Leenboeken
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

HERTOGELIJK LEENREGISTER 15

bewerkt door W. de Bakker

Oisterwijk
1 december 2003


Brussel, Algemeen Rijksarchief
Leenhof van Brabant 15


15. Register van denombrementen van lenen in de kwartieren van Antwerpen, 's Hertogenbosch en Leuven, 1495 1496. Afschrift, ongeveer gelijktijdig of 16e eeuw.

Per kwartier; daarbinnen per plaats of groep van plaatsen en dan per leenman. Bij de denombrementen van zo'n leenman worden echter ook vaak lenen beschreven in andere plaatsen als de groep waar ze onder staan. Dus in feite gerangschikt naar het 'belangrijkste' of het eerstgenoemde leen in het denombrement. Voorin tafel op plaatsnaam. Het 'ambacht 's Hertogenbosch' loopt over fol. 159 283v.
N.B. Zie ook R.A. Noord-Brabant, Coll. Schaduwarchieven inv.nrs. 280-281 (ft, alleen betreffende lenen in het huidige Noordbrabantse gedeelte; in inv. Coll. Schaduwarchieven inv.nr. 280 abusievelijk gedateerd 1440); afschrift coll. Cuijpers van Velthoven 3263.

Denombrementen Antwerpen ende sHertogenbosch de anno 1495 ...

voorin register
eerst Antwerpen
vanaf CLix Dambacht van tsHertogenbossche

Boxtele CCxxvi
enz.

209v

Sint Oedenrode

223v
Hier navolgen die partien van leengoeden die ick Yewain van Cortenbach heere tot Keerberge van mijnen genedigen den eertshertoge van Oistrijke als hertoge van Brabant te leen houdende ben in den naem ende tot behoef van mijnen wettigen kinderen die ick hebbe van wijlen jouffrouwe Barbelen Schoefs saligher gedachten mijnre yerster wettiger geselhinnen welcke leengoede mijnen voirs. kinderen bleven ende verstorven zijn bij dooode jouffr. Barbelen Schoefs huerer moeder voirscreven

Inden yersten houde ick Yewain van Corttenbach tot eenen vollen leen tot behoef mijnre voirs. kinder Tscrive ambacht van Pedelant binnen den lande van Brabant ende inder meyerien van den Bosch gelegen met eenen stucke heyden ende moer gelegen sinte Oeden Rode op de Coeveringe jarilix wert zijnde tvoirs. scrive ambacht metter heyden ende moer xviij lb. boschs gelts elck pont tot vij stuvers gerekent
etc,

CCxxiiij
Dit sijn die leