimeert op xxi loepen rogs

Ende welcke voirscreven leengoeden my Lucas van Amelroien voirs. aen verstorven syn van mynen vader Janne van Amelroy saliger gedachten ende hebbe die voorts ontfangen te leene van onsen gened. heere den hertoghe van Brabant ende hebbe dairaf gedaen alle tgene desmen nae shoofs recht schuldich es te doene des torconden hebbic Lucas van Amelroy voirs. gebeden meesteren Claesen van Myspen dat hy zynen zegel hierop drucken wille den xxen dach february xiiijC xCv dwelck ick Claes voirs. gheerne gedaen hebbe

Noch hout de voirs. Lucas van Amelsroye te leene de helft vander thienden van Heessche

Haren

Ik Jan Monix Janss des jonghen mits desen doe condt een yegelyck ende sunderlinge den eerweerdigen wysen ende voirsienigen meester Ghysbrecht Molenpas secretarys ende verwairder vanden leenboecken ons gened. heeren van Brabant dat ick te leene houdende ben van onsen gened. heere van Brabant een hoeve gelegen tot Haren by Oisterwyck welck voirs. hoeve Jan van Berkel voir my in bruederlycken liefden ontfangen heeft met allen haeren parcelen hier nae volgende.
Item inden iersten dat geloeckt metter hofstadt groot sijnde ij mudsaet ende vyf sestersaet ende xLij roey streckende metten eenen eynd aende gemeynten van Haren geheiten Creyten heyde ende metten anderen eynd aen Jan van Haerens acker geheyten den Kerckacker ende beneven erffenisse Henrick van Deventher aen die een zijde ende die erffenisse Jans van Haren aen die ander syde
Item dat Venstuck op die Ryt groot ix sestersaet ende xxvij roeyen
CCLxxv
streckende metten eenen eyndt aen erffenis Jans van Haeren ende metten anderen eynd aen erffenisse van Henricks van Deventher ende beneven erffenisse Peter Elens metter eender syden ende erffenisse Henricx van Deventher aen dander zijde
Item noch eenen ecker geheyten den Varenacker groot syn v loepensaet ende xiij roeyen streckende vanden gemeynen wech van Oisterwyck metten eenen eynde ende metten anderen eynde aen erffenisse Lauwereys Elens ende beneven erffenisse Jan Peynenborch metter eender syden ende erffenisse Lauwereys Elens aen dander syde
Item dat Vlaslant een sestersaet groot ende xx roeyen streckende metten eenen eynde aen die gemeynte van Haren ende metten anderen eynde aen erffenisse Lambrecht Millinx ende beneven erffenisse Peter Elens metter eender syde aen die erffenisse Lambrecht Millinx voirs. aen dander syde
Item den Broeck acker ix ½ sistersaet groot ende xxxv roeyen streckende metten eenen eynd aen die gemeynt ende mitten anderen eynd aen die Bergven[?]
Item dat Waelsaet v lopensaet ende v roeyen streckende opten heerwech metten eenen eynd ende metten anderen eynde aen erffenisse Aert Broecken
Item Bennenhove [?] ix roeyen streckende metten eenen eynd aen die Groenstraet ende metten anderen eynd aen erffenisse Jacop Ghyben
Item int Elsbroecck eenen acker van vi loepensaet ende een beemde van iij buenderen gelegen beneven een streckende metten eenen eynd aen die gemeynte ende metten anderen eynde aenden gemeynen waterlaet
Item dat zestersaet een sestersaet groot streckende metten eenen eynd aenden gemeynen vaerwech ende metten anderen eynd aen die erffenisse Jans van Haeren
Item dese voirg. porceelen syn allen gelegen inden dorpe ende prochie van Haeren
Item van desen porceelen voirs. syn een deels leengoet ende een deels synsgoet ende staen in sequeste ende ongedeylt tusschen ons erfgenamen wilneer meester Jan Monix ons oude vaders saliger gedachten soe en weet ick niet af en is my niet moegelycken my over te specificeren ende te certificeren aen u meester Ghysbrecht voirs. die quantiteyt ende hoe veel datter leengoeden syn hier om soe presenteer ick
275v
ende offereer my die leengoeden hier naemaels over te scriven soe wanner dese parceelen vanden voirg. hoeven gedeylt selen syn ende alsoe haest als ick dat weten sal
Item vuyt deser hoeven voirs. gelt men iiij ½ gouwen auder [?] schilt ende ander gant? dair goet ? voir wesende Damen? ghilt der weduwe wilneer meester Jan Monix des auden
Item noch een croen van xxiiij stuvers heer Jannen die Becker tot Oisterwijck
Item noch drie vleemsch heer Wouter Bax tot Oisterwijck
Item noch twee aude groot der hertoge ende ix myten ? den geswoeren van Haeren
Item noch xviij loepen roggen den heyligen Gheest tot Oisetrwyck
Item boch xij loepen roggen den heyligen Geest tot Haeren
Item ix sister roggen der weduwen wylen meester Jan Monix daude voirs.

Item noch soe hau ick Jan Monix voirs. te leene een hoef gelegen in die prochie van Tilborch geheyten Luysbosch vande huys van Gansoeyen oft van Jan van Werdenborch die dat voirs. huys toebehoiren is man van leen ons gedendichs heeren welck voirs. hoeve groot is iij ½ mudsaet toelants ende iij ½ mudsaet wilder heyvelde welck toelant ende heyvelden voirs. als by ende aen een gelegen is streckende metten eenen eynd aen die Tilborsche gemeynte tot Venloon wairt aen metten anderen eynd aen Jacops van Brekels erve ende metter eenre syden oick aen die voirs. gemeynte ende metter ander zyden aen Jan Meeus erve
Item vuyt deser voirs. hoeven gelt men eenen auden grooten den hertoge
Item dese hoef gelegen te Yilborch ghilt ende is weert alle jaire gaende ende coemende vi mudden roggen
Item dese hoeve voirs. is leengoet ende synsgoet ende ick Jan voirs. als boven vander hoeven tot Haeren wil certificeren ende specificeren het leengoet vanden synsgoet al in alsulcken manieren als ick geoffereert heb boven vander hoeven te Haeren
Item die hoeve tot Hairen voirs. ghilt ende is weert jairlicx boven allen commer die daer vuyt gheet ende afgetogen die reparatie vanden huysinge viij mudde rogge
In orconden van desen soe hebbick Jan voirs. mijnen zegel hier op dese certificatie gedruct in prefesto Aghate anno Mo CCCC xCv
Dese voirs. gueden zyn my aengecomen bij successien ende versterf van de auden meester Janne Monix mynen auden vader

CCLxxvi

Ick Willem Puynenborch doe condt eenen yegelycken ende besundere den eerbaeren wijsen ende voirsienigen meester Ghijsbrecht Molenpas secretarys ende verwairder vanden leenboecken ons aldergened. heeren etc. in Brab. ende dat vuyt crachte van sekeren oepenen brieven van mandament desselfs ons alregened. heeren inden somer lestleden inder stadt vanden Bossche dair aff gepubliceert die ick obedieren wille dat ick nu ter tyt hebbe ende besittende benne tot eenen leene eenen acker lants geheiten Beeckmans lant xi loepensaet oft daer omtrent houdende gelegen inder prochien van Hairen by Oisterwyck tusschen erffenissen Peter Puynenborch westwairt den erve van Muynenborch noortwaert ende teynden de hove wylen Willem Monix ende my jairlycx ghelt off vuytbringt xix lopen roggen ende die ick die? ontfangen hebbe ende die heergewede dair af voirtyts betailt nae inhoudt den leenboecken verclairt op dit teeken oft u leengoet becommert is oft nyet ende soe wie den commer ende hoevele dairop heeft des torconden hebbe ick Henricus de Bye de jonge ter beden ende begheerten Willems voirs. vuyt gebreck sijns segels myn gewoenlijck hanteeken hier op gesedt in kennissen der wairheyt opten xxiiijten dach der maent january anno MxxxxC vyf ende negentich stile scrivens der stadt vanden Bossche voirscreven Aldus ondergeteekent Henricus die Bye manu propria
Item hier en gaet gheenen commer vuyt

Ick Jan van Vycht soen wylen der Wouters van Vucht certificeer voir die gerechte vairheyt dat ick van mynen gened. heer den eertshertoge van Oisteryck van Bourgoingue van Brabant etc. te leen houdende ben drie buenre beempts gelegen in die prochie
276v
van Hairen ter plaetsen geheyten Belveren welcke iij buenre beempts my aengecomen ende verstorven zijn van wijlen der Wouter van Vucht mynen vadere ende hier en geldick niet vuyt
In kennissen der wairheyt soe hebbic Jan van Vucht voirs. dese cedulle besegelt met myns selfs segel int jair ons Heeren duysent vierhondert ende xCv des anderen daigs van november

Ick Jan van Haren certificere voir die gerechte wairheyt ende die te wetene den eerbaren voirsienigen meester Ghysbrecht Molenpas secretario myns gened. heeren eertshertoge Philips hertoghen van Oisterwyck van Burg. van Brabant etc. dat ick houdende ben te leene van wegen ons gened, heeren te wetene
In den Iersten twee hoeven wael betymmert gelegen in die prochie van Haren bij Oisterwijck dair af die een hoeve voirleden tyden van Bruerlycke scheydinge comen is van die van Haren ende die welck dat wilneer Joerden Aert Gyelkens soen vande voirg. Jan van Haren eenen tyt te leene houdende was die welcke Jan van Haren nu Jan van Haren ouder vader was ende naederhant Joerden Aert Gielkens Jan Monick vanden selven Jan van Haren te leene houdende was ende voirt Jan Monick van Willem van Hairen te leene houdende was nae vuytwysende den leenboeck dair omtrent begrijpende ten Iersten dair die selve Jan van Haren Janss op woent te weten huys ende hof een half mudsaet groot oft dair omtrent begripende gelegen tusschen die voirs. hoeve die Jan Monick voirs. vanden voirs. Jannen van Haren in leen houdende was aen die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen den voirs. Jan van Haren aen dander zijde streckende metten anderen eynde aen die gemeynt van Haren
CCLxxvij
Item een stuck weylants gelegen inder prochien van Haren groot wesende vij loepensaet off dair omtrent geheyten der lange weyde metten eenre syde aen Jan monix voirs. ende mettr ander zijde Bertouts goede van Aerl nu Lambrecht Millycx als hij zeet metten eenen eynde aen Berthout van Aerl gelyck voirs. metten anderen eynde Henricx van Deventer
Item een stuck lants dair bij gelegen genoempt dat Affenstuck groot wesende een half mudzaet off daer omtrent begripende tuschen die erff der erffghenamen wilneer Berthouts van Aerl nu Lambrecht Millinck als hij seeght aen beyden zyden ende metten eenen eynde streckende metten anderen eynde aenden erffenis Jan Monick voirs.
Item een stuck lants geheiten op die Rijt groot wesende xxviij loepenzaet in zade off daer ontrent begripende ghelegen inder prochien voirs. tusschen die erff Engelbrecht vanden Heesacker op deen zijde ende tusschen die erff der erffgenamen wilner Peter Peynenborch op dander zijde streckende metten eenen eynde aen die erff. Jacop Monick ende metten anderen eynde aen die erff Jan van Haren nu toebehoirende tot erff Ghesel naegescreven
Item een stuck lants geheeten dat Ghyschoot groot wesende ij ½ loepensaet op daer omtrent begripende gelegen inder prochien voirs. tusschen der erff der erfgenamen Berthouts van Aerl nu Lambrecht Millinck als hij zeet aen die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen die gemeynt van Haeren aen dander zijde ende metten anderen eynde
Item hier toe noch stucken lants groot wesende een sleyck sesterzaet off daer omtrent begripende gelegen inder prochien
277v
voirs. daer aff deen stucken lants tuschen erff sinte Achten altairs tot Oisterwyck gelegen op die een zyde ende tuschen die erfgenamen Jans Smeyers op dander zijde ende dander stucken lants tusschen erffenis Jans Smeyers voirs. op der een zijde ende tusschen die erff Jacop Monicx erfgenamen op dander zijde streckende metten eenen eynde aen eenen gemeynen wech ende metten anderen eynde aen die eff Mercelys vander Donck erffgenamen gelegen
Item een stuck lants geheyten op die Berghe groot wesende een seesterzaet off daeromtrent begripende gelegen inder prochien voirs. tusschen die erff Jan die Meyer voirs. aen die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen eenen gemeynen wech aen dander zijde streckende metten anderen eynde aen die erff Jan Monick
Item noch een stuck lants geheiten in der Ghever braeck groot wesende iij loepensaet off daer omtrent begripende ghelegen inder prochien ende steden voirs. tusschen erff Ghijb Coppens op beyden zijden ende metten eenen eynde ende metten anderen eynde aen die erff Coppen Ghijben
Item een stuck lants geheeten den Kerckacker groot wesende thien loepensaet off daeromtrent begripende inder prochien voirs. begripende tusschen die erff Jans Smeyers aen die een zijde nu Henrick van Deventer ende tusschen eenen gemeynen wech ende dander zijde streckende aen die kerck van Haren totten erff Jan Monicx
Item noch een loepensaet lants daer by gelgen off daer omtrent begripende tusschen der erff der erffgenamen wilner
CCLxxviij
Peters soen wilneer Wouter Poynenborch op die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen die erff Jacops Monix op dander zijde streckende metten anderen eynden aen die gemeynen wech
Item een stuck lants geheyten den Putacker groot wesende vij loepenzaet off dair omtrent begriopende gelegen inder prochien voirs. tusschen die erff der erffgenamen wilneer Peter Wouter Peynenborchs z. aen die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen die erff Sinte Achten autairs op dander zijde streckende metten anderen eynde aen die erff Jan die Meyer voirs.
Item een stuck lants geheeten dat Haeckstuck groot wesende ij ½ loepenzaet off dair omtrent begripende gelegen inder prochien voirs. tusschen die erff der erfgenamen Berthout van Aerle voirs. nu Peter Eelens op die een zijde ende tusschen die erff Jans geheiten Peynenborch op dander zijde streckende metten eenen eynde aen die erff Jan die Meyer voirs. ende metten anderen eynde aen Sinte Achten altairs voirs.
Su... beloopt thien buenre vuyt welcken Jan van Haeren niet geldende is want hijs nyet lange gehadt heeft
Su... dit Jannen van Haeren weert sijnde xx mudden roggen nu ter tyt
Su... ontbreect Jannen van Haren vanden xij buenr twee buenre gelyck als dat leenboeck vuytwysende is ende dair noch goeden syn genoech ende oick veranttert? zijn mer off die goeden leenen zijn off nyet dat en weet ick nyet maer wat daer aff wesen sal dat bevel ick den heeren vanden leenen ende want dese over twee hondert jairen als ick heb hoiren seggen nyet verandert en zijn mer verstorven deen opten anderen
Item noch vyf stucken lants inder prochien voirs. ter stede geheiten dat Gesel die welcke Jan van Haren voirs. te samen
278v
metten twey hoeven voirscreven van mijnen genedigen heeren den hertoge voirscreven houdende is? in leen dats te weten inden iersten een hoostadt met eenen stuck lants daer aen liggende xiiij loepensaet off daer omtrent begripende gelegen tusschen erff Peter Brocken op deen zijde ende tusschen erff Mertens Coppen op dander zijde streckende met beyden eynden aen die gemeynt van Haren
Item dat ander stuck lants oick xiiij loepensaet off dair omtrent begripende gelegen tusschen erff Arnt voirscreven op deen zijde ende metten eenen eynde ende tusschen erff Mertten Coppen voirs. op dander zijde metten anderen eynde aen erff der erffgenaemen wilneer Jan Kuysts
Item dat derde stuck lants vyf loepensaet off dair omtrent begrypende gelegen tusschen erffenis Aert Wolffairt aen deen zijde ende metten eenen eynde ende metten anderen eynde aen erff der erffgenamen wilneer Jan Claes soen
Item tvierde stuck lants vier loepensaet of dair omtrent begripende gelegen tusschen erff Aernt Wolffairt op deen zijde ende metten eenen eynde ende tusschen erff Merten Coppen voirs. op dander zijde ende metten anderen eynde aen die gemeynt van Haren
Item dat vyfste stuck lants negen loepensaet oft dair omtrent begripende gelegen inder prochien voirs. ter stede geheyten inden ackeren van Haren tusschen erff Jan Peynenborchs op deen zijde ende tusschen erff Lambrechs vander Ryt op dander zijde streckende vander erff der erffgenamen wilneer Berthouts van Aerle totten erff Jans van Haren voirscr.
Item noch een weyde gelegen in der prochie van Helvoirt
CCLxxix
xiiij loepensaet oft daer omtrent begripende gelegen metten eenen eynde Claes Goebyen ende te langtz. ende dat ander aen Heyn Gerits ende metten ander zijde aen dat goet des heylichs Geests ten Bosch
Item noch een beemdeken groot wesende drie loepenzaet off dair omtrent begripende begripende tusschen erffenis Jan van vanden Nouwenhuys ende Gerit Beyen aen beyden zijden ende metten eynde Jan Schuermans ende metten anderen Claeus Goenweyen op dander eynde welck dat ryende is ende eenen beempt geheiten die Herberge groot wesende derdalff buenre off dair omtrent begripende gelegen in der prochie van Haren tusschen erff Sinte Katherinen altair van Oisterwyck aen deen eynde streckende metten anderen eynde aenden erff Henrix van Deventer metten eenre zijden aen dit ? gemeynt van Haren ende metter ander zijden wilneer Wouter vanden Heesacker
Su..a beloopt vier mudzaet lants mij.. een loepensaet
Item su..a behalven den beempt opt Aa groot wesende ij ½ buenderen
Item su..a metten beempt loopt xiij mud roggen wt welcken ick nyet geldende en ben
Item noch xLv st. wt der boeck mijns gened. heeren ick heffende ben op sinte Thomaes dach
Item noch halff wege gelt tot Oisterwyck dwelck der rentmeester rekeninge aff doet mijn gened. heer met dwelck ick vander ander helft gheen gebruyck en heb
Item Jan van Haren voirscreven is noch houdende in leen van mynen gened. heer den hertoge voirscreven twee hoeven in lande soe in beempde xxiij ½ buender off dair omtrent begripende gelegen inder prochien van Oisterwyck ter stede geheiten in Udenhout tusschen erff der kinder wilneer Wouter Berthouts aen deen zijde ende tusschen erff Aleyten weduwe wilneer Reynier Nollekens ende hour kinderen op dander zijde streckende vander gemeynder straten
279v
geheyten die Gruenstraet totten Zande toe vuyt welck voirscreven twe hoeven toe te behoiren plagen den kinderen wilner Wouters van Goerle zoen wilneer Gielys van Goerle vuyt welken goeden ick ghelden ben den geswoerenen van Haeren een alden swartten dwelck ick nyet en weet waeraff dat ick geldende ben dwelck twe hoeven my? nw geldende syn vyftich rinsgulden current? oft daer omtrent
Item des is orconde hebbe ick Jan van Haren voirscreven dese teghewoirdige certificatie bezegelt met myns selfs segel hier onder gedruct opten xxvi february anno xCv nae scryven der cameren des hertogen bosch

Eerssel

enz.

 

HERTOGELIJK LEENREGISTERS 11 en 13

bewerkt door W. de Bakker

Oisterwijk
22 september 2003

 

Brussel, Algemeen Rijksarchief
Leenhof van Brabant 11 - Edaboek (ca. 1460-1465)
Leenhof van Brabant 13 - Leenboek van Brabant (ca. 1440-1470)


11. Leenboek van Brabant, zgn. 'Edaboek', aangelegd ca. 1460, bijgehouden tot ca. 1465.

Per kwartier, dan per plaats of groep van plaatsen. Het 'ambacht van 's Hertogenbosch' loopt over fol. 318 415. Het register is waarschijnlijk een afschrift uit ca. 1460 van Leenhof nr. 13 (zie hierna), en daarna slechts enige jaren bijgehouden (mogelijk bij niet alle kwartieren precies hetzelfde). Bij de posten worden meestal één of meer vorige leenverheffingen vermeld, met data teruggaand tot ca. 1430. 
N.B. Zie ook R.A. Noord-Brabant, Coll. Schaduwarchieven inv.nr. 278 (ft van alleen het huidige Noordbrabantse gedeelte, met index op persoonsnamen, plaatsnamen en namen van leengoederen voor dit gedeelte, door Zom); afschrift coll. Cuijpers van Velthoven 3261. Hier en ook vaak in de literatuur wordt het leenboek gedateerd op 1432 aan de hand van het opschrift. Deze tekst echter heeft mogelijk betrekking op het 'origineel' (Leenhof 13).

13. Leenboek van Brabant, aangelegd ca. 1440/1450, bijgehouden (gedeeltelijk) tot eind 15e eeuw.

Per kwartier, daarbinnen per plaats of groep van plaatsen. Per kwartier gefolieerd; het 'ambacht' van 's Hertogenbosch is als laatste kwartier opgenomen. Het register wordt naar het opschrift wel aangeduid als 'leenboek van heel Brabant (14)40'. Waarschijnlijk is het Edaboek (Leenhof nr. 11) hiervan een afschrift (volgens de inventaris van Galesloot is nr. 13 juist een afschrift van nr. 11; vele posten echter die in nr. 13 met verschillende handen zijn geschreven, zijn in het Edaboek met steeds dezelfde hand genoteerd; in nr. 13 zijn ook meer notities bij de posten gemaakt). Zoals in het Edaboek wordt vaak verwezen naar data van oudere verheffingen tot ca. 1430. De kwartieren zijn in beide registers niet in dezelfde volgorde opgenomen; de plaatsen per kwartier meestal wel, maar de volgorde der posten bij 'n plaats verschilt wel eens wat. De diverse kwartieren zijn in nr. 13 niet over steeds dezelfde periode bijgehouden. Zo vindt men bij het kwartier van Leuven vaak leenverheffingen tot circa 1490 genoteerd; het kwartier van 's Hertogenbosch is maar tot ca. 1470 bijgehouden. 
N.B. Zie ook R.A. Noord-Brabant, afschrift coll. Cuijpers van Velthoven 3262.

 

Dit leenboek is vermoedelijk aangelegd nadat de leenmannen een denombrement hebben moeten inleveren. Nummer 13, het Leenboek van Brabant lijkt het originele. Hierin zijn latere toevoegingen in verschillende handen, die in het Eda-boek met een hand geschreven zijn. Omdat beide boeken uit dezelfde tijd dateren zijn ze hier gezamenlijk verwerkt. Uitgegaan is van 13. (11) is zonodig tussen haken verwerkt.
Gegevens die enkel in 13 voorkomen zijn tussen rechte halen [ ] geplaatst.


Nummer 13: Leenbouck van Heel Brabant anno 1440 no 135? heeft voorin een register. Dit ontbreekt in nr 11

Dambachte van sHertoghenbossche (begint met een nieuwe foliering)
yerst Bossche Orten Maelstrem Hintham Vucht i
Roesmale Hese iiij
Meerwijc Empel Maren Kessel vi
Lotteyen Meghen viij
Kuyc Grave Zantbeke Hoeps Bitterswijck ix
Ravestein Asten Herpen Hees x
Os Teflem Alem xiij
Dinter Vechle Erpe Heeswijck xiiij
Ghemert Beke Arlebeke Bourdonck Bruheze Bakel xvi
Helmont Bakel Dorne Vlierden Mierle xix
Broegel Rixstell xxv
Gherwen Eerde Stiphout Zonne xxvi
Zomeren Tongheren Eendhoven Stripe Westerhoven Blairthem xxx
Sente Oende Rode Seels xxxiij
Dommellen Wadert Wedert Hezse Leende xLij
Schijnle xLv
Boxstel Liemde Herlair xLvi
Hilwarenbeke Dyssen Hulsell xLviij
Mirde Opmirde Li
Gorle Lij
Gheestell Tilborch Entschit Liij
Drunen Lvij
Waelwijck Oyen Bysoyen Lx
Helvorpt Essche Lxij
Oesterwijck Berkel Lxiij
Venloen Haren Gheesel Lxix
Orle Eerssel Steenzele Kerckaster Hocastor Loen Lxxi
Knetssele Vessem Duffele of Desschele Dasel Winterle Lxxiiij
Bladel Neterssele Lxxvi
Orschot Strate Aerle Berze Lxxvij
Dese leene gaen vute sHertoge Renten ten Bossche Lxxxij
Opte Dungen after Berlzehem Lxxxvi

In nummer 11 komt een inleiding voor die hier volgt. Deze ontbreekt in 13

(Op een erg gehavende beginbladzijde staat als datering 1453: Philips bijder gratien Gods hertoge van ....)
(secretaris van onsen leenboek van Brabant Johann van Eda)
(vier daghe in meerte int jaer ons Heren duysent vierhondert drie ende vijftich)

(2)
Dit is dboec vanden leenen der hoogeboren v...gen vorst .....
Philips van Bourgondien van Lotheringen van Brabant en van Lymborch....
Vlaenderen van Artois van Bourgondien Palatijn van heneg.. van H..
Zeellant en van Namen mercgreve des Hellichs Rijcx heer van V....
Salms ende van Mechlen in sinen landen van Brabant gelegen .....
sinen lande van Lymborch van Rode van Daelhem van Spre....
In den lande van Gullich van Herpen ende in anderen vremde ...
vanden ede Secretaris des selfs mijn genedichs here gema....
smedes? xvi daigs van februario xiiijC xxxij ja....
in die stede ende dorpen dair die gelegen sijn ende ....
Loev.... dair na in die dorpen der meyherren van Loeven?

i (CCCxviij)
Dambacht van tsHertiogenbossche
yerst Bossche Orten Maelstrem Hintham Vucht

xLvi (372v)
Boxstel Liemde Herlaer

xLvij (373v)
[Claes Oem bij coipe tegen Janne onderged. enne tot behoef joffr. Pavmwen? sRovers sijns wijfs anno xiiijC Lxi
Jan de Rover bij dode Jans sijns vaders ond. anno xiiijC Lxi]
Jan die Roever Diercx sone hout tgoet te Neemelaer bij Boxtel ende dit macte heer Jan die Roever Jans ouder vader van? leene overmits xijC auder schilden die hem die hertogynne Johanne daer voer gaff

48v (iijC Lxxv)
Hilvarenbeke Dyssen Hulsele

xLix (375v)
Jan Back bij doode jouffr. Marien ond. tot behoef Jans Backe syns soens anno xiiijC xLviij
jouffr. Marie Wolffaerts bij doode Arnts hoirs vaders anno xiiijC xLvij
hout tgoet ten Bygaerde bij Oisterwijck met sinen toebehoirten

51v (iijCLxxix)
Mirde Opmirde

52v (380v)
Gorle

53v (381v)
Pauwels van Haesticht bij doode wijlen Diericx van Haestrecht sijns vaders
hout die dorpen van Tilborch van Gorle ende van Drunen mit allen hoeren toebehoirten den tol van Venloen met allen den heerlicheiden hoege ende leege met allen brueken ende fourfaiten groite ende cleyne mansschapen laetscapen renten chynsen waranden visscherien ende allen anderen hoeren toebehoirten alleene vutgescheyden houden thof van Ghiersberge dat den goidshuyse vander Cameren toebehoirt ende dese voirs. dorpen met hoeren toebehoirten voir vercleert hout hij pantsgewijse ende ter quytingen? om die somme van iiijM (aude) vrancrijcsche schilde gelijc brieve daerop gemaect dat clairlicen inhouden ende deder af mansscap anno xiiijC ende xL

Liiij (iijC Lxxxij)
Gheestele Tilbourch Entschit

Jouffr. Jehanne vander Lecke vrouwe van Hoghstraten
hout Ghestele gelijck heer Henrick vander Lecke hoir vader plach te houdene

Jan van Brecht Goderts soen hout een thiende die weert is jaerlicx omtr. xxx mudde rox oft corens liggende tot Ghestele ende oic alrehanden smaeltienden ende daertoe xi oude schilde tsiaers erffelic in meernissen sijns leens gelijck Jan van Brecht Jans soen sijn neve die te houden plach

Item noch eene hove lants ende een woeninge tot Oisterwijck die wijlen was Besselen van Ghesele hier in is twivel want Jan seecht dat hij dit goet niet en heeft Ende men vint wale dat die Heylige Gheest vanden Bosch een goet houdende is tot Oisterwijck dat wijlen Besselen van Ghesele was

54v (382v) nog in ander boek

Item noch vindic in doude boeke dat Huge van Bourchwale te houden plach ij ½ buenre lants die jairlix renten i ½ zester corens ende dit lant lach omtr. Brecht nu en weet men niet wie dat houdt mer heer Goderdt van Brecht doude hadde des voirs. Hugen dochter

Henrick Mazeman Gheerits sone bij verthien Willems ondergescr. anno xCiiij
Willem Claes Schemen (Gheinen) zoen
Gerart Henrix soen hout i hofstad met i woeningen van ijC roede groot op die meere van Gestele

Bertout van Beke bij doode Ghertrude ondergescr. xiiijC xLiij jaer
Geertruid dochter Herman Bruystens zoens van Anle hout alsulken goet ende erve met sinen toebehoirten als Berthout Jan Ekensoen te houden plach gelegen te Tilbourch ende tot Ensschit ende dit was wijlen Goderdts Korfs
Hij heet ?

(iijCLxxxiij)

Berthout Back bij doode Jans Bacs sijns vaders anno xiiijC xLij hout tgoet tot Inthout mitten toebehoirten tot Westilborch gelegen ende iiij mudsaet lants ende i thiendeken tot Gorp gelegen dat wert is 1 mud rox tsiaers dit goet van Inthout plach te houden Arnt Bertout also doude boeke wijsen

Peter vande Leenpoele (Leempoele) Janssz bij doode Ghijsbrechts vande Leenpoele (Leempoele) hout een mudde Rox. tsiaers erffelic hem op tvierde vander oude thienden van Gorp beset ende veronderpant ende deder manscap xxv d. in mey anno xiiijC xL

Lv

Arnt Zoetwinden zoen hout omtrent xviij lb. tsiaers op lant dat gelegen is tot Westilborch ende tot Waelwijck.

marge: zij dit geset ende na onder Oisterwijck [deze zin ontbreekt in 11]
Jan Sampsoen bij doode Windelmoets van Vessem sijnre moeyen hout iiij dobbel moettoene tsiaers erffelic vij s. g. voir elken mottoen gerekent hem op die moelen van Hukelen beset ende veronderpant ende deder af manscap xxviij dage in oichst xiiijC xxxviij jair

[doorgehaald] Item noch ut sup. hout i moelen tot Huekelem [deze zin ontbreekt in 11]

(383v)

Geertruidt vander Aseldonck bij doode hoers vaders ondergescr. met hoeren momb. Janne van der (Reb?)
Joerdaen Arnts sone vander Aseldonck bij coepe jegen Janne den Bie gedaen hout i goet tot Tilbourch gelegen geheiten tgoet te Loe met sinen toebehoirten

55v

Heer Gielys vanden Bossche ridder i buender lants te Tilbourch ende alsus steet hij in doude boke

Tilbourchs dochter xi lb. x s. tsiaers dair af was Jan Wolf momboir ende aldus steet hij noch in doude boeke

Jan Bruystens soen wijlen Jan Laureins hout x buenre lants iij buenre beemde x buender broecx 1 hofstad mitten huise dairop staende iiij buenre lants al gelegen ten Dyk in die prochie van Ensschit gelijc Bruusten van Anle die plach te houden

(iijCLxxxiiij)

Kerstiaen die Bont bij doode Arnts sijns brueders ondergescr. anno Liiij
Arnt die Bont bij doode Arnts sijns vaders anno xiiijC xxxvi hout iij buenre lants gelegen tot Ensschit

Item noch een buenre lants tot Haren bijder kercken gelegen dair den heerwech doer loept die van Oesterwijck tsHertogenbosch weert gheet

Lvi

Dyrck de jonge Dyrcx soen bij coepe tegen Willeme ondergescr. anno xiiijC L
Willem Gheerits Wyten soen bij overgeven ende coepe Willems ondergescr. anno xiiijC xLix
Willem de Bonte bij overgeven Henric de Bonte sijns vaders anno xiiijC xLiiij
Henrick de Bont hout vi lopensaet lants met huse ende hove daerop staende tot Ensschit gelegen tusschen Willems Geerits Wyten soens zuudewert mitten eene sijden ende mitten andere norderweert aen die gemeynten van Haren comende mitten enen eynde oestwert aen die gemeyn strate ende mitten anderen aen sijns selfs erve. Ende deder af manscap xxi dage in januari xiiijC xLiiij jair

[doorgehaald] Dirck de Jonge dirix soen bij coepe tegen Willeme ondergescr. ged. anno xiiijC L
Willem Gheerits Wyten soen bij overgeven ende coepe tegen Willeme soen Henric Bonten gedaen anno xiiijC xLix hout een buenre lants mitten huise ende hove daerop staende inde prochie van Ensschit gelegen [deze post ontbreekt in 11]

(384v)

Ymbrecht de Greve hout na inhout van schepenen brieven vanden Bosch een mud rocx bosscher maten hem op een stuck erfs geheiten dat block inde prochie van Ensschit gelegen tusschen dat Groot Goer op deen sijde ende der gemeinten van Huekelem op dander mitten eenen eynde aen Jan Bruystens ende mitten anderen aent gheyntsche broeck beset ende veronderpant ende dede af manscap viija septembris xiiijC xLi jair

56v

Pauwels van Haestricht bij doode Diederix van Haestricht sijns vaders hout die dorpen van Tilborch Gorle ende Drunen met hoeren toebehoirten den tol van Venloen met allen hoeren heerlicheiden hoege ende nedere allen broeken fourfaiten mannen van leenen chinsen renten waranden ende visscherien ende met allen hueren toebehoirten hoe die gelegen sijn in naten ende in droegen vutgescheyden thof van Ghiersberge den cloestere vander Cameren toebehoirende gelijc wijlen hertoginne Johanna wijlen heeren Pauwels van Haestricht riddere verleent heeft pantwijse voir die somme van iiijM vrancx. schilde eens. Ende deder af manscap xxva may anno xiiijC xL

(iijCLxxxv)

Vrouwe Ysabelle van Boussies met heren Aerde vande Hameyden heer van Condet hoeren man en momboir bij overgeven vrouwe Lysbetten vander Leck ende heren Eustas van Boussies heer van Vertaing hoeren vader ende moeder ondergescr. anno xiiijC Lvij
Vrouwe Lijsbeth vander Leck met heren Eustas van Boussies hoeren man ende momboir hout hondert pont zwertter tornoysen vanden goeden groiten tornoysen sconincx van Vrancrijke jairliker ende erffelyker renten opten iersten dach van meye vallende opte goede wijlen Willeme van Huerne toebehoirende binnen den lande van Loon ende van Tilborch liggende ende noch op een huys ende chijnse binnen den lande van Udenhout gelegen den voirsz. wijlen Willeme toebehoirende en derder af manscap.

[de volgende post ontbreekt in 11]
Matheeux van Andel bij doode Jans Bruystens sijns oude oem..? hout x bunre lants iij bunre bemds x bunre broecx ende een hofstad metten huisingen daerop staende ten Dijke binnen de prochien van Enschit gelegen? ende dede af mansscap anno xiiijC Lxvi

Lvij (385v)

Druenen

60v (389v)

Waelwijc Oyen Bysoyen

62v (391v)

Helvoirt Essche

heer Wouter Moliaert proesst van sente Ghertruiden te Loeven hout een thiende tot Helvoirt met haren toebehoirten is weert jairlix omtr. xx mudde corens ende vii ½ (viij) grote tsiaers chijns

Lxiij

Herman Jacop Pauwels soens soen bij coepe jegen Margrieten Bloys sijnre moeder gedaen hout lant iii ½ mudzaets op te sayene liggende tot Essche. Item beemde xvj voeder hoys opte winnen. Item i lant heit Bruensschot dair hout op wast ende tot Orschot ij mudsaet lants ende i eeussele

Jan Storm de Bye Henricx sone bij overgeven Willems sijns brueders ondergescr. anno 1440
Willem de Gruyter bij doode Willems sijns vaders anno xiiijC xL hout die thiende van eenre hoven lants dair die tweedeel af liggen tot Essche geheiten Ghinder over. Dit was Agneesen vander Heiden ende daerna Willem Gielys soen

63v (iiiCxCij)

Oesterwijc Berkel

Gheerit van Brakel bij doode Claes sijns vaders anno xiiijC xLvi hout i huis i schuere ende i hove lants van omtr. xij buenre die Oude Schouwe van Berkel, iiij manne van leen xxx s. goets gelts gelegen te Berkel in die prochie van Oesterwijck. Dit plach te sijn Didderick van Brakel ende daer voer Jan van Ghyssen

Arnt van Broechoven Willems soen hout xxiiij buenre lants in Udenhout [i weert tot Vucht met i berge daer i huis op steet met 1 visschien met i beemde ende iiij morgen lants tot Waelwijc
[boven de doorhaling] dit ........ en selen hier niet s......en maer hier na op Henric?
[in marge] ... dat dese goede ...... hout Henric van Vladraken hier achter op tleste pt.. gescr. soe syt die pt... hier nevengescr.
[onder de post] sij hier geset Henrick van Vladeracken fo. Lxviij ad tale? # O en]

(Henrick van Vladeracken Deynale sone bij coipe tegen Godscalcx ondergescre. anno xiiijC xLiij
Godschalc Roesmont bij coipe
Vrouwe Katheline van Mandevic? hout eenen weert tot Vucht mit eenen berge dair een huys op steet mit eenre visscherien ende eenen beempde daertoe behoirende vut die voirs. goede gespleten)

(392v)

Alijt van Ghent bij doode Henricx haers brueders ondergescr. anno 1453
Henrick van Ghent bij coepe tegen Janne ondergescr. gedaen anno xiiijC xLv
Jan van Berke bij overgeven Geerits sijns vaders anno xiiijC xLiiij hout v lb. tsiaers goets gelts den ouden groiten voir xvi d. Item iiij lb. tsiaers den ouden groiten voir xij d. tot Oesterwijck xv s. payments tsiaers xxv loepensaet lants after Oesterwijc dat derdendeel vander thienden geheiten Viandant te Haren ende xxiij hoenre tsiaers

Lxiiij

Jan van Bercke bij overgeven Geerits sijns vaders ondergescr. anno xiiijC xLiiij
Gherit van Bercke bij coepe tegen Peteren de Joede gedaen hout die Gruyt van Oesterwijck met allen haren toebehoirten vanden dorpen dair omtr. gelegen ende enen wuwenbroeck mitten visscherien mit lande beemde ende allen anderen hueren toebehoirten ende een goet tot Herenthout gelegen te wetene ij hoeven lants diemen voirt van hem te leene hout. Die dorpen hier toe behoirende sijn Haren Helvoirt Gestel Essche ende dandere binnen die eningen van Oesterwijck geseten sijn schuldich huer gruytgelt ende hopgelt aen den gruiter van Oesterwijck te nemen gelijc men die binnen de stad vanden Bosch gelt gelijc brieve die daeraf sijn dat breder? vercleren

(iijCxCiij)

Jan van Berke bij doode Jacops sijns brueders ondergescr. anno xiiijC Lix
Jacop van Berke bij overgeven Jans sijns brueders hout die heelicht vanden voirs. gruiten van Oesterwijck mitten toebehoirten vanden dorpen dair omtr. gelegen hier voer op Janne van Berk sinen brueder gescr. Ende deder af mansscap xiij dage in junio xiiijC xLvi jair

Jan van Berke bij doode Jans (Jacops) sijns brueders ondergescr. anno xiiijC Lix
Jacop van Berk Geerits sone bij cope tegen Janne van Berk sinen brueder gedaen hout den Wuwenbroeck mitter visscherien lande beemde ende ij hoeve lants tot Herenthout gelegen mitten mansscapen heerlicheiden ende allen anderen hueren toebehoirten hier voere opten voirss. Janne sinen brueder gescr. Ende de voirs. Jacob deder af mansscap xvj dage in octobri xiiijC L jair

64v

Hubrecht Elias soen bij doode Elyas Ymbrechts soen anno xiiijC xL hout die thiende van i buenre lants ende xij hoenre in die prochie van Oesterwijc. Dlant is gelegen tusschen erven Hermans kinderen vanden Ham in doostzide ende tsHertogen strate aen die westzide

(393v)

[Vranck van Oistvorst bij doode Lijsbetten sijnre moeder ondergescr. anno xiiijC Lxij]
Lijsbeth van Maloys Jans dochter die natuerlic soen was Jans van Maloys hout i deel vander heerlicheit ende i hove lants tot Voslair in die prochie van Oesterwijc ende xxx s. ouder groite chijns tsiaers

Idem zij noch beemde gelegen te Vechle bij Herenthals met anderen goeden. Ende dese goide waren heren Jan Volkarts. Ende noch een goet gelegen inder prochien van Mall geheiten Bloemeschot

Jouffr. Alyt wijlen Jan Diericx sone dochter met Willemen den Lu hueren geleverden momboir hout bij coipe tegen Janne Wyflet gedaen inden namen ende tot behoef des godshuys van sinte Kathelinen tOisterwijck der derder ordenen sinte Francisci een stuck beempts binnen de prochien van Oisterwijck gelegen mitten eenre zijden oostweert
(xxxCxCiiij)
neven erve Lucas Serys metten ander zijden westweert neven erve Jans van Catwijck Ende noch een half buendere beempts oft dair omtr. metten eenre sijden neven erve Aert Wolffaerts metten andere neven Jan Buekincx erve

[Jan de Bie soen wijlen Stevens de Bie heeft ende? in den name sijns selfs ende Jans de Bie wijlen Janss sijns neven heeft ontfaen als gerecht hoir? ende erfgen. ende bij doode wijlen heer Jans Volkarts ridders van? wijlen Jans van Malois des ouden wijlen gillens? die twee percheelen van goeden hier voor op Lijsbetten van Malois gescr. anno xiiijC Lxij]

Lxv

Jan van Wyflet Jans soen hout i huys hofstat mitten hove ende beemde ende toebehoirten geheiten tgoet ten Kirchove gelegen tot Oisterwijc ende was Jan van Wyflet soen Jan Bacx van Tylbourch

Roelof van Dongen Jans sone onder sijn jaeren met Ghijsbrechte Moelepas sinen geleverden momboir bij overgeven Jans van Dongen ende jouffr. Margrieten van Haren sijnre vader ende moeder hout tgoet ter Borch mitter woeningen molene lande chijnse broeke mit allen anderen toebehoirten. Ende hiertoe plach te behoren ix mudde half rogge half ghersten die vererft is alsoe Spects boeck secht

Jan Back bij overgeven Berthouts sijns vaders ondergescr. anno xiiijC Lxi
Berthout Back inden name ende tot behoef Jans sijns soens onder sijn jaren bij doode jouffr. Marien Wolffarts sijnre moeder hout een goet tot Oisterwijc geheiten ten Eynde mit allen sinen toebehoirten

65v

Item die goede ten Bygaerde binnen der prochien van Oesterwijc gelegen

(394v)
Idem noch een stuck beempts tot Oisterwijc gelegen geldende tsiaers vij zisteren rocx

Jan Back bij overgeven Berthouts sijns vaders (bruedere) ondergescr. anno xiiijC Lxi
Berthout Back bij doode jouffr. Marien ondergescr. ende tot behoef Jans sijns soens
jouffr. Marie Wolffarts bij doode jouffr. Hubrechten hueren suster hout tgoet ten Kirchove liggende tot Oesterwijck mit allen sinen toebehoirten alsoe verre als leen is ende plach te hoeren Luytgaert Roesmont diet vercocht.

[Berthout Back bij overgeven Jans sijns soen hout een cleyn stuc lants om twee loepen rox op te sayen binnen der prochien van Oesterwijck gelegen ende deder af mansscap anno xiiijC Lxi]

Dierick de Borchgreve hout na inhout van schepenen brieven vanden Bosch iij mudde rox bosscher maten hem opt voirs. goet ten Kirchove met allen sinen toebehoirten tot Oesterwijc gelegen. Jouffr. Marie Wolffarts boven gescr. toebehorende beset ende veronderpant. Ende dede af mansscap xix dage in oighst xiiijC xLi jair

[Katerinen? Roelofs met Johannes Raets hoeren geleverden moboir hout na inhout van scepenen brieven vanden Bosch vij mud rox bosscher maten]

Lxvi (iiiC xCv)

[Berthout Back bij coepe tegen Gheer ondergescr. anno xiiijC Lxi
Willem Gheer Wijten soen bij coepe tegen Henr. ondergescr. xiiijC Liij]
Berthout Back bij coepe
Henrick van Hukelem bij doode Jans sijns vaders ondergescr. anno xiiijC xLij
Jan Spapen soen was Henric Jans Spapen soen hout die corenmoelen tot Hoeclem bij Oisterwijc ende was Luytgaert Peter Arnts soens dochter vanden Dijc

[pena? jic Jan Semsoen H. Bac ende Ghestel gest.]

Arnt tSappeel bij doode Willems sijns vaders ondergescr. anno xiiijC Lix
Willem Andries Sappeels soen bij coepe hout i hove lants beemde ende eeussele ende heyden te Karlechoven geheiten Dovenloe in die prochie van Oesterwijc houdende tusschen xiiij ende xv buenre

Jan van Haren bij overgeven Jans van Haren sijns vadere ondergescr. anno xiiijC xLiij
Jan van Haren bij cope
Wouter van Gorle Gielys soen hout ij hoeven onder? lant ende beemde gelegen in Udenhout ende waren wijlen Jans van Sonne ende namaels Gielys Wouters soen van Gorle

66v (395v)

Margriete Houtappels Arnts dochter mit Dirick Borchgreve hoeren man ende momboir hout een huis hof ende hofstad i buenre groot mit vi buenderen wynnens lants tot Berkel gelegen in die prochie van Oesterwijc in vier stucken dairaf tusschen elcken stuck leegt Claes van Brakel aen deen sijde ende Embrecht van Nijns aen dander

[in marge: zij geeft aen dat sij toe noch vij me..nen behoeren]
Item [zij] noch iiij buenre lants tot Tilborch gelegen die Luytgaert Roelof Roesmonts dochter voirt van haer hout te leen en ij buenre ende i vierendeel t selver stede gelegen die zij drie van Tilborch voirt van haer houden ten Brabantschen rechte

Herman Back soen Godevarts ondergescr.
Godevart Back Goderts soen bij cope tegen Didderic Wange gedaen hout ij mudsaet lants liggende bider kerken tot Oesterwijc ende iiij manscape

Ghijsbrecht vanden Heesacker soen wijlen Engelbrechte vanden Heesacker bij doode sijns voirs. vaders hout die thiende van eenen buenre lants ende xij hoenderen tsiaers binnen der prochien van Oisterwijck gelegen

Lxvij (iijCxCvi)

Lijsbeth van Dordrecht bij coepe jegen Janne vander Dussen ondergescr. gedaen
Jan van der Dussen hout ij goede tot Oesterwijc ende tot Tilborch gelegen metten toebehoirten ende waren Hadewych van Dordrecht sijnre moeder

[in marge: dit hout Henr. vande Steenwech tot Turnout? gescr.]
Item vindic in Jans Stoets gescryfte ende oic in doude boeke dat Arnt Utenhoute ridder houden soude tot Gorle tot Oesterwijc Barle ende Riele vi manscapen ende vi s. tsiaers die Gerarts van Essche waren. Ende heer Jan Vutenhoute is gescr. tot Barle in dAmbachte van Antwerpen ende tot Meerbeke in dAmbacht van Bruessel

Godevart van Ravenacker geheiten Vedelaer hout i goet tot Oesterwijck alsoet doude bouk wijst mer mij dunct dat dit is i vanden goeden dat Jan die Jonge hielt oft Arnt Heyme of Diederix vanden Putte

67v (396v)

Bessele van Gesele i woeninge ende i hove lants tot Oesterwijc ende dit soude dat selve goet sijn dat Jan heren Godevaerts soen van Brecht houden soude Nu seegt men dat die Heylige Geest vanden Bosch hout

Gerart van Essche de Jonge hout i woeninge i hove lants tot Oesterwijc bi den Kerchove ende steet alsus in doude boek

Die hertoge Jan gaf Henric van Rixensart C lb. tornoise siaers ende sinen erfgenamen ende die bewijsde hij hem aen dat nuwelant gelegen in Udenhout dairt bossche van Udenhout op plach te staen dat gepacht hadden te jairscharen die proesst ende convent van sinte Geertruuden tot Loeven. Nu en wetic niet hoe hier mede is

Jan van Cortenbach onder sijn jaren bij doode jouffr. Kathelynen sijnre moeder ondergescr. anno xiiijC xLvij
jouffr. Katheline van Helmont Jans dochter van Berlair here van Helmont hout xxvij buenre soe beemde soe weyde liggende in den bossche van Orsscot. die die hertoge gaf Willems van Herlair in meernissen sijns leens diet aldus ontfinc ende corsenteerde hem hertoginne Johanne dat hij dit erffelic te pacht mocht geven om i ½ lb. groet oude tsiaers daeraf hij man bliven soude alsoe Jo. Stoets boeck seecht ende was hem daeraf i brieven verleent

Lxviij (iijCxCvij)

Item noch met eenen andere letteren gaf hem die hertoge in meerenissen sijns leens iij hoven lants in Udenhout

[doorgehaald: Willem van Herlair soude hier noch staen voir ij andere perchelen ende hrn? thout mair men salmen scriven d.. ? ende dairt? behoirt ?]

[Henrick van Vladeracken Deynals sone bij coepe tsegen Godsca;x ondergescr. gedaen anno xiiijC xLiij
Godscalck Roesmont bij cope
Vrouwe Kateline van Manderit hout eenen weert tot Vucht met eenen berge dair een huis op steet mit eenre visscherien ende eenen beemde daertoe behoerende vutdie voirs. goede gespleten]

Jan Happart bij doode Margrieten Tays sijnre moeder hout iiij hoven lants ende beempts in Udenhout gelegen bij Oesterwijck ende deder af mansscap anno xiiijC xxxix

68v

Roelant Brau bij doode Henricx sijns brueders ondergescr. navolgende den testamente onder geruert
Henrick Braeu natuerlic sone heer Peters Brau priesters bij doode Kathelinen sijnre suster ondergescr. navolgende den testamente bij den voirschr. her Peteren gedaen anno xiiijC L
Katheline Brau met Henric Brau hueren brueder ende momboir hout na inhout van scepenen brieven van Loeven xvi oude Wentesl. Loevene peters jairliker ende erffeliker renten hair op die voirs. iiij hoven lants ende beemps in Udenhout tot Oesterwijck gelegen. Janne Happaert hiervoer gescr. toebehoerende beset ende veronderpant ende deder af manscap xx dage in septembri xiiijC xLv jair

(397v)

Arnd Back bij doode Jans Bruystens sijns vaders houdt tgoet ten Dijcke met sinen toebehoirten binnen der prochie van Oesterwijck gelegen ende dede af mansscap prima decembri anno xiiijC Lv

[doorgehaald: Jan de Buyssche bij doode jonck? Geer? de Buyssche sijns brueders hout ]

Lxix (iijCxCviij)

Venloen

Pauwels van Haesticht bij doode Didderix sijns vaders anno xiiijC xL hout dat dorp van Venloen met sinen toebehoirten ende is man van den manscapen daer toebehoerende ende van anders niet also Johannis Stoets boek vercleert ende dit vercreech heer Pauwels van Haesticht sijn ouder vader yegen heren Sweder van Apcoude heer van Gaesbeke

Vrouwe Lysbeth vander Leck met heer Eustassen heer van Vertaing ridder hoeren man ende momboir hout hondert pont swaerte tourn. jairliker en erffeliker renten hair opt voirs. dorp ende die heerlicheit van Venloen ende op Tylborch Pauwels van Haestricht vors. toebehorende beset ende veronderpant ende dede af manscap xxij dage in oighst xiiijC xLij jair

69v (398v)

Haren Gheesel

Willem van Haren bij doode Jans sijns vaders ondergescr. anno xiiijC xLvij
Jan Willem Jans soens zoen van Haren hout ij hoeven lants in die prochie van Haren bij Oesterwijc die wel bethimmert sijn. Ende tot Gheesel iiij mudsaet lants in vele stucken i beempt geheiten Herreberch, xLv s. chijns tot Oesterwijc op Sinte Thomasdach jairlix vute shertogen chijnse ende half twege gelt tot Oesterwijc. Elke hoeve hout xij buenre mair dene hoeve hout voirt van hem Joerdaen Arnt Tielkens soen.
[Dese vors. hoeve hier voer op Joerdaen Arnts op Arnde Tielkens sone staen, heeft meester Jan Monicx van bij doode des vors. Jordaens van mijnen genedigen heer te leene ontfaen bij vonnisse der mannen van ,ijnen genedigen heer ontfaen ende daeraf manscap opden xiij juny anno xiiijC Lx]

Meester Jan Moenicx heeft ontfangen deene hoeve vanden tween voirs. hoeven hier voer op Janne van Haren gescr. wijlen Jorden Arnt Tyelkens soen toebehorende ende de selve Jorden in sijnre levender tyt vanden voirs. Janne van Haren in leen plach te te houdene Van welcker eenre hoeven die manscap mit vonnisse der mannen Willeme van Haren af ende onsen (mynen) genedigen (heeren) toegewesen is geweest gelijc brieve daerop gemaect ende gegeven iiij dage in februario xiiijC Lix jair dat claerliker inhouden ende begrypen Ende meester Jan voirscr. heeft daeraf gedaen mansscap ende alle andere heerlijke diensten daertoe behoerende Ende dede die voirscr. meester Jan daeraf manscap xiij dage in junio anno xiiijC Lx

(iiiC xCix)

Goessen Steenwech bij doode Claes sijns oude vaders ondergescr. anno xiiijC Lviij
Claas Loenman Henrix sone bij coepe tegen jouffr. Geertruiden ondergescr. gedaen anno xiiijC xxxiij
Geertruit dochter was Jans Roelof Rovers van Vladeracken
Roelof die Roever Deynouts soen van Tongerlo hout lant tot Haren aen die kirken dair men ij mudde op saeyt.
Ende in meerenissen des leens gaf hertoginne Jehanne Johannes van Os Roelofs soen die vorsterie van Os mit haeren toebehoerten te wetene van Berchen Hees Nysterle ende Littoyen mitten scutten aldaer inden voirscr. dorpen gelegen ende mitten scryfambachte vande Mazen ende sinen toebehoirten ende des sijn brieven. Alsoe Jo Spects boeck vercleert ende gescr. steet daerinne onder Os ende Teeflen

Idem deselve Claes hout noch ten anderen leene vyftich hont iij ½ margen lants ende een hofstat daer een huis op plach te stane tot Bochoven gelegen gelijc sijn denombrement dat vercleert

Lxx

Jan Back bij overgeven Berthouts sijns vaders ondergescr. anno xiiijC Lxi
Berthout Back inden name ende tot behoef Jans Backx sijns soens onder sijn jairen bij doode jouffr. Marien Wolffarts Jans moeder anno xiiijC xLviij hout een goet tot Geesel gelegen tusschen Haren ende Helvoirt mit sinen toebehoirten. Ende was voirtyts Henricx van Zonne diet vercochte meester Wolffarts van Ghisen Jans soen.

(399v)

Jan van Vucht bij doode Wouters van Vucht sijns vaders ondergescr. xxi septembris anno Lx
Wouter van Vucht bij coepe tegen Claese Loenman ondergescr. gedaen anno xiiijC xLv
Claes Loenman bij coepe tegen Aerde van Vladeracken gedaen anno xiiijC xLiij hout drie buenderen beemd in eenen stuck liggende [tot Belver binnen der prochien van Haren die Jan Roelofs Roevers zoen van Vladeracken cochte vut die voirs. goede van Gheesel gespleten de goede ontfing Arnt van Vladeraken bij doode jouffr. Gertruiden van Vladeracken Jans dochter xv d. in junio xiiijC xLiij jair]

Dese voirs. iij buenderen ontfinck oic Jan van Bladel Arnts sone bij doode jouffr. Geertruiden van Vladeracken Jans dochter xxi dage in junio xiiijC xLiij jair

70v

Jan van Beke syn neve
Wouter van Beke ontfinck i half mudsaet lants liggende byden kirchove tot Haren in die prochie van Oesterwijc geheiten Boutsven na doot Jans van Beke sijns brueders

(iiijC)

Orle Eerssel Steenzele Kercastre Hocastre Loen

 

HERTOGELIJK LEENREGISTER 9 en REKENKAMER 547

bewerkt door W. de Bakker

Oisterwijk
1 december 2003

 

Brussel Algemeen Rijksarchief
Leenhof van Brabant 9
Rekenkamer 547

 

9. Register van denombrementen van lenen in de Meierij van 's Hertogenbosch, 1440. Afschrift, 1647.

 

Geordend per plaats of groep van plaatsen, daarbinnen per leenman. Bij de denombrementen van zo'n leenman worden echter ook vaak lenen beschreven in andere plaatsen als de groep waar ze onder staan. Dus in feite gerangschikt naar het 'belangrijkste' of het eerstgenoemde leen in het denombrement. Voorin tafel op plaatsnaam.
N.B. Het origineel zou door Brussel overgedragen moeten zijn aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, maar de huidige verblijfplaats is onbekend. Voor een ouder afschrift zie Rekenkamers 547; wel enige tekstverschillen (b.v. marginale aantekeningen die niet in beide exemplaren voorkomen).
Zie ook R.A. Noord-Brabant, Coll. Schaduwarchieven inv.nr. 281 (ft, met index op plaatsnamen en namen van leengoederen, door Smulders); afschrift (van dit exemplaar, dat in de Rekenkamer of het origineel ?) Cuijpers van Velthoven 3260.

547. Register van denombrementen van lenen in de Meierij van 's Hertogenbosch, 1440. Afschrift, 16e eeuw.
N.B. Geordend per plaats of groep van plaatsen, daarbinnen per leenman. Bij de denombrementen van zo'n leenman worden echter ook vaak lenen beschreven in andere plaatsen als de groep waar ze onder staan. Dus in feite gerangschikt naar het 'belangrijkste' of het eerstgenoemde leen in het denombrement. Voorin tafel op plaatsnaam. Het afschrift is van Peter Middelberch, secretaris en griffier van het leenhof. Zie ook Leenhof nr.9. Er bestaan ook afschriften van Middelberch voor wat betreft de denombrementen uit 1440 voor de kwartieren Leuven, Brussel, Antwerpen en WaalsBrabant (inv.nrs. 544 546 en 548).


DENOMBREMENDEN VANDE LEENEN VANDEN QUARTIERE VAN SHERTOGENBOSSCHE ANNO 1440
Brussel, Leenhof van Brabant 9

Denombrementen vande Brabantsche Leenen onder sHertogen Bosch vande Jaere 1440

9. Register van denombrementen van lenen in de Meierij van 's Hertogenbosch, 1440. Afschrift, 1647.

Geordend per plaats of groep van plaatsen, daarbinnen per leenman. Bij de denombrementen van zo'n leenman worden echter ook vaak lenen beschreven in andere plaatsen als de groep waar ze onder staan. Dus in feite gerangschikt naar het 'belangrijkste' of het eerstgenoemde leen in het denombrement. Voorin tafel op plaatsnaam.
N.B. Het origineel zou door Brussel overgedragen moeten zijn aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, maar de huidige verblijfplaats is onbekend. Voor een ouder afschrift zie Rekenkamers 547; wel enige tekstverschillen (b.v. marginale aantekeningen die niet in beide exemplaren voorkomen).
Zie ook R.A. Noord-Brabant, Coll. Schaduwarchieven inv.nr. 281 (ft, met index op plaatsnamen en namen van leengoederen, door Smulders); afschrift (van dit exemplaar, dat in de Rekenkamer of het origineel ?) Cuijpers van Velthoven 3260.

Denombrementen van de leenen van de .. Quartiere van sHertogenbossche anno 1440 no 5

d’Ambacht van tsHertogen Bossche

[register]
o.a.
Boxstele, Liemde, Herlaer - xCiiij sd_Lxxxix
Hilwarenbeke Dyssen Hulsele - Cij sd_Ci
Mirde Opmirde - Cxvj (Cxij}
Gorle - Cxxiiij {Gyrle Cxxij}
Ghestele Tilbourch Enschit sd_Entschit Cxxx sd_Cxxix
Drunen Waelwyck Oyen CxLix {Drunen CxLi}
{Waelwijck Oeyen Bysoien CxLvj}
Besoijen - CxLix
Helmont sd_Helvoirt Essche - CLiiij sd_CxLviij
Oesterwyck Berkel - CLiiij sd_CLv
Venloen Haren Gheesel - CLxxix {Venloen CLxxvij}
{Haren Gheesel CLxxix}

Orsschot Orle Straten Berse - ijCiij {Oirschot Straten Arle Berse CC}

xix sd_14v
Heeswyck Dynter Asten
Dit is die grosse sd_grootte ende overgeven dat ick janne sd_Jehanna vander Leck vrouwe van Heeswijck van Dijnter ende van Asten doe den hoge borenen? prince mijnen gened. heer den hertoge van Bourgondien ende van Brabant ende van onze goeden ende heerlicheiden der dorpen van Heeswijck van Dijnter van Ghestel ende van Asten met hueren toebehoirten die ick houdende ben te leene van den selven onser genadigen heere als hertoge van Brabant ten Brabantschen rechte na inhout van sekeren brieven die ic daer af hebbe, protesterendeende oitmoedelijck biddende mijnen genedigen heere voors. mits dijen dat ick die gelegentheyt daer af nyet wael en weet noch mij also condich en is als mij wael behoeven soude bij also dat ic nu yet te vele of te luttel overgave in enigen saken ende dat naermaels anders bevonden en worde metter waerheijt dat ich dat beteren mach alsoo dat behooren sal sonder daer af tenigen begrepen te staen
Item tdorp van Asten etc.
[verder niets over Ghestel]
In orconde mijns segels hierop gedruct opten xxixden dach van julio xiiijC Lx jaer

xxvi sd_21v
[dezelfde aanhef als de vorige]
Inden iersten thuijs ende slot metten dorpen van Heeswijck ende van Dijnter etc.
[zelfde datum als voor]

Cij sd_98v
1440 - Denombrementen, 102r (98v)
Dit is alsulcken leengoet hierna beschreven als Jan die Roever soen wilner joncker Dyrcs Roevers houdende is van onsen gened. Heere den Hertoge van Bourg. ende van Brabant .. in leene
Om dem ijersten tgoet geheiten Emerlaer metten beemden ende korenlande daertoe behorende gelegen inder prochien van Haren tusschen Oesterwijck ende Boexstel gelijc wilneer joncker Dijrck die Roever sijn vader voirs. die hove voirs. houdende was in leene dats te weten inden ijrsten dat coorenlant hiernae bescreven
Item thuijs geheiten ten Emerlaer metten hove ende met enen acker lants geheiten den groten acker daeraen gelegen xxx loepensaet lants of saer omtrent begrijpende tusschen enen beempdt geheiten den Ymmendonck aen deen zijde ende voort aen erffenisse Jans Roevers voors. aen allen sijden aenliggende
Item eene weyevelt geheiten dbosch vij loepensaet lants of daeromtrent begrijpende bijden voirs. huijse gelegen metter eenre sijden neven die gemeijn strate ende voort op allen seijden neven erven Jans Roevers voors.
Item een stuck lants geheiten den Hontsberch x loepensade in sade of daer omtrent begrijpende tusschen erffenisse Jans Roevers voirs. aen deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen die gemeijn strate op dander zijde ende metten anderen eijnde
Item een erffenisse eensdeels heijde ende eensdeels weijde geheiten die Musdonck negen buenre erfs of daer omtrent begrijpende daer Willem die Roever brueder Jans Roevers voirschreven tderdendele is hebbende is gelegen daerbij omtrent tusschen erffenisse geheiten die Ymmendonck [102v] voirts op deen zijde ende tusschen die gemijn strate aen dander zijde streckende van erffenisse Jans Roevers voirs. totten goede Moedels vander Donck
Item een stuck beemds geheiten dat Roeck [Roet] vij loepensaet erfs of daer omtrent begrijpende daerbij ontrent gelegen neven enen beemdt geheiten den Steenbroeck op deen zijde ende tusschen erffenisse Lambrechts vander Rijt op dander sijde streckende van erffenisse Henrics Rutten aen Jans Roevers lant voors.
Item hiertoe eenen beemdt geheitten Knaeps beempdt xv loepensaet erfs of daeromtrent begrijpende oic daeromtrent gelegen tusschen erffenisse geheiten Goessen beemdt totten voors. Janne die Roever behoorende dat gheen leen en is op deen zijde ende die gemeijnten geheijten die Herberge aen erffenisse Jans Roevers voors.
Item hiertoe enen beemdt geheiten dat Goerbroeck acht buenre beemds of daeromtrent begrijpende oic daerbij omtrent gelegen tusschen erffenisse Willems van Haren soen wilneer Willems van Haren op deen zijde ende der erffenisse geheijten die Koempade Jans Roevers voors. op dander zijde streckende vander gemeijnten totter erffenisse Moedels vanden Donck
In welcke iij stucken beemde dat Roet die Knoops beemdt ende dat Goerbroeck lestgenoemdt Willem die Roever voirs. dat dat een dordendele hebbende is
Item noch hiertoe een stuck beemdt geheijten die Koijpade daeraen gelegen tweey buenre beemds of daer omtrent begrijpende gelegen neven erffenisse der erffgenamen willnere Aert Gielis ende sijnen [Ciij] kynde op deen zijde ende tusschen tGoerbroeck voirss. aen dander zijde streckende van erffenisse Jans Roevers voirschreven ter stede geheiten aen die Mijten
Item een stuck lants geheijten die Ravensnest v loepensaet lants of daeromtrent begrijpende daer Willem die Roever voors. tderdendele in hebbende is gelegen in de prochien van Haren voorschreven ter stede geheiten Belver neven erffenisse Aernts naturael soen wilner here Wouter van Beecke priesters aen deen zijde ende neven erffenisse Willems die Vos aen dander zijde streckende vander erffenisse Heijne Scheepers tot enen gemeynen wege aldaer
Item noch een stuck lands gelegen inder prochien ende stede voirschreven after die woeningen Herman Zijwen neven erffenisse Philips? Booden aen deen zijde ende erf erffenissen Herman Zijwen aen dander zijde ende metten enen eijnde streckende metten anderen eijnde aen erffenissen Lysbeth Willems ende hueren kijnderen
Item noch hiertoe die wananden inden prochien ende dorpen van Oesterwijck van Haren van Helvoirt ende van Essche nae inhout ende begrijp sijnre brieve sijnen ouderen voer ende hem nae daer aff gegeven ende verleent streckende totter heerlicheit van Bocxstel ende van daer totter heerlicheit van Oirschot ende totter heerlicheit van Ghestel tot mijnre vrouwen van Hoighstraten behorende ende voirt tot Tyelborch ter Swartrijt ende voort totten paelsteden van Venloen ende van daer totter gemynten van Kuijck ende voort tot Vueght toe [103v]
Item noch hiertoe die visscherien behierende totten voors. goeden geheiten ten Nemerlaer welcke voorschreven visscherie aengaet vander molen ter Borch tot Oesterwijck ende totter sluijsen toe Lutsel
Item vut den voorschreven leengoeden en ghiltmen nijet ende Jan die Roever tvors. ende sijns ouders en hebben daer gheen goede vut vercocht noch commer daerop gemaict vutgenomen tgedeelt Willems Roevers voers. vanden erffenisse voerschr. gelijck voorschreven is dairaf hij man is Jans Roevers sijns brueders voorschreven in kennisse der waerheit soe hebbe ic Jan die Roever voers. mijnre segel hieronder doen drucken op den xxvij dach in meije int jaer ons heeren xiiijC ende xL

Ciiij sd_Cj
{Hilwaeren Beke}
1440 - Denombrementen, 104r (101r)
Dit sijn die leengoede die ic Aernt van Vorsselaer te leene houde van mijner gened. heere den Hertoge van Brabant etc.
In den IJersten een derdendele van eenre corenthiende gelegen inden dorpe van Hilverenbeke dair die canoniken van Hilverenbeke hebben dat ander derdendele ende dat derde derdendeel plach te hebben Willem van Roede ende dit gheet omme alle jare tusschen die canonicken ende Willem van Roede ende mij ende mijn deel ghilt alle jaer vijfftich off tsestich mudde corenwys wijlen meer bij willen mijn ende daer geve ick alle jaer af mijnen susteren viij mudde coren
Item soe houde ic Aernt voors. die cleijn thiende bijnnen den selven dorpe ende die ghilt alle jaer iiij clinckarde lutter min of meer
[geen ondertekening en datum]

[106v] sd_Cij
1440 - Denombrementen, 106v (102r)
Hiernae volgen alsulcken goede als ic Jan vander Bekerdijck houde te leene van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant liggende inde prochie van Hilvarenbeke
In den ijersten enen beemdt houdende vi dachwan.. beemds gelegen tusschen ... [enz.]
[107v] sd_103v xxix dage in meye int jaer ons heeren duijsent iiijC ende xL

Cviij sd_103v
1440 - Denombrementen, 108r (103v)
Hierna volgen alsulcken goede als ic Geertruijdt van Arendonck Henrics dochter te leene houdende van mijnen gen. heere den hertoge van Brabant inde prochie van Hilvarenbeke
Te weten een stuck lants inde prochie van Hilvarenbeke gelegen groot een lopendaet neven ... [enz.]
om sd_in oerconden der waerheit soe heb ic Henric Deenen als man ende mombour der voors. Geertruyden mijnen propren segel hierop gedrucht opten lesten dach van meije xiiijC xL jaer

1440 - Denombrementen, 108r (103v)
Hiernae volght alsulcken goet als Peter vanden Leenpoele te leene houdt van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant
Te weten een mudde roggen bosschen maten op tvierendele van der ouder thienden tot Gorp inde prochie van Beke gelegen ... [enz.]
opten xxvden dach van meije xiiijC xL jaer
[enz. nog meer Hilvarenbeek]

Cxxix sd_Cxxix
{Gheestele Tilbourch Entschit}

1440 - Denombrementen, 129r (129r)
Dit is die grootte ende overgeven dat ick Johanne vander Leck vrouwe van Heeswijck van Dijnter ende van Asten soe den hogeboren vermogen prince ende gened. heere den hertoge van Bourgondien ende van Brabant ende van mijnen goeden ende heerlicheiden der dorpen van Hoeswijck van Dijnter van Ghestel ende van Asten met hueren toebehoirten die ick houdende ben te leene van den selven mijnen gened. heere als hertoge van Brabant ten Brabantschen rechte na inhout van sekeren brieven die ic daer af hebbe, protesterende ende oitmoedelijc biddende mijnen gened. heere voors. mits dien dat ic die gelegentheit daer af nijet wael en weet noch mij alsoo condich en is als mij wael behoeven soude bij alsoo dat ic nu nyet te veel of te luttel overgave in enigen saken ende dat hier namaels anders bevonden worde metter waerheit dat ick dat beteren mach alsoo dat behooren sal sonder daer af te nuegen begrype te staen
Item tdorp van Ghestele metter hoger heerlicheit middel ende leege gelegen metter eenre zijden aen die gemeijnte van Tilborch metter andere aen tdorp van Oirschot commen metten enen eynde aen die vriheit van Oisterwijck ende metten anderen aen die dorpe van HIlvarenbeke metter heerlicheit van enen schouteth ende vorster met vij schepen aldaer te setten ende te ontsetten als des behoeff ende metten mannen van leene dairtoebehoorende welcke voors. hoegen heerlicheit ic houde alleene pansgewijse ende beleent die mijnen gened. heere toebehoirt soo wanner hem des belieff gelijck brieve daer af gemaict dat claerlic inhouden ende begrijpen
Item die gemeijnte ende moere metten chijnse ende visscherien dair toebehoorende inden selven dorpe gelegen welcke voirs. gemeijnte ic een deel daeraf vutgegeven hebbe gelijck ic dat dien mach na inhout van sekeren brieven die ick daeraf hebbe van mijns gened. heeren vorvorders
Item alle broeken ende forfaijten hetzij van [129v] luu..? tottertijt toe dat mijnen gened. heere mij die hoge heerlicheit afgequitt heeft of van liden in wat manieren dat die gevallen mogen binnen der voors. dorpe ende voirt alle andere heerlicheyde ende goede gelijck die inden selven dorpe zijn gelegen met allen huerentoebehoirten nae vutwoisen mijne brieve die ic daeraf hebbe van mijnen gened. heere voors.
Item behoirt hier noch toe die thiende inden voors. dorpe gelegen ende is dese heerlicheit van Ghestel met hueren toebehoirten ombecommert ende onbelast
Ende anders en sijn alle dese voors. goede ende heerlicheiden niet becommert noch belast dan voors. steet
In orconde mijns segels hierop gedruct opter xxixten dach july xiiijC Lx jaer

Cxxx sd_130v
1440 - Denombrementen, 130r (130v)
Dit sijn alsulcken leengoede als ic Jan van Brecht houdende ben te leene vanden hogeboren ende vermoegenden heeren prince mijnen gened. heeren den hertoge van Bouhougieneth? in sinen lande van Brabant
Inden yersten een thiende tot Ghestel gelegen die weerdt is alle jaer nae mijn beste omtrent hondert mudden roggen maten der stadt vanden Bosch somwijlen meer somwijlen min
Item die smaelthiende aldaer jaerlics weert sijnde omtrent ix peters ende thien steene vlas somtijts meer somteyts min
item noch aldaer die lammerthiende ende die beijthiende die vo? welcke siaers weert synt samen omtrint vi peters deen jaer meer ende dander jaer min welcke voors. thienden gelegen sijn tusschen die palen ende leengenoeten hiernae verclaert te weten die Thiende over dwater beginnende aenden voerdijck ende die brugge streckende langs neven die beemde alair metter eenre zijden ende voert mitter andere sijden ende oic metten eenen eijnde totter gemeijnten toebehoerende wijlen Henric Henrics vander Leck commende metten anderen eynde totten geschede van Oesterwijck ende die thiende geheiten dien dat Kerckeijnde beginnende aende de hove toebehoorende den heiligen geest vanden Bossch streckende voirt aen totter hoeven toe des gasthuys vanden Bosch ende van dair voirt totter gemeynten toe wijlen toebehoorende Henric Henrics vande Leck geheiten die gemeijnte van Heysen ende soe voirt streckende neven die voors. gemeijnte totten geschede toe van Oisterwijck behoudelic der thienden die de kercke van Ghestel liggende heeft bynnen den reengenoten voorschreven geheiten Schildershoeve ende noch een stucxken oft twee die die persoon vande kercken van ouden voortijts heeft plegen te verthienden die tot mijne voors. thienden niet en behoren ende buyten den voorschreven reengenoten hebbe ic Jan [130v] voors. noch liggende een lintel thienden int? byekopt toebehoorende der thienden voos. ende tot desen voors. thienden behoiren noch xi oude vranckycsche schilde die Jan van Brecht mijnen oudervader cochte tegen Henric voors. op die gruijte van Oesterwijck beset ende veronderpant Ende dese voors. goede en sijn nyet becommert anders dan dat mijne moeder huer tocht daeraen behoudt gaer leven lanck duerende ende tgedeelte dat mijn brueder daer vut schildig is nae den lantrechten in orconden der waerheit hebbe ic Jan voorschreven mijnen propren segel hierop gedruct xvi dage in meije xiiijC xL jaer

Cxxxi sd_131v
1440 - Denombrementen, 131r (131v)
Hiernae volgen alsulcken goede als Geertruijt Herman Bruystens dochter met Aernde van Beeke hoeren man ende momboir te leene houdt van mijnen gened. here den hertoge van Brabant
Inden ijersten enen garshoff van x loepensaet tot Enschit inde prochie van Tielborch gelegen neven Matheus Jan Lauwerus erve aen deen sijde ende Willem Ghijben ende Gheert Witten erve aen die ander sijde
Item iij loepensaet daeraen gelegen neven Aernt Jan Maes soen ende Jan die Grote erve aen deen sijde ende den gemeynen wech aen dandere
Item een stuck van viij loependaet neven Gheert Wytten erve aen deen zijde ende die gemeyn straet aldaer aen dander zijde
Item 1 ½ loependaet lands neven Gheert Annen erve aen deen zijde ende die gemeyne strate aldaer aen die ander zijde
Item noch vi loependaet lands neven Wouters erve vanden Wyel aen deen zijde ende een waterlate aldaer aen dander zijde
Item een stuck van drie loepensaet lands neven erve Jans die Groot aen deen sijde ende Jacobs van Maerle aen die ander zijde
Item ij loepensaet gelegen neven Jans Byen erve aen deen zijde ende eenen waterlaet aen dander
Item een stuck lants van iij loepensaet neven Gherit Weyten erve deen zijde ende jan die Bye aen dander [131v]
Item een stuck van iiij loepensaet lands neven erve Jans Dycbye aen deen zijde ende den gemeijnen wech aen dander
Item een stuck van xvi loepensaet neven erve Jans vanden Goer Jan Agneeten ende Jan Vrancken aen deen zijde ende den gemeynen wech aldaer aen dander
Item ij loependaet lands neven Willem Godents wijffs erve aen deen zijde ende Jans die Bie aen dander
Somme iij ½ mudsaet ende v ½ loepensaets
ende dese voorschreven goede en sijn egeensints becommert noch belast In orconden mijns Aernts segel voerschreven hier op gedruct opten xxiden dach van meye xiiijC ende xL jaer

Cxxxij [leeg]

[132v] sd_132v
1440 - Denombrementen, 132v (132v)
Jan Back Berthouts soen van Tylborch man van leene ons gened. heren sHertogen hertogen Philips van Bourgondien van Brabant ende allen den ghenen die dit oepen placcaet sullen sien of hooren lesen gruete in onsen heer met kenisse der waerheit dat ic Jan Back voors. een leen geheiten tgoet teyntoven metter toebehoorten in heyden in weyden ende in ackerlande samen negen mudsaet luttel min of meer gelegen met eenre zijden suydwaert beneven erffenisse Eelkens Wevers ende metter andere zijden noortwaert aen die gemeijn strate aldaer
Item noch daertoe vier mudsaet lands aen tBroeck gelegen metter sijden westwaert aenden gemeijnen wech die over Bacsdijck te Beeck waert ende wederomme van dair te Tylborch waert gaet ende metten anderen sijden oestwaert bij erffenisse Henric Luijten kynderen
Item noch daertoe een thiendeken tot Goerpe gelegen van enen muddecop? luttel mijn off meer
Ende is tvoirschreven leene vrij onbecommert van allen lasten sonder den dienst ons gened. heren voirs. ende helt vanden selven onsen gened. heere ontfangen manscape hulde ende eede daeraf gedaen gelijck dat gewoenlick sd_Cxxxiij is te geschieden in orconden der waerheit heb ic Jan Back voirs. mijnen propren segel desen opden placcaet bynnen op gedruct gegeven int jaer ons heren xiiijC ende xL opten viijden dach van julio

Cxxxiij
1440 - Denombrementen, 133r (133r)
Hiernae volgen alsulcken goede als Jan Sampsoen te leene houdt van mijnen genedigen heer den hertoge van Brabant
Te weten een erfcijns van iiij gulden dobbel braban. mottoen ij rijnsch gulden voer elken mottoen gerekent alle jaer op sente Gertruijden dach inden meerte verschijnende op ende vut eenre watermoelen geheiten slachmoelen metten rechten daertoe behoorende ende vut enen huijse ende hove met haeren toebehoerten daerneven gelegen alinde prochie van Oesterwijck ter stede geheiten Huekelem
Die welcke moelen huijs ende hoff toebehoerende is Maes Buckinc ende sijn ombecommert sonder enegen commer ende des toerconden heb ick gebeden Dyrck den Borchgreve mijnen neve dat hij sijnen segel bij gebreke vanden mijnen hierop drucken woude dwelck sd_133v ic Dyrck voirschreven geerne gedaen hebbe opten xxien dach van meye int jaer anno xiiijC ende viertich

[133v] {deze aantekening ontbreekt in 547}
Geertruyt van Aseldonc
[in de marge, verder niets]

Cxxxiiij [leeg]

[134v]
1440 - Denombrementen, 134v (134v)
Dit sijn alsulcken leengoede als Jan Bruyscens soen wilneer Jan Laureijns houdende is in leenen van onsen genedigen heer den hertoge van Bourgondien van Lotheringen ende van Brabant
Inden yersten huijsinge ende hovingen metten graven daertoe behoorende geheijten tgoet ten Dijck gelegen inder prochien van Ensschit daer Jan Bruijscens voors. nutertijt woonechtich is anderhalf buenre erfs of daer omtrent begrijpende tusschen die gemeijne strate aen deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen den beempden totten voors. goeden behorende op dander sijde
Item enen beempt gelegen inder prochien voers. neven den dijck aldaer drie buenre erfs of daer omtrent begrijpende tusschen enen beempt geheiten den Legen Schaet die welcke Willem Block vanden voorschreven Janne Bruijscens voort te leene houdende is aen deen zijde ende den dijck voerschreven aen dander side streckende metten enen eynde aen tvoors. huijs ende metten anderen eynde aen dat watergeheiten die Aa tsamen metten visscherien alsoe verre als tvoorschreven goet geheiten den Dijcke langs der Aa voerschreven streckende is
Item een stuck beemds geheiten tGoer twee buenren ende een dachmale of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien voirs tusschen enen beempt oic geheiten tGoer die Willem Block vanden selven Janne Bruijscens oic te leene houdende is aen deen zijde ende tusschen enen beempt oic geheiten tGoer der erffgenamen wijlen eer Mercelijs Wyten aen dander zijde streckende metten enen eynde aen eene weijde geheiten dBlock totten [Cxxxv] leengoeden behoerende ende metten anderen eijnde aen een stuck beempts dwelck Willem Block voors. vanden voors. Janne Bruijstens te leene houdende is
Item hiertoe een weijdevelt geheiten dBlock twee buenre of daeromtrent begrijpende gelegen ter stede voirschreven tusschen erffenissen geheiten die Goren aen deen zijde streckende metten enen eynde aen erffenisse Rutgers van Lyeshout ende mitten anderen eijnde aen erffenisse oic geheiten dBlock welck Willem Block voers. van Janne Bruijstens te leene houdende is
Item noch een stuck beempds geheiten den Hoegenschoet een buender ende een vierendeel buenders of daeromtrent begrijpende gelegen ter voors. stede neven erffenisse Henric van Etten op deen zijde ende der erffenisse geheiten den Legen Schoet op dander zijde streckende vande Aa totter erffenisse Wouters geheiten Back Gherit Neven soen
Item hiertoe ee stuck lants een halff buender lants of daeromtrent begrijpende gelegen inder prochien voirs. geheiten dye Dijcbraeck tusschen erffenissen Henrics Reyners Bontensoen aen deen zijde ende tusschen dat lant Willem Bacs voers. dat hij van Janne Bruijstens voors. te leene houdende is streckende metten enen eijnde westwaert aen erffenisse Willems Gheryt Wytensoen ende metten anderen eynde oestwaert aen die Harens gemeijnte [in het leenboek komen hier nog enkele percelen]
Item noch een halff loepensate lants geheiten den vuthoff inde voers. prochien gelegen neven erffenisse Willem Blocs op deen zijde ende metten [135v] enen eijnde streckende ende metten anderen eijnde aen die gemeijne strate
Item een stuck lands geheiten den Leenacker een buender ende ij loepensaet lants of daeromtrent begrijpende dwelck Jan van Hukelem vanden voors. Janne Bruijstens te leene houdende is gelegen inde prochien van Oesterwijck ter stede geheiten inde Hukelemsche acker tusschen erffenisse Mathijs Waelraven aen deen zijde ende tusschen erffenisse Mathijs voors. ende Alyten Katers ende huer kynderen op dander zijde streckende metten enen eynde aen die erffenisse Marcelys die Haende? ende metten anderen eynde aen ene gemeyne waterlaet aldaer
Item noch een stuck lants drie loepensaet lants of daeromtrent begrijpende dwelck Wouter geheiten Back Hubrecht Oebrechts soen van Janne voirs. houdende is gelegen inder prochien van Tyelborch ter stede geheiten inde Loevensche acker tusschen erffenisse der erffgenamen wijlen eer Vranck Poppen aen deen zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen wijlen eer Jans geheiten van Dordrecht aen dander zijde ende metten enen eynde
Ende dese voorschreven goede en sijn nyet becommert noch belast

sd_135v
Dit sijn alsulcken leengoeden als Willem geheiten van Langelair Bruijstens soen vande voors. Janne Bruijstens te leene houden plach ende die welcke Willem Block tegen den voorschreven Willem van Langelaer gecocht heeft ende daerinne gevesticht voer den voors. Janne Bruijstens als leenheer met vonnisse der mannen nae den leenrechten [Cxxxvi]
Inden ijrsten ij buenderen beemde of daer omtrent geheiten tgoet gelegen inder prochien van Ensschit tusschen den beempt van Bruijstens voirs. aen deen sijde ende tusschen erffenisse Claus van Aerle Ghijben soen van Aerle op dander zijde streckende metten enen eynde aen erffenisse Gherits geheiten Smyt Huben ende metten anderen eynde aen erffenisse geheiten dBlock den voorschreven leen toebehoorende
Item hiertoe een buenre beemds of daer omtrent daerbij gelegen neven erffenisse geheiten tgoet totten voorschreven Janne Bruijstens behoerende aen deen zijde ende metter andere zijden opten stroom geheiten die Aa streckende metten eenen eynde aen erffenisse Elisabetten weduwe wijlen eer Mecelys Wyten ende hoeren kynderen ende metten anderen eynde aen erffenisse Gheryt Smijt Huben voers.
Item noch drie buenre beemde een luttel min geheiten die Legenschoet gelegen inder prochien voerschreven ende metten eenre zijden neven eene beemdt geheiten den Hoegenschoet totten voors. leengoede behoorende ende metter andere sijden neven eenen beempt des voors Jan Bruijstens streckende vander Aa totter gemeyne strate
Item noch een stuck beemds geheiten den Hogen Schoet een buender ende een vierendele van enen buender of daeromtrent begrijpende daer af Jan Bruijstens voers. dat twederdele hebbende is gelegen inder prochien voerschreven streckende van erffenisse Wouter Bacx Gheryts neven soen [136v] totten stroem geheiten die Aa
Item hiertoe een buenre weijvelds of daeromtrent geheiten dBlock gelegen inder prochien voors. metter eenre zijden neven erffenisse geheiten tGoer ende metter andere sijden neven die Hukelomsch gemeijnte welck buender weydevelts wijlen oec Bruysten Jans soen in voirleden tijden in wasselingen vertierde alsoe dat een geheiten Lijsbeth Daems een mudde rogs daerop heysschende is met scepenenbrieven van Oisterwijck daer Jan Bruijsten als leenheer voorschreven nergens noch bij noch over en is geweest
Item een stuck lants inder voorschreven prochien van Ensschit geheiten die Dijckbraeck met enen weydeveldeken daeraen liggende tsamen houdende anderhalff buenre erfs of daeromtrent metter eenre sijden oestwaert neven erffenisse der erffgenamen wilen eer Mercelijs vanden Hoeve ende voert alom ende tom neven die gemeijn strate
Item noch een stuck lands geheiten den Dorenbosch vijff loepensaet lands oft daeromtrent begrijpende gelegen inder voorschreven prochien metter eenre sijden neven erffenisse der erffgenamen wijlen eer Mercelis vanden Hoevel ende metter ander sijden neven die erfenisse Willem Bocks voirschreven streckende vander erffenisse Wouters vanden Wyel totter erffenisse geheiten der Vuchof tot desen voirschreven leengoiden behorende
Item noch een stuck erfs oic geheiten de Dijcbraeck daer Jan Bruijstens voirs. dat wederdele [Cxxxvij] af hebbende is een halff buenre erfs of daeromtrent begrijpende gelegen inder prochien voorschreven metter eenre sijden neven erffenisse Willems Gherijt Wytensoens ende metter andere sijden neven erffenisse Jan Bruijstens voerschreven streckende vander erffenisse Willem Gherijt Wytensoens voerschreven totter Harenscher gemeijnten
Welck stuck erfs geheiten die Dijckbraeck lest genoemt Bruijsten soen wilen eer Bruijsten Jans soen inder tyt doen hij dat voorschreven leengoet hebbende was ende man daeraf was tot enen erfpacht vutgaf in schepenenbrieve van Oesterwijck enen geheiten Henric Reyners Bonten soen voer enen erflicken pacht van enen mudde roggen der mate van Oisterwijck te geven ende ete betalen alle jaer erffelic op onser Vrouwendach lychtmisse ende des soo gaf Henric Reyners sBonten soen voerschreven den voorschreven Bruijsten Bruijstens soen toe een loepensaet lands inder voers. prochien biden voerschreven leengoiden gelegen
Welck mud rox erflics pachts metten loepensaet lants voirschreven Willem Block voirschreven totten voerschreven leengoeden hebbende ende besittende is als voer sijn leene met Jan Bruijstens als leenheere voirschreven ende heeft daer nergens bij noch over geweest daer dese pachtinge ende voirwaerden geschiet sijn tusschen Bruijsten ende Henrics Reyners sBonten soen voers.
Aldus groedt Jan Bruijstens voirschreven sijne leengoede die welcke hij selve besittende [137v] is gelijck die voerschreven staen ende schijt daerinne vut die ghene die leene van hem houdende sijn dats te weten huijsinge ende hovinge metten graven daertoe behoorende geheiten tgoet ten Dijck sijn aengedeijlt vanden stuck lants geheiten die Dijckbraeck ende hiertoe een halff loopensaet lants gelegen inden vuthoff getaxeert voer vi mudde rocx in jaergulden te verpachten
Item een alsulcken beemden ende weijden als tot den voorschreven leengoeden Jans Bruijstens behoorende sijn gelijck die metten reengenoeten voer genoempt staen getaxeert voer achtien rijnsgulden tsiaers metten visscherien vander Aa aen die voorschreven beemden liggende
Ende op dit voorschreven leengoet en heeft Jan Bruijstens voirschreven egenen commer gemaict in schepenbrieven of andersende oic en ghelt men daervut egeene jaerrenten vutgenomen dat Matheus des voirs. Jan Bruijstens brueder met geboege bruyck ende hantplicht anderhalf buender beemden vanden leengoeden Jan Bruijstens voirschreven
Item tvoerschreven stuck lands geheiten den leenacker dwelck Jan van Hukelem van Janne Bruijstens voirschreven in leene houdende is gelijck boven geschreven is getaxeert voer twee mudden rogx in jaergulden ende Jan van Hukelem voerschreven heeft op sijnen eedt genomen dat hij egenen commer daerop heeft [Cxxxviij] gemaict anders dan dat hij jaerlics verpacht heeft
Item tvoerschreven stuck van iij loepensade dwelck Wouter geheiten Back Hubrecht Oebrechts soen vanden voorschreven Janne Bruijstens in leene houdende is gelijck bovengescreven is getaxeert is in jaerlick pachtingen voer twelff loepen rox
Item alsulcken land als Willem Block voirs. van Janne Bruystens voirs. in leene houdende is als boven is gescreven in groetten ende reengeoeten getaxeert op sijnen eedt voer mudde rox jaergulden in jaerlicken pachte
Item alsulcken beemde ende tweijvelt als Willem Block van Janne Bruijstens voerschreven in leene houdende is in groetten ende reengenoeten boven geschreven getaxeert oic op sijnen eedt voor xvij ½ rijnsgulden in jaerhueren alsoe verre als Lijsbeth Daems voirschreven metten schepenenbrieven van eenen mudden roggen op dat weijvelt geheiten dBlock voerschreven niet boort ende boe ?
Ende oft sake waere dat Willem Block voirs. Lijsbeten Daems voirschreven betalinge doen moeste vanden mudde rocx voerschreven naebegrijpe van huer scepenbrieve van Oesterwijck soe taxeert hij die voorschreven beemde metten weijvelde voerschreven op xv ½ rijnsgulden
Item op dese voorschreven beemde heeft Willem van Langelaer Bruijstens soen voers. indertijt doen hijdit voorschreven leene in handen hadde vercocht xxiiij pond paijements jairlick renten renten Claes Colen in scepen brieven vanden Bosch tot twee termijnen tsiaerts te betalen
Welcke jaer rente van xxiiij ponde paijm. voerschreven Claes Cole voorschreven sijnre dochter heeft overgegeven met sulcker voorweerden vanden voirschreven Willem van Langelaer bededygt ? soe wanneer Claes Colen dochter voorschreven van leven ter doodt sal wesen commen dat alsdan die voors. beemde quyt selen wesen vander selver jairgulden van xxiiij pond payements
Ende hieraff heeft Jan Bruijstens als leeneheere voor schreven nergens bij geweest noch consent daertoe gegeven ende anders en weet Willem Block voir schreven egenen commer of onraid vut desen voorschreven leengoeden gaende ofte vergelden van gelijck boven verclaert is ende Willem Block voorschreven noempt dat op sijnen eedt dien hij Janne Bruijstens als leen heere daertoe afgedaen heeft
In kennissen der waerheit soe heeft Willem geheiten Kepken van Nulant ende scouteth nu ter tyt tot Oesterwijck voerden voorschreven Janne Bruijstens die egenen segel en heeft sijnen propren segel hierop gedruct opten sevenentwintichsten dach der maent [Cxxxix] van meije int jaer ons Heeren duijsent vierhondert ende viertich

[139v] sd_Cxxxix
1440 - Denombrementen, 139v (139r)
Hiernae volgen alsulcken goede als Aert Aernts Bontensoen van Ensschit diemen heet van Weijberch te leene houdt van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant
In den IJersten een stuck lants geheiten Bautsvenne begrijpende ix loepensaet lands of dair omtrent inde prochie van Haren ter stede geheiten in die acker van Haeren tusschen erve Aernts vanden Hove op deen sijde ende ende tusschen den gemeijnen wech die ten Bosch waert gaet die daer door gaet aen dander sijde streckende metten enen eynde westwaert aen enen waterlaet aldaer ende metten anderen eynde aen erve der erffgenamen wilneer Peter Wouters Poijnenborchs soen ende dit een leen op hem selven daeraf die voorschreven Aernt te boeck steet

Item een stuck lants geheiten dlant vi loepensaet lants of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien van Ensschit tusschen erve Claus Ghijben soen van Aerle op deen zijde ende tusschen erve des voirs. Aernts van Weyberch op dander zijde streckende vanden erve Denijs geheiten die Lije totter straten toe aen die Harenssche gemeijnte
Item noch een stuck lants geheiten die Zeghemans acker iiij loepensaet of daer omtrent begrijpende gelegen inde voorschreven prochie van Ensschot ter stede geheiten in de gemeyne acker aldair tusschen erve Claes Ghijben soen van Aerle op beyden siden aenliggende streckende vande gemeynen berckwech tot erve der erfgenamen wilner Willem Oerlmans [CxL]
Item noch een loepensaet lands oft daeromtrent achter woeningen Wytmans Willem Heynen soen gelegen inder prochien van Ensschit tusschen erve der erffgenamen wilen Willem Oerlmans op deen zijde ende tusschen der kerckenland van Ensschit op dander zijde
Item noch een loopensaet lands of daeromtrent geheiten den driehornick gelegen inder voorscreven prochien van Ensschit tusschen erve Claes van Aerle Ghijben soen voorschreven op deen zijde ende metten enen eijnde ende metten andere sijden neven die gemeijnte van Haren
Ende van desen doet mij ongebruijck Claes van Aerle Ghijben soen ende wilt seggen dat erve is ende mij nyet toe en behoirt
Item noch een stucxken lands gelegen inder voorschreven prochien van Ensschit agter erffenisse Matheeus Jans soens streckende vanden voorschreven erve totter gemeijnen wech toe aldaer achter vutgaende
dwelcke stucxken lands Gheerit geheiten Wijten doude wilt seggen dat sijne erve is ende doet mij daeraf ongebruijck
Item Henrick geheiten die Bont Wouters soen is houdende van mij te leene een buenre erfs of daer omtrent metter tijmmeringen daerop staende gelegen inder voorschreven prochien van Ensschit tusschen erve Willems soens Gherijts Wyten op deen zijde ende metten anderen sijde ende met enen eynde [140v] aen erve geheiten die Harensche gemeijnte streckende metten enen eijnde aen die erve Henric Bonten voirs.
Item heeft Aernt van Weijberch voirgen. noch een loepensaet lands of daer intrent gelegen inder voerschreven prochien van Ensschit voer sijne hoffstadt daer die selve Aernt nu woent
Ende sijn alle dese voorschreven goede onbecommert in orconden mijns segels hierop gedruct xxvij dage in meye int jaer ons heeren xiiijC ende viertich

CLij sd_153v
1440 - Denombrementen, 152r (153v)
Eerwerdige lieve heer stadthouder mijns gened. heer van Bourgondien ende van Brabant van sijnen leenen in sijnen lande van Brabant
Ditsijn alsulcke goede als ic Herman Jacob Pauwels soens soen van mijnen genedigen heer van Bourgoignen ende van Brabant voers. in leene houdende ben
Inden ijersten een goet gelegen inder prochien van Essche geheiten Bruijnschot met sijnen toebehoirten
Te wetene een huijs ende hof met sijnen tymeringen begrijpende tsamen omtrent iiij loepensaet vouweecs? lands ende een heijvelt metten houtwas daerop wassende ende drie scaren weyen aen een gelegen tusschen die gemeijnte van Bucstil ende van Essche aen een zijde ende erve Henrick Roden ende mij Hermans voors. aen dander zijde streckende metten enen eynde aen erve Peters van Oirle ende Boegmans
Item enen acker geheiten dat Rot begrijpende omtrent vi loepensaet lants tusschen erve Jans van Berge gelegen op deen zijde ende erve Pauwels Jacob Pauwels soen soens aen dander sijde streckende metten enen eynde aen die weyde voors.
Item noch aldaer int Rot omtrent v loependaet lands gelegen tisschen erve Pauwels voirs. aen deen zijde ende die gemeynte aen dander zijde streckende metten enen eynde aen die weyde voers.
Item enen acker geheiten die Meggel begrijpende omtrent vi loependaet streckende metten enen eynde [152v] op den erve Henric Roije ende voort alom aen erve Mergriete weduwe wilner Jacob Pauwels soen
Item enen acker geheiten inden comt begrijpende omtrent twee loependaet lants gelegen alom inder erve Mergriete voorschreven
Item inden Verrenhof omtrent ij loepensaet lands gelegen tusschen erve Henrics Keijts deen sijde ende Jans vande Voort aen dander sijde streckende van den erve Henric Kreijts voirschreven tot erve Aleyten van Beerse
Item in Visscher ecker een loepensaet gelegen alom inden erve Pauwels Jacob Pauwels soens soen voors.
Item after die kerck van Essche een loepensaet lants gelegen tusschen erve Elyaes Hubrecht Laureijns soens soen aen deen zijde ende Mergriete weduwe wilneer Jacob Pauwels soons soen voors. aen dander
Item bij der kercke voirs. iiij loepensaet lants gelegen tusschen erve Aleyten van Beerse voirs. aen deen zijde ende Willem vander Voort aen dander
Item in die Gheermansbock omtrent ij loepensaet lants gelegen tusschen erve Mergrieten voirs. aen deen zijde ende Ghijsbrechts Wautgers soen aen dander zijde
Item een halff loepensaet lands geheiten dat Poelken gelegen tusschen erve Willems vander Voort aen deen zijde ende Peter Abensoen aen dander zijde
Item noch een schaerweyden gelegen inde [CLiij] Strobbelbeempt tusschen erve Mergrieten voors. op die een zijde ende een eynde ende voirt aen die gemeyn strate
Item vier dachmate hoybeemdts gelegen inden Langbeemt tusschen erve Mergrieten voors. aen deen sijde ende den stroom geheiten die Aa aen dander sijde streckende vanden erve Ghijsbrechts Weijten soen totten stroome voirs.
Item noch drie dachmate hoijbeemds geheiten die Wert gelegen tusschen erve Jan Rutten soen ende meer andere gebueren deen zijde ende Willem Huben met meer andere gebueren aen dandere zijde streckende metten enen eynde aen Willem Dickbiers Henrics soen
Welck goet samen weert wesen mach omtrent xviij mudde roggen bosscher maten
Item xiij pond boschs paijments welcke xiiij pond gemaict sijn met scepenbrieven vanden Bosch over xC jaer ende meer van enen ecker gelegen inde prochien van Eerschot geheiten dat Roosche? land welcken acker Jan Zuetrics wilner hadde ende nu sijn brueder mer die xiiij pond tvoirs ende heeft daertoe tonderpande gesedt zess loopensaet lands inde voors. prochien van Oirschot gelegen geheiten Doerkens?ecker
Ende vut desen leengoet en geet geenen commer mijns wetens in orconden mijns propers segels hierop gedruct anno xiiijC ende xL opten xviijden dach van meye

[153v] sd_CLv
1440 - Denombrementen, 153v (155r)
Ic Willem van tHuyfsteze houde in leene van onsen genedigen heere van Brabant die thiende hiernae beschreven te weten die Thiende gelegen inde prochie van Essche daer die persoen van Esch den derden scoef af voert daer mijn deel weert mach sijn ij mudde rogs jairlics gelegen over die Essche brugge totter Helvoertscher strate toe streckende vander Helvoirtscher straten totter thienden toe van Vucht
Ende hieren gaet ghenen commer vut in orconden mijns segels hierop gedruct opten xxden dach van meye int jaer ons heeren duysent iiijC ende xL

Gherrit? van Brakel quer.. {deze aantekening ontbreekt in 547}
Oisterwijck Berckel
CLiiij sd_155v
1440 - Denombrementen, 154r (155v)
Aernt van Broechoven soen wilen Willems van Broechoven van Tijelborch gehoirsaem ende onderdanich den brieven van bevelen ons genedigh here van Brabant als man (ende) van leene desselffs mijns genedichs here doe cont enen yegelijcken die desen brief sullen sien oft hooren lesen dat ic hebbe ende besitte een leene van vier ende twintich buenderen lands gelegen inde prochie van Oesterwijck ter stede geheiten dat Clappend Scoer in Udenhout beneven die erffenissse Hubrechts Wijten oistwaert ende aen die gemeynte geheiten tZant westwaert
Item noch iiij mergen broecs gelegen tot Wailwijck streckende metter eenre sijden aen Lambrecht Myllinck ende aen dander aen Jacobs vander Dunen erffenisse ende metten enen eynde aende hoijgrave ende metten anderen eynde aen den coedijck ende liggen die vier mergen broecs inden water soe datter egeen bate noch profyt af en compt ten weer datmen daer naemaels dijckte
Die welcke Jan geheiten Denijs soen wonende tot Baerdwijck van mij te leene heeft manscap hulde ende ede daeraf gedaen
Item die voirschreven xxiiij buenre sijn onbecommert vutgenomen viij oude grote diemen onsen gened. heere van Brabant over menich jaer daer vut gegouden heeft
Ende welcke leene voirs. ic ontfangen hebbe van wijlen hertogen Janne ende Philips van Brabant saliger gedachten manscap hulde ende eede gedaen gelyc ic nutertijt tselve ontfangen hebbe van onsen genedigen heere van Brabant nae inhouds des leenboecs totten welcken ic mij altoes referer ende overgeve in oirconden der waerheit [154v] hebbe ic Aernt van Broechoven voors. mijnen propren segel desen brieve bynnen opgedruct int jaer ons heeren duijsent vier hondert ende viertich opten xxviden dach der maent van meije

CLv sd_156v
1440 - Denombrementen, 155r (156v)
Dit sijn die goede die ick Gherit van Beke sd_Bercke te leene houdende ben van onsenen gened. heere van Bourg. ende van Brabant
Inden yersten die Gruijte van Oesterwijck metten dorpen daer toebehoorende te wetene Haren Belveren Udenhout Ensschit essche Berkel ende Helvoirt ende thuijs geheiten Wijdenbergh omgraven metter visscherijen streckende vander bruggen vanden gemeijnen dijck aldaer al totter watermolen toe geheiten ter Borch inde prochie van Oisterwijck voorschreven met enen wouwenbroeck eendele lands ende beemden daer ruerens aenliggende tsamen begrijpende tusschen v of vi buenderen of daer omtrent
Ende een goet van twee hoeven lands gelegen tot Herenthout int mergreeffchap van Antwerpen behorende totter gruijten van Oisterwijck voerschreven ende met een deele manne daer vut gesproeten daeraf die cedulen besegelt hierinne besloten syn gelyck zij mij die overgesonden hebben
Item vut der gruijten voors. gelde ick Ghere voers. jairlics xviij oude ijnsgelsche nobele lijftochts Katelijnen ende Mergrieten Braens gesusteren natuerlicke kynderen here Peters Braens wijlnere canonick tot sente Goedilen te Bruessel tot hueren leven alsoe lange als zij beyde of die een van hen beyden sullen leven ende opter stadt wissel van Bruessel voors. te betalen tot twee termijnen verschijnende deen helichte te halff meerte ende dander helft te halff september
Item noch gelde ic Gherit voorschreven vut der gruijten voirschreven xi oude vranckrijcsche schilde erffel. Janne van Brecht Goderts soen die welcke verschijnen altijt tSente Remeijssmisse confessoris etc. [155v]
Item worteren? ben ic Gherit voirs. noch houdende te leene van mijnen gened. heere voirs. enen chijns geheiten Noirkensleen te wetene van v pond siaers goets gelts den ouden grood? voer xvi d.
Item noch iiij pond siaers den ouden gro. voer xij d. tot Oesterwijck
Item xv sch? payments siaers
Item xxv loepensaet lands after Oesterwijck
Item xxiij hoenre siaers
Item dat dordendele vander thienden geheijten vyantland te Haren van welcken dordele Gherit voors. nijet meer geboren ? noch gecrijgen en mach dan twee mudde rogs te weten xx loepen vut der grot. thienden te Haren die den abt van Tongerloe toebehoirt ende xij loepen vut der cleijne die den pastoir aldaer diewelcke tsamen wael gelden siaers anderhalff hondert mudde rogs meer oft mijn nae gelegentheyt des tijts in welck. dijnge? getugenisse is Gherit voirschreven hebbe mijnen segel hierop gedruct gegeven xxiij dage in julio int jaer xiiijC ende xL

CLvi sd_157v
1440 - Denombrementen, 156r (157v)
Dit is alsulcken goet als ic Hubrecht Elyaes Hubrechts soen te leene houde van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant
Te wetene een thiende van eenen halven mudsaet lands tot Berkel inde prochie van Oisterwijck gelegen tusschen erffenisse Henric Coenincs erve aen dander streckende metten enen eynde aen die gemeijn strate ene metten anderen aen Jan Aernts soens soen Mischoff [nuschoff?]
Ende hiertoe hoirt noch enen erfchijns van xij hoenre alle jaer vallende te kersmisse opt voors. halff mudsaets lants beset ende verschijnst
Ende vut desen voors. goeden en gaet eghenen commer in orconden mijns segels voirs hier op gedruct opten xiijden dach van meije int jaer ons heren duijsent iiijC ende viertich

Nota int boeck steet Ghijsbrecht Berthens

[156v leeg]

CLvij sd_CLviij
1440 - Denombrementen, 157r (158r)
Dit is alsulcken leene als Lijsbeth van Malois ontfangen heeft van mijnen gened. heere den hertoge van Bourg.nen van Lotrijck van Brabant etc. daeraf dat ic Jan van Oestvorst die jonge man ben mijns gened. here als voorgange des voirs Lijsbeth.
In den ijersten tgoet van Blomeschot met allen sijnre toebehoirten gelijck alst gelegen is bynnen der prochien van Wechel metten manscapen ende bedrive van Mannen van leen daertoe behorende gelijck ende in alle der manieren als mijns genedichs heren leenboeck dat begrepen mach hebben

Gheert Thijs van Pulle is man Lijsbeths van Malois voirs. van enen vollen leene dats te weten vanden goede van Blomescot met huijse ende hove ende metten goeden hiernae bescreven
Inden ijersten iij buenre lands
Item noch een heije ende een eeusel daeraen gelegen
Item ... [enz. ook o.a. binnen prochien van Vosseleer en eenen laethof van 40 laten, alsook:]
CLix sd_CLxj
Item noch is desen voorschreven leene toebehoerende xxx oude groten gelegen bynnen der prochien van Oesterwijck die welcke xxx sch? voers. Lijsbeth voirts heffende is op dese personen hiernae beschreven
In den ijersten Roloefs kynder van Oekel van enen buender lands in Udenhout gelegen ij oude gro. ende 2 d?
tCloester vander Cammeren van hoeren goede te Giersberge gelegen iij sch? oude gro.
Rijckaert Borchgrave van ix buenderen lants in Udenhout gelegen xviij oude gro.
Lambrecht Tyelmans Vetten soen van Lambrechts [159v] wegen vander Ryt van ij buenderen lants iiij oude gr. ende vde deel van 1der oude gro.
Jan van Gorken van Lambrechts wegen vander Rijt van anderhalven buender lants iij oude groten ende vde deel van 1der ouden gro.
Jan Priem Henric Priems soen van twee buenderen ende iij d.?
Deselve noch van enen halven buenre beempts gelegen int Gomelaer iij oude gro.
jouffr. Alyt Moedels Reyner Nallekens wijf was van hoeren hoven in Udenhout gelegen iij sch? vij ½ oude gro. ende iiij ½ d. chijns valent Lvi oude ende 1 ½ d. chijns
Jan Reijner Nollekens soen van sijnre hoven in Udenhout gelegen iiij sch? vij ½ d. oude gro. ende iiij ½ d. chijns valent tsamen Lvi oude gro. min 1 ½ d. chijns
Laureyns Vannijn Jan Willems soens soen van iiij buenderen in Udenhout gelegen vi oude gro.
jouffr. Morgriete Aert Houtappels dochter van vij buenderen gelegen biden Brant xiiij oude gr. ende iij d.
Gheert van Leydenberge van ij ½ buender in Udenhout gelegen iiij ½ ouden gro.
Alijt Laureys Henric Toyt Vannijns soens wijff van [CLx] twee buenderen beemps geheiten Alaerts beems vier oude gro.
Dieselve van enen buenre beemds int Gemelair gelegen iiij oude gr. ende iiij d.
Laureijs van Mijn Jan Willems soens soen van twee buenderen beemds geheiten Wouter Metten beempt vier oude gro.
Jan Hoericken van twee buedneren beemps gelegen inden Brant iiij oude gro.
Die van Tongerloe van hoeren goeden te Geersbergen gelegen xL oude gro.
Henric Heijne Aernts soen Henric Becker Henricx soen jouffr. vanden Bossche van hoeren goeden in Udenhout gelegen xviij oude gro. ende x d. chijns
Mergriet ende Agnese Lijsbetten dochteren vanden Velde van hoeren goeden aldaer gelegen xij ½ oude gro.
Jan Broecken dochter Yde Engelbe. ende Mechtelt vandenselven goeden aldaer gelegen vi oude gro. ende iiij d. chijns [160v]
Die Heijlige Geest ende onse Vrouwe van Oesterwijck van ix buenderen lands in Udenhout gelegen xviij oude gro.
Die Heijlige Geest vanden Bosch van twee buender beempds gelegen inden Brant iiij oude gro. ende v d. chijns
Jan Godevart Broecken soen van 1 ½ buen. lants in Udenhout gelegen iiij oude gro. ende iijde dele van 1en oude gro.
Jan van Oekel Jans soen van iij buenre beemts in Udenhout gelegen xiij oude gro. ende ij d.
Yde Engbrechts dochter vanden Eijnde van iiij buender beempds gelegen aen die Gomeleet strate xviij oude gro. ende ij d.
Item den voors. leene sijn noch toebehoorende iij manne van leene die welcke volleenet onder voors. Lijsbeten houdende sijn
Inden ijersten die houffr. van Langelaer is man van enen vollen leene dats te weten van eenre hoven lands gelegen in Udenhout bynnen der prochien [CLxi] van Oesterwijck ende hier af is man in huer stede Willem Langelaer
Gheerit Berwouts ende Merten Berwouts sijn oic mannen elc van hen beyden van vollen leenen dats te weten van eenre hoven lands in Udenhout gelegen neven die hove Willems van Langelaer bynnen der prochien van Oesterwijck ende die voors. hove is toebehoorende den twee personen voirts.
Ende vut desen voorschreven leenen en gaet egenen commer die voors. Lijsbeth oft hoer voorselen of ic daerop gemaict hebben alsoe verre als mij dat op desen tijt voerstaet
Ende van desen voorschreven twee leenen wilt die voors. Lijsbeth ende Ic Jan van Oestvorst voors. als man ende voorganger doen altijt mijnen lieven genedigen heere dat wij schuldich sijn te doen ende dienen gelijc als dat nae den brabantsche rechte behoren sal ende mijne ouders dat van ouden tijden geconstumeert hebben
Ende dit is alsoe verre als mij nu op desen tijt voerstaet
Ende off ic conste bemuden? egine? leenen off enige saken meer desen voors. twee leenen aengaende dat woude ic altijt als ic dat bevonde mijnen lieven gened. heere overbrengen ende hem daeraff doen dat ick schuldich waer te doen [161v]
Ende want ic van desen leenen voors. anders niet en weet dan voorschreven is soe heb ic Jan sd_163v van Oistvorst die jonge mijnen segel op dese cedule gedruct int jaer ons heren xiiijC ende xL opten iersten dach der maent van junio

1440 - Denombrementen, 161v (163v)
Ic jan van Wyflet houde te leene van mijnen gened. heere den hertoge van Bouregoignen ende van Brabant etc. tot Oesterwijck een stuck erfs groet omtrent vi buenre streckende metter eenre zijden oistwaert neven Lucas Zerijs erve geheiten Zwaenenberch metter andere zijden westwairt neven erve Jans van Katwijck zuytwaert langx neven die gemeynte ende dit erve ghilt des jaers in hueringen xx clinckarts

CLxij [leeg]
1440 - Denombrementen, 162v
Ic Goetscalck Roesmont kenne endelye ? dat ick houdende ben van mijnen gened. heere van Brabant gelegen tot Oesterwijck ter stede geheiten Ter Borch met eenre watermoelen ende olyemolen ende deshoifs land is gelegen in alderhande percelen gelijc hiernae bescreven steet
Item enen hoybeempt gelegen achter die molen begrijpt omtrent ij buender ende een weyde geheiten die Borch begrijpt omtrent een buenre
Item iij stucken lands geheiten die Vloet daer dat water vande molen sceet begrijpt omtrent iij buender
Item iij stucken lands metter huijsingen geheiten den Boenhoff inde Calverweije ende den bigaert dese iij stucken lands begrijpen omtrent een buenre
Item alle dese stucken lands voirs. liggen al in eenen plack ende sijn gelegen oistwaert Wange Arts kynderen ende Mergriet Maes Hessels dochter ende westwaert Gherit van Berck ende Jacob van Brakel ende suijdwaert Coel Feijtmans ende des Dekens broeck ende noirtwaert aen die Coestrate
Item een stuck corenlands ende den grafhof geheiten tGroet Geloect begrijpt samen omtrent vi sistersaet lants der maten van Bossche gelegen oistwaert aen Jan Stijnen soen ende aen Andries vander Heyden ende westwaert aen Jan die Becker ende aen Jan die Hertoge zuijdwaert den molenwech ende noortwaert Willem die Becker
Item den Steenacker begrijpt omtrent iiij sester [CLxiij bewogen foto] saet gelegen oestwaert neven Jacb Lipprechts ende westwaert aen Arnt vander Heijden ende suidtwaert aen Gherit Beck ende noordwaert aenden molenwech
Item tBusschelken enden den Sneppenscoet tsamen een zistersaet gelegen oestwaert aen Ghijs van Haren ende westwaert aen Heyn Loyen ende noordwaert aen Jacob Stijnen ende zuydwaert aenden Molenwech
Item een stuck lands begrijpt omtrent een sestersaet gelegen oistwaert aen Katelijnen vanden Eynde ende westwaert den Molenwech ende zuidwaert Heyn van Buyl ende noordwaert Jan Ghijben en fratren?
Item een loepensaet lants gelegen oostwaert aen Henric? van Beeck ende westwaert aen Jan die Becker ende suudwaert aen Jan Ghijben soen ende noortwaert aen den molenwech
Item ij sestersaet lands gelegen oistwaert aen Henrick van Beeck ende westwaert aen Willem van Beeck ende zuydwaert Jan die Becker ende noordwaert Heyl weduwe? vanden Eynde
Item een sestersaet gelegen oestwaert aen den wech ende westwaert aen Dyrck Nellen ende zuydwaert aen Jan van Catwijck ende noortwaert aen Gerit van Berck
Item den Eyckecker begrijpt omtrent iij sestersaet landt gelegen oestwaert aen me?trude Tuyts? ende westwaert aen Godert Butkens? ende zuidwaert aen Laureys vander Heijden ende noortwaert den wech
Item eenen chijns van xxiij oude gro. na d. ? [163v] vutwisen der ouder collen
Item Herman Noobaer? eenen erfpacht van iij sisteren ricx siaers vut enen sesersaet lands gelegen oistwaert aen sGasthuijs land ende westwaert aenden wech ende zuijdwaert Peter die Greve ende noortwaert Herman die Molner
Item een paer ouder zwanen die ic in dat water heb
Item ick en hebbe egenen commer op desen hoff gemaict mer men goudt daertevoren vut eer ic se cofte die tpercelen hier naebescreven
Willem van Houthem ende Henrick Loijen xLiiij pond viij st? bosch
Mertelys die Lu xxij pond
Item dese seggen dat hoer brieve begrijpen op die moelen tot Tol ende op die goede tot Enschot ende daer en weet gheen bescheijt af mer ic moet alle jaer den pacht betalen
Item noch Gheert van Berck ij pond vutte Vloet
Item den Gasthuijs vanden Bosch ij pond
Item onse vrouwe ten Bossche i ...?
Item die watermoelen costen mij alle jaer een groot goet te houden
Item soe neme ic Godscalc toirs. op mijnen eedt nae mijnen besten vijff zynnen dat alle dese pointen voirs. terechte gescreven sijn dit [CLxiiij] geschiede xij dage in julio int jaer ons heeren duysent iiijC ende xL in orconden dies soe heb ic Goedscalck voirs. mijnen segel hierop gedruckt

1440 - Denombrementen, 164r
Jan van Hukelem alias Spapensoen wilen Henric diemen hiet Jans Spapensoen gehoirsaem ende onderdanich den brieven van bevelen ons gened. heren van Brabant als leenman desselven heren doe cont enen iegelijcken die desen brief sullen sien oft hooren lesen dat ic hebbe ende besitte een leene geheiten die corenmoelen gelegen inder prochien van Oisterwijck ter stede geheiten Hukelem bijder erffenis Maes geheiten Buckins op die sijde westwaert ende metten dijcke ende sluijsen aen die gemeijnte van Hukelen oistwaert dwelck ic ontfangen hebbe vander edele hogeborenen vrouwen Jehanne hertoginne ende hoer naervolgers saliger gedachten hertogen van Brabant ende nu ter tijt vande voirg. onsen gened. heer van Brabant inder tijt wesende ende hebbe dairaf manscap hulde ende eedt gedaen gelijck dat gewoenlic is te geschieden
Item is tvoorschreven leen onbecommert van allen lasten sonder den dienst ons gened. heeren voors ende is een coren watermolen als [164v] voirs. is ende en heeft nijet sekers van dat men daermede malende wynnen mach van bamisse tot half meerte in orconden der waerheit der dyngen voors. heb ic Jan van Hukelem man van leene voirs mijnen propren segel desen brieve bynnen op gedruct int jaer ons heeren duysent vier hondert ende xL opten xxviden dach der maent van meye

CLxv
1440 - Denombrementen, 165r
Hiernae volgen alsulcken goede als Willem Andries Sappeels soen te leene houdt van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant
Te wetene vierthien buenre lands luttel mijn oft meer geheiten tgoet van Doveloe in die prochie van Oisterwijck gelegen neve erve Henrics van Ghijls aen deen zijde ende enen camp bynnen der vrijheijt van Oesterwijck aen die gemeijnte aldaer aen dander
Van welcken voorschreven goeden Jan van Doveloe sijn neve voirt van hem te leene houdt dat dardendele in brueders scheijdingen
Ende is onbecommert ende inbelast in orcinden mijns Willems segel voirs. hierop gedruct opden xxviden dach der maent van meye int jaer ons heren duysent iiijC ende viertich

[165v leeg]
CLxvi [leeg]
sd_166v
1440 - Denombrementen, 166v
Dit sijn alsulcken leengoeden hier naebescreven als ic Jan van Haeren soen wilneer Willems van Haeren houdende ben in leene van mijnen gened. heere den hertoge van Bourgondien ende van Brabant
Inden ijersten twee hoven wel betijmmert gelegen inder prochien van Haeren bij Oesterwijck dair af deen hove in voirleden tijden van bruederscheijdingen commen is van dien van Haren ende die welcke daernae wilneer Joerden Aert Tijelkens soen vande voirgen. Janne van Haren enen tijt te leene houdende was ende die welcke nu ter tijt Jan geheiten Moenick van mey te leene houdende is ende dander hove mij behoerende daer een hoffstadt op steet die ic nutertijt hebbene begrijpende een half mudsaet lands of daer omtrent gelegen tusschen des voors. Jan Moenicx hove die hij van meij te leene houdt in deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen die chijnsgoede mij toebehoorende in dander streckende metten anderen eynde aen die gemeijnte van Haren
Item een stuck lands daerbij gelegen inde voors. prochie van Haren geheiten tVerstuck een halff mudsaet lands of daer omtrent begrijpende tusschen die erffenisse der erffgenamen wijlene Berthouts van Aerle in beyden seyden ende metten enen eynde streckende metten anderen eyde aen die erffenisse Jan Moenics voers.
Item noch een stuck lands geheiten op die Rijt xxviij loepensaet in sade off daeromtrent begrijpende gelegen inde voors. prochie tusschen erffenisse Engelbrechts vanden Heesacker in deen [CLxvij] sijde ende die erffenisse der erffgenamen wilner Peters Peijnenborchs in dander zijde streckende metten enen eynde aen die erffenisse Jacob Moenicx ende metten anderen eijnde aen mijn erffenisse behoorende totten erffenisse te Ghestel naebeschreven
Item noch een stuck lands geheiten die Ghijsschot drie loopensaet lands of daer omtrent begrijpende in de voorschreven prochie gelegen tusschen derffenisse der erffgenamen wilneer Berthouts van Aerle in deen zijde ende metten enen eynde ende die gemeijnte van Haeren in dander zijde ende metten anderen eijnde
Item hiertoe twee stucken lands tsamen een sleijck sestersaet lants of daer omtrent begrijpende inder voirschreven prochie gelegen daeraf deen stuck lants gelegen is tusschen derffenisse des outaerts van sente Aechten inder kercken van Oesterwijck in den zijde ende Jans Meijers erffe in dander zijde
Ende dander stuck tusschen desselffs Jans Meijers erffenisse in deen zijde ende die erffenisse Jacob Moenics in dander zijde streckende metten enen eynde aen eenen gemeynen wech aldaer ende metten anderen eynde aen erffenisse Moedels vander Donck
Item een stuck lants geheiten op die Berge een sistersaet lands of daeromtrent begrijpende in de prochie van Haren voorschreven gelegen ter stede geheiten inden eckeren van Haren russchen des voorschreven Jans Meijers erffenisse in deen [167v] sijde ende metten eenen eynde ende tusschen enen gemeijnen wech aen dander sijde streckende metten anderen eijnde aen Jan Moenics erffenisse voirs.
Item noch een stuck lants geheiten inde Ghevers Brocke dire loepensaet lands off daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven tusschen derffenisse Ghijb Copkens in beyden ende metten enen eynde ende metten anderen eijnde aen derffenisse Copken Chijben
Item noch een stuck lands geheiten den Heesacker gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven x loepensaet lands of daer omtrent begrijpende tusschen des voorschreven Jans Meijers goede in de een sijde ende den gemeijnen wech aldaer in dander zijde streckende vander kercken van Haren tot enen gemeijnen wech geheiten den Gruenen wech
Item noch een loepensaet lands off daer omtrent daerbij gelegen tusschen derffenisse der erffgenamen wilneer Peters soen wilen Wouter Poijnenborch op deen zijde ende metten anderen eijnde ende tusschen derffenisse Jacob Moenics op dander zijde streckende metten enen eynde aen enen gemeynen wech
Item noch een stuck lands geheiten dat Putacker vij loependaet lands of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochie ende ter steden voirs. tusschen die goede der erffgenamen wilen Peter Wouters Poijnenborchs [CLxviij] soen voirschreven aen deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen die erffenisse des outaers van sente Aechten voorschreven in dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse Jans Smeijers voors.
Item giertoe noch een stuck lants geheiten die Haecstucsken een zisterzaet lands of daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven tusschen derffenisse der erffgenamen wilen Berthouts van Aerle voors. in deen zijde ende derffenisse Jans geheiten Poijnenborch in dander sijde streckende metten eenen eijde aen derffenisse Jans Smeijers voorschreven ende metten anderen eijnde aen derffenisse des outaers van sente Aechten voirs.
Item hiertoe eenen beempt geheiten die Herberge anderhalf buenre of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien van Haren voirs. ter stpadt geheiten dAa in deen sijde ende tusschen die gemeijnte van Haeren in dander streckende metten enen eynde aen Herman Zijbben weyde ende metten anderen eynde aen derffenisse Yngelbrechts vanden Heesacker

Item noch hiertoe v stucken lands gelegen inder prochien voorschreven ter stede geheiten te Ghestel die welcke ic Jan van Haren voors. tsamen metten twee hoven voors. van mijnen genedigen heere den hertoge voors. houdende ben dats te weten
Inden ijersten een hoffstadt met enen [168v] stuck lands daeraen liggende xiiij loepensaet lants off daer omtrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Peters Brocken in deen zijde ende tusschen derffenisse Merten Coppens in dander sijde streckende met beyden eynde aen die gemeijnte van Haeren
dander stuck lands oic xiiij loepensaet lands oft daerontrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Aert Wolfaerts in deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen derffenisse Mertten Coppens op dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse der erffgenamen wilen Jan Kuysts
tderde stuck lands v loepensaet lands of daeromtrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Aernts Wolfaerts voirchreven in deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen erffenisse Merten Coppens voors. in dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse der erffgenamen wijlen Jan Claessoen
tvierde stuck lants vier loepensaet landts of daer omtrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Aert Wolfaerts voors./ in deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen erffenisse Merten Coppens voirschreven in dander zijde streckende metten enen eynde aen die gemeynte van Haren
tvijffste ende leste stuck lants ix loepensaet lands oft daeromtrent begrijpende gelegen [XLxix] inder prochien voors. ter stede geheiten inden ackeren van Haren tusschen erffenisse Jan Poynenborchs in deen zijde ende tusschen derffenisse Lambrechts vander Rijt op dander sijde streckende vander erffenisse der erfgenamen wilen Berthouts van Aerle totten erffenisse mij Jan van Haren boven geschr. toebehoorende

Ick Jan voirs. houde noch te leene van mijnen gened. heere den hertoge voirg. twee hoven soe in landen soe in beemden gelegen inde prochie van Oisterwijck ter stadt geheiten in Udenhout tusschen derffenisse der kynderen wilen Wouter Berthouts in deen zijde ende derffenisse Aleyten weduwe wijlen Reyners Nollekens ende hieren kynderen in dander zijde streckende vande gemeyne straten geheiten die Gruen strate totten sande toe
Welcke voors. twee hoven toe te hoeren plagen den kynderen wijlen Wouters van Goerle soen wijlen Gielys van Goerle

Item hiertoe heb ic Jan van Haren voers. noch xLv scell. chijns die ic tot Oesterwijck hebbe ende voere op Sente Thomaes dach des heilichs apostels vut den chijnse ons gened. heren sHertogen voors.

Item hiertoe heb ic Jan voorschreven [169v] noch half dwech gelt tot Oesterwijck

Item vut desen voorschreven leengoeden die ic gelijc voors. steet in leene houdende ben en betailt men nyet ende ick Jan voors. noch mijne vorders en hebben daerop ghenen commer gemaict

Item noch houde ic Jan voors. te leene van mijnen genedigen heere voors. een hove die de voors. Jan Moenick van mij voort in leene houdende is ende die hij noch nyet en heeft overbrecht
In orconden ende getuygenisse der dynghen voors. hebbe ic Jan van Haren boven genoempt mijnen propren segel hieronderop gedruckt int jaer ons heeren duijsent vierhondert ende xL opten lesten dach van meije

CLxx sd_CLxx
1440 - Denombrementen, 170r (170r)
Ic Dyrck de Borchgreve wittich man ende momboir van jouffrouwen Mergrieten Houtappels mijnre werdinne ende van hoeren wegen houde te leene van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant een hof ende hofstadt een buender groot met vi buenderen wynnende lands daertoe behoerende gelegen tot Berckel inde prochie van Oisterwijck in vier stucken daeraf tusschen elcken stuck leeght Claes van Brakel aen deen zijde ende Embrecht van Nijns aen dander zijde
Ende dit selve leene en is myet belast noch becommert in eeniger manieren

Ic houde noch inden name als boven van mijnen voirs. genedigen heere iiij buenre lands gelegen tot Tylborch die Lutgaert Roloef Roesmonts dochter voort van mij houdt te leene
ende noch ij buenre ende een vierendele ter selver stede gelegen die zij dire van Tylborch voort van mij houden ten brabantschen rechte
ende tot desen leene hoeren vij mannen daeraf die goede van den sesse liggen tot Tylborch ende een tOesterwijck van den welcken die drie wederspennich sijn hoeren leene over te geven
in orconden mijns segels hierop gedruct xxi dage in meye xiiijC ende xL jaer
[170v leeg]

CLxxi sd_CLxxi
1440 - Denombrementen, 171r (171r)
Dit sijn die leengoede die Herman soen wylneer Godevairt Backs houdende is van mijnen gened. heere den hertoge van Bourgondien van Brabant etc. in leene
Inden ijersten een stuck lants xij loependaet lands off daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien van Oesterwijck ter stede geheiten inde Hukelems ackeren aen die westen zijde der kercken van Oesterwijck tusschen die Heerstrate die om Oisterwijck tot Tylborch waert geet op deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen wilneer Jan Vrients Claes soens op dander zijde streckende van erffenisse Aert Wolfaerts totter erffenisse Thijs Henrick Thijssoen
Item een stuck lants daerbij omtrent ter voers. stede gelegen v loepensaet lands off daeromtrent begrijpende tusschen erffenisse Jans geheiten Buckincs Gherijts soen op deen zijde ende der erffenisse Everarts van den Water op dander zijde streckende vander Heerstraten voorschreven totten gemeijnen stroom toe geheiten die Aa
Item een stucxken lands twee loepensaet lands of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien ende ter stede voorschreven tusschen erffenisse Thijs Henrics Thijssoen soen voorschreven op beyden seyden streckende vander erffenisse der kynderen wylneer Henrics vanden Woude totten beemde Peter Pijggen Wouters soen
Item een stuxken lands anderhalf loepensaet lands of daeromtrent begrijpende gelegen inder prochien ende ter stede voorschreven tusschen [171v] erffenisse der kynderen wilner Henrics vanden Woude voirs. op deen zijde ende tusschen erffenisse Jans geheiten Vrient soen wilner Jan Vrient Wouters soen op dander sijde streckende vanden heerwech voirs. totter erffenisse Thijs Henricks Thijs soen voors.
Item noch een stucxken lands anderhalf loopensaet lands of daeromtrent begrijpende inder prochien ende stede voirs. gelegen tusschen erffenisse Everarts vanden Water voors. op deen zijde ende metten enen eynde ende der erffenisse Claes Jan Vrients soen voors. aen dander zijde streckende metten enen eijnde aen erffenisse Aert Willen
Welcke v stuck lands al samen begrijpen xxij loepensaet lands of daeromtrent ende dese voorschreven vijff stucken lands moigen jairlics gelden in tytpacht of in jaerpacht vier mudde rogx of daeromtrent
Item noch hiertoe iiij manscappen totten voirs. leengoeden behoerende
Welcke erffenisse van iiij manscapen voirschreven in jaerlicken tijt pacht weerdt sijn omtrent een mudde rogx
Item op dese voorschreven vijff stucken lands en heeft Herman Godevarts Bacssoen noch sijn vader noch sijne ouders egenen commer gemaict noch daer en ghilt men nyet vut [CLxxij]
In kenissen der waerheit ende want ic Herman Godevaart Bacs soen voorschreven egeenen segel en hebbe soo heb ic gebeden Henric van Ethen Gielijs soen van Ethen dat hij dit op mij ende voer mij wille besegelen
Ende ic Henrick van Ethen soen wijlneer Gielys van Ethen om beeden wille Herman Godevaerts Backs soen voorschreven soo heb ic mijnen segel in kennisse der waerheit hierop gedruct opten xxiiijden dach in meye int jaer ons heeren xiiijC ende viertich

[172v leeg]
CLxxiij sd_CLxxij
1440 - Denombrementen, 173r (172r)
Dit sijn die goede die jouffrouwe Lijsbeth van Dordrecht weduwe wijlen H. van Amersoyen met hueren kinderen te leene houdt van onsen gened. heere den hertoge van Brabant
Inden ijersten een hove lands gelegen inder vrijheyt van Tyelborch met huijse ende hoeve daerop staende metten enen eynde aen die gemeijn strate ende aen dander eynde aen dland van Dongen metter andere sijden oistwaert aen den goeden Jans van Hoekelem ende aen dander zijde Joerden Aernts soen
Item noch enen ecker van vierdaklven loepensaet lands aen deen eijnde Maes Belokels kijnderen aen dander eijnde Gherit Raessen Geerts soen op deen zijde vrouwe Poppen kynderen aen dander zijde
Item noch eenen ecker van xi loepensaet lands aen deen zijde Willem van Wyflet aen dander zijde Jacop vander Hoven aen deen eynde Gherit Huben Wetten soen aen dander eijnde die heilige Geest van Tyelborch
Item noch een stuck van v loepensaet lands aen deen eijnde Gherit Huben Wetten soen aen dander eijnde opten gemeynen wech aen deen sijde Joerden Aerts aen dander zijde Aert Vetten [Betten?]
Item noch enen camp van enen loepensaet aen deen sijde Gherit de Wever en aen deen eynde ende aen dander eynde die gemeynen wech
Item vijff loepensaet aen deen sijde Jan Mais aen dander sijde Reynken die Roij ende aen deen eynde ende aen dander [173v] eijnde Gheerts Huben
Item een stuck lants van iiij loepensaet lands aen deen sijde Willem Melis aen dander zijde Jan van Hetten? aen deen eijnde die gemeijnen wech aen dander eynde Gherit Rasen
Item een stuck van enen loepensaet aen deen eijnde opten gemeijnen wch aen dander eynde Jan van Hokelem ende aen deen sijde ende aen dander Willem Melys
Item soe heye ende lant twee mudsaet aen deen eijnde Aert Betten [Vetten?] aen dander eynde Ghijs vander Hoven aen deen zijde Goert Rosen aen dander zijde Aert Vetten
Item noch eenen weijcamp van 1 ½ buenre aen deen eynde die persoen van Tyelborch aen dander eynde ende syde Jan van Hokelem aen dander zijde Gherit Rosen

Item een hove gelegen inder vriheit van Oesterwijck in een stede geheiten Carrikoven tusschen Jan vander Elst op deen zijde ende tusschen den heijligen Geest op dander zijde houdende metten eynde aen die erffenisse Jan van Catwijck
Item een loepensaet lands tusschen erffenisse Aerts Wolfaers op deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen erffenisse Jan Buckincs Janssoen [CLxxiiij]
Item een stuck lants van xi loopensaet gelegen metter eenre zijden tusschen erffenisse Wouter Vrients ende tusschen erffenisse Aernt Hermans op dander zijde houdende metten enen eynde aen erffenisse Jan van Catwijck
Item een loopensaet lands gelegen tusschen erffenisse Reijnkens van Mechelen op deen zijde ende metten enen eijnde ende tisschen erffenisse Aerts Wolfaerts op dander zijdeende Willem Louwen op dander zijde
Item vi loepensaet lants tusschen Aert Wolfaert aen allen zijden houdende metten enen eynde aen erffenisse Aert Bacs
Item xv loepensaet lants gelegen tusschen erffenisse Aernt Wolfaert op allen sijden houdende metten enen eynde aen die gemeijn strate
Item iij loepensaet lands gelegen tusschen erffenisse Heijlwych Goessens op deen zijde ende tusschen erffenisse Laureijns vander Heijden op dander zijde houdende metten eenen eynde aen Koenen vanden Dale ende metten anderen eijnde aen die gemeijn strate
Item iij loependaet lands tusschen erffenisse Ghijs Dierck Belen op deen sijde ende tusschen Willems erffenisse van Kuijck op dander zijde houdende metten enen eijnde aen erffenisse Ghijsbrechts Korstiaen Ghijsbrechts soen ende metten anderen eynde aende gemeyn strate [174v]
Item drie loepensaet lands ende een half gelegen tusschen erffenisse Willems van Kuyck op deen zijde Goijaert Smijtten soen op dander zijde houdende metten enen eynde aen erffenisse Ghijsbrecht Korstiaens en metten anderen eijnde aen die gemeijne strate
Item een sistersaet lands gelegen tusschen erffenisse Herman Moelners al om ende tom houdende metten enen eynde aen die gemeyn strate
Item een zistersaet lands tusschen erffenisse WIllem Sappeels op deen zijde ende aen dander zijde Embrecht Smyter houdende metten enen eynde aen erffenisse wilneer Aleyt Meeus ende hoer kynderen ende metten anderen eynde aen Peter sBeren hoff
Item een loepensaet lants tusschen erffenisse Gherit Bock op deen zijde ende metten enen eijnde tusschen erffenisse Ghijsbrecht Korstiaens soen op dander zijde houdende metten enen eijnde aen erffenisse Gheerts van Borch
Item een sistersaet lands tusschen weerts? vander Heyden op deen sijde tusschen Aleyt vander Hoeven kynderen op dander sijde houdende metten enen eynde aen Ghijb Dyrck Belen ende metten anderen eynde aen Embrechts Smijters voors.
Item een stuck lands iij loepensaet houdende metten enen eynde aen Engbrecht Smijters ende metter eenre zijden aen Aleijt Bruijsten Hessels dochter op dander sijde ende aen Heijnen van Doeren
Item een sistersaet lands gelegen neven Heijners [CLxxv] vanden Doren op deen zijde ende tusschen Willem den Becker op dander zijde houdende metten eenen eynde aen jouffr. Lijsbeth van Amersoijen ende metten anderen eynde aen Jan Wijtmans hof
Item een loepensaet lands gelegen tusschen Colen Feijtmans op deen zijde ende tusschen Willems Beckers op dander zijde houdende metten enen eijnde aen Heijn Emmen houdende metten enen eynde aen Colen Feijtmans
Item vi loepensaet gelegen tusschen Ghijben van Haren op deen zijde ende tusschen Jans Cupers op dander zijde houdende metten enen eynde aen die gemeijn strate ende metten anderen eynde aen Colen Feijtmans
Item een halff mudsaet lands gelegen tusschen Aernts vander Heijden op deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen Herman Wyten op dander zijde houdende metten anderen eijnde aen WIllem Lombaerts
Item een stuck beempds gelegen aen Laureijns vander heyden op deen zijde ende tusschen Gherit Backs op dander zijde ende voort alom ende tom neven die gemeijnte
Ende beyde dese voorschreven twee goeden sijn een leene

Dit sijn die mannen die totter hoven? van Oesterwijck behoren
Inden ijersten Jan die Bye houdt te leene van Dyrcken van Amersoijen een stuck lands van iiij ½ loepensaeden gelegen tot Oesterwijck opten [175v] Berckelschen voetpat tusschen den erve Aernt Hermans Noudens soens soen op beijden seijden ende metten beyden eynden tusschen twee waterlaten
Ende ghilt jaerlijcs te huren xxiiij loepen rogs
Godert Hessels houdt enen beempt in die Diese gelegen tusschen den erve Aerts Wolfaerts aen die een sijde ende Aert Hermans erve voors. aen die ander sijde
Ende ghilt jaerlijcs te huren ij mudden rogs
Jan van Catwijck houdt een stuck lants groot een loepensaet gelegen opten wech te Hoekelem waert den erve Aert Wolfaerts aen deen zijde ende den erve Aert Bermans? aen dandere
Item noch een stuck lants groot vi loepensaet opten selven wech gelegen neven de hoeve Aernt Wolfaerts deen sijde ende den erve Aernt Hermans voers. dander zijde
Item noch een stuck lants groot ij loepen gelegen tusschen den erve Aert Hermans voirs. aen deen zijde ende der straten aen dander zijde
Item boch een stuck lands groot ij loepensaet gelegen tusschen den erve AErt Hermans voers. deen sijde ende die strate dander neven den erve Jans van Wyflet streckende [CLxxvi]
Item een beemdeken groot omtrent een halff loepensaet gelegen neven den erve Aerts Hermans aen deen zijde ende die gemynte aen dandere
Item noch een beemdeken groot twee loepensaet gelegen langs den dijck bi der kercken aen deen sijde ende den erve Aert Hermans ende Jans van Wyflet aen dander
Item noch een beemdek groot een loepensaet gelegen in die Dieze neven den erve Aernts Wolfaerts ende Aerts vander Wijel
Welcke erve voors. Jan van Catwijck houdt tsamen weerdt sijnde omtrent iiij mudden rogs in huren jaerlicx
Gerut? Aert Herman Noudens soen houdt enen beempt inde Dieze gelegen tusschen den erve wijlner Wytman Wouters soen vanden Dael ende den beempt Godert Hessels ende mach groot sijn ½ buenre
Item noch een beemdeken in die Dieze gelegen neven den erve Heyns Bouten aen deen zijde ende den erve Jans Louwen aen dander sijde ende is groot omtrent een loepensaet’
Item noch een beemdeken gelegen neven den dijck bi der kercken deen sijde Jans erve van Catwijck ende dander zijde Jans erve van Wijflet ende is groot omtrent drie loepensaet
Item noch eenen hof gelegen neven den erve Jans van Catwijck deen zijde ende der straten dander sijde ende is groot omtrent twee loepensaet [176v]
Item noch enen hof ij loepensaet groot neven den erve Jan van Catwijck deen zijde ende der straten
Item noch een loepensaet lands of daer omtrent gelegen neven den erve Jans van Catwijck deen sijde ende den erve Jan Buckins dander
Item noch iiij lopensaet lands of daeromtrent gelegen opten Berckelschen wech voetpat neven den erve jouffrouwe Lijsbethen van Amersoyen aen deen zijde ende den erve Jans Byen dander zijde
Item noch iiij loepensaet oft daeromtrent gelegen ter selver stadt tusschen den erve Jans Bien deen zijde ende Reijners erve van Mechelen dander zijde
Item noch een stuck lants gelegen neven den erve Jans van Catwijck deen zijde ende den erve Jans Buckins dander zijde ende is groot omtrent vij loepensaet
Welcke voorschreven erven jaerlijcs weert sijn omtrent zess ende ene half mudde roggen

Ende want die voors. jouffr. Lijsbeth van Amersoijen Jan ende Lijsbeth hoer kinderen egeene p(ro?)per segelen en hebben soe hebben zij aen hoeren soen ende brueder Dyrcke van Amersoyen begheert als dat hij op dit overgeven van huren leenen sijnen segel drucken woude [CLxxvij]
Ende want ick Dyrick van Amersoijen mijnre liever moeder ende brueder ende zuster nyet ghoerne? weijgeren en soude soe heb ick tot horen begeerten? voer hen ende voer mij op dit papier mijnen propren segel gedruckt opten vi-den dach van julio int jaer ons heeren duysent iiijC ende viertich

Sij hier vercleert wat commer datter vutgaet
[177v] sd_CLxxvij
1440 - Denombrementen, 177v (177r)
Jouffr. Katherine van Berlaer met Janne van Cortenbach huren man en momboir houdt in Udenhout xi buenre broeclants gelegen metter eenre zijden neven erffenisse der kynderen Jan Baems [of Bannis?] ende neven een gemeyn stege gaende tot eenen broeck geheiten dat Asschot aendander streckende metten eenen eynde aen de gemein strate ende metten anderen eijnde aen erffenisse Gielijs van Gestel
Item iiij loepensaet broecklants noch aldair gelegen metter eenre zijden neven erffenisse Heyn Vendijcs ende metten anderen ende metten enen eynde aen erffenisse Jan Gielijs van Ghestel ende metten anderen eijnde streckende op die gemein straten diemen heit des Hertogenstrate tot eenen leene
Item noch xxvi buenre bossch? gelegen alomme in dBosch van Oirschot ende ghelt jairlics elc buender eenen beyers gulden

Goidtschalck Roesmont {deze aantekening ontbreekt in 547}
quer...

CLxxviij sd_177v
Venloen
1440 - Denombrementen, 178r (177v)
Item Pauwels van Haestricht houdt dat dorpe tot Venloen met hoge ende neder wildernissen ende moeren ende met alle huren heerlichheiden ende toebehoirten welck voors. dorpe gelegen is tusschen dat Bosch van Udenhout ende den Grondelosen Moerken ende oic dem dijck die leget after Waelwijck ende Baerdwijck totter straten die leget tusschen Tylborch ende Venloen
Item hiertoe behooren een hoeve gelegen inde prochie van Oisterwijck ter stede geheiten Udenhout metten wina? ende landen beemden ende wildernissen metten eenre sijden langs neffen tsHeeren strate metten andere sijden aen erfnis des abts van TOngerloe ende des godtshuijse van Postel
Item inde voors. heerlicheit? leeght een tiendeken geh. Schilderstiende jaerlics weerdich omtrent viij mud roggen welc thiende men vande voirs. Pauwels te leen hout
Item vt voors. heerlicheit is de voors. Pauwels jaerlics schuldich C lib. zwert tornoijs ende wilner heer Willem van Hoirne heer tot Loen was vercoft hadde enen geh. heer Willem van Duvenborde
Item die dorpen Tilborch Goirle ende Druenen metten tol tot Venloen met allen huren heerlicheiden hoge ende neder met allen brocken ende forfeijten groot ende cleijn met mannen chijnsen renten waranden ende visscherien ende met allen toebehoirten welck voirs. dorpen verset ende beleent sijn met iiij M oude vranckers schilden
Item hiertoe houdt de voors. Pauwels sijn huijs te Venloen tertyt a... gened. heere dese voors. dorpen gelost sal hebben

Dit sijn die jaerlicke renten hiertoe behoerende
Item die grontchijns tot Tilborch ende Goerle jaerlics verschinen op sinte Stevens dagh gedraight gel. hij heer Pauwels van Haestricht sijn oude vader oic gelent waert xLv lib. viij schell. iiij d. ende vi hoenre
Item Gherit die Bont in Tilborch jaerlics schuldich op onser Vrouwendach purificationis xiiij lop. roxs
Item die tol van Venloen jaerlics weerdich ix off x holl. gulden [178v]
Item den ch. tot Druyne jaerlics verschenen op sinte Bavendach vijC oude gro. ende xxvi hoenre
Item den ch. vande weerd tot Oyen inder heerlicheiden van Druijnen voirs. jaer Lx verschinende sente Jansmisse valet xxxij lb. boschs gelts
Item vande gemeynten in Oyen jaerlics sente Jansmisse viij lib. xvi scell.
Item van Henric tsBien erfgen. in Druene jaerlics purificationis iij mud roggen
Item die cleyn thiende tot Druenen jaerlics weerdich v gelres guld.

sd_CLxxix
{Haren Gheesel}
1440 - Denombrementen, 179r (178v)
Dit sijn alsulcken goede als Jan van Haren soen Willems van Haren te leene houdende is van mijnen gened. heere den hertoge van Bourgondien ende van Brabant behalven die ghene die hij hier voer bescreven overgeseynt heeft ende gegroet metten rengenoeten bijden ouderen vanden beguren doigh deliken ? nae mijnen besten v synnen
Item een hove lands gelegen inder prochien van Haren bij Oesterwijck in vele stucken ende wael betymmert gelijck hiernae bescreven is te weten
Item ten Yersten een stuck lants geheiten dat Groot Geloect met sijnre huijsingen tymmeringen ende hoffstaden daer zij op staen gelegen inder prochien voers. neven die gemeijnte van Haren met eenen eynde ende neven die Gruenstrate metten anderen eynde neven erffenisse Jans van Haren voors. ende die Gruenstrate aen deen zijde ende neven tchijnsgoet Jan Moenics ende erffenisse [Claes] Aerts Brocken aen dander zijde ende is groot ij mudsaet ende viij loepensaet of daer omtrent [CLxxix]
Item dat Venstuck gelegen inder prochien voors. metten enen eynde opden gemeijnen waterlaet ende metten anderen eijnde neven erffenisse Jans van Haren voers. ende neven erffenisse Lambrechts vander Rijt? aen? beyden zijden Ende is groot viij loepensaet of daeromtrent
Item den Varen?ecker gelegen inder prochie voors. neven erffenisse Jans Poijnenborch aen deen zijde ende neven erffenisse Aerts Brocken voorschreven aen dander zijde ende neven erffenisse Jan Poijnenborchs voors. metten enen eynde ende neven den gemeynen wech metten anderen eynde Ende is groot v loepensaet of daer omtrent
Item een stuck lants geheiten dat Vlaslant gelegen inder prochien voorschreven neven erffenisse der erffgenamen Peters Poijnenborchs aen deen zijde ende neven den gemeynen wech aen dander zijde ende neven erffenisse Jan Poynenborchs metten enen eynde ende neven erffenisse Aerts Brocken metten anderen eynde ende is groot anderhalf loepenaet of daeromtrent
Item een stuck lants geheiten den broeck gelegen inder prochien voors. neven erffenisse der kercken van Jaren aen deen zijde ende neven erffenisse Moedels vander Donck aen dander zijde ende neven erffenisse Jacob Moenix metten enen eynde ende neven die gemeijn strate metten anderen eynde ende is groot vierthien loepensaet of daeromtrent
Item een stuck lants geheiten dat Waelsaet gelegen inder voors. voors. neven erffenisse der erffgenamen wilen Goyaerts Lang Heynen metten eenre sijden ende neven erffenisse der erffgenamen wilen Robrechts van Wisschel aen dander zijde ende neven erffenisse de kercken van Haren metten eenen eynde ende neven den gemeynen wech metten anderen eynde ende is groot vi loepensaet of daer omtrent [179v]
Item een stuck lants geheiten Bellen hove inder prochien voors. neven erffenissen Aerts Brocken aen beyden sijden ende neven erffenisse Moedels vander Donck metten enen eijnde ende neven die Gruen strate metten anderen eynde ende is groot een vierdewaet saets of daeromtrent
Item dese voorschreven leengoede en sijn nyet becommert noch belast ende Jan Moenic heetse voort van mij te leene ten rechten vander cameren van Brabant mijns gened. heren sHertogen in oirconden mijns segels hierop gedruct xviij dage in junio xiiijC ende xL jaer

CLxxx sd_180v
Dit sijn alsulcken goede als Jan Monick te leene houdende is van Janne van Haren soen wilen Willems van Haren als hier naebescreven staen ende gegroet metten rengenoten biden ouden vande gebueren doighdeliken nae sijnen besten v sijnnen
Item een hove lands gelegen inder prochien van Haren bij Oesterwijck in vele stucken ende wael betymmert gelijck hier nae beschreven is te weten
Inden ijersten een stuck lants geheiten dat groot geloect met sijnre huijsingen ende tymmeringen ende hoffstaden daer zij op staen gelegen inder prochien voorschreven neven die gemeijnte van Haren metten enen eynde ende neven die Gruenstrate metten anderen eynde ende neven erffenisse Jans van Haren ende die Gruenstrate voors. aen deen sijde ende neven chijnsgoet Jan Moenicx voors. ende erffenisse Aerts Brocken aen dander zijde ende is groot ij mudsaet ende viij loepen of daeromtrent
Item dat Venstuck gelegen inder prochien voors. metten enen eynde opten gemeynen waterlaet ende metten anderen eynde neven erffenisse Jans van Haren voors. ende neven erffenisse Lambrechts vander Rijt van beyden sijden ende is groot viij loepensaet of daeromtrent
Item den Varenecker gelegen inder prochien voors. neven erffenisse Jan Paijnenborchs aen deen zijde ende neven erffenisse Aerts Brocken voors. aen dander zijde ende neven erffenisse Jan Poijnenborchs voors. metten enen eynde ende neven den gemeynen wech met den anderen eynde ende is groot v loepensaet off daeromtrent [180v]
Item een stuck lants geheiten dat Vlaslant gelegen inder voorschreven prochien neven erffenisse der erfgenamen Peters van Ponnenborch aen deen zijde ende neven den gemeijnen wech aen dander zijde ende neven erffenisse Jan Ponnenborchs metten enen eynde ende neven erffenisse Aerts Brocken metten anderen eynde Ende is groot 1 ½ loepensaet of daeromtrent
Item een stuck lants geheiten den Broeckacker gelegen inder prochien voors. neven erffenisse der kercken van Haren aen deen zijde ende neven erffenisse Moedels vander Donck aen dander zijde ende neven erffenisse Jacob Moenics metten enen eynde ende neven die gemeijn strate metten anderen eynde Ende is groot vierthien loepensaet of daer omtrent
Item een stuck lands geheiten dat Waelsaet gelegen inder prochien voers neven erffenisse der erffgenamen wilen Goijaerts Langheynen metter eenre sijden ende neven erffenisse der erfgenamen wilen Robbrechts van Wisschel aen dander sijde ende neven erffenissen der kercken van Haren met den enen eynde ende neven der gemeynen wech metten anderen eynde Ende is groot vi loepensaet lands of daeromtrent
Item een stuck lants geheiten Bellenhove gelegen inder prochien voors. neven erffenissen Aerts Brocken aen beyden syden ende neven erffenissen Moedels vande Donck metten enen eynde ende neven die Gruenstraet metten anderen eynde ende is groot een vierdelvaet saets oft daeromtrent
Item dese voors. leene en sijn nyet becommert [CLxxxi] noch belast ende staen ten rechten vander cameren van Brabant mijns voors. gened. heren sHertogen in orconden mijns segels hierop gedruct xv dage in junio int jaer ons heren xiiijC ende veertich
[181v, CLxxxij leeg]
[Hierna volgt Eersel]

sd_CCxij
Dit Registre is bij mij Peter Middelborch secretarijs ende greffier des leenhoefs van Brabant gecollationeert tegen dorygmael? registre vanden rapporten overbracht bij diversse persoonen inden jaire xiiijC ende veertich van hueren leenen gelegen inden quartier van tsHertogenbossche ende dat ter ordina.. van mijne heeren die president ende anderen vander cameren vanden rekeningen der K.Ma.t in Brabant ende denselven dair mede bevionden accordeerende - Middelborch

ijC xvij

Dit registre behelsende in alles tweehondert seventhien bladeren is door ordre van zijne Or.tie? den heere marckgrave van Castel Rodrigo Gouverneur generael van wegen zijne con. majesteyt over dese Nederlanden vander date den viije meerte 1647 gecopieert [217v] tegens zijn origineel geschreven met eene oude handt die correspondeert met die ghene geschreven hebbende de denombrementen vande jaere 1440 ende behelsende gelijck getal van bladeren passende van bladt te bladt op malkanderen volgende de tafel hiervore gestelt ende naer voergaende collatie is daermede bevonden ye concorderen bij mij secretaris ons heeren des conincx ende greffier van zijne majesteyt somme? creynen leenhove van Brabant, quod attestor. J. Michiels

 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.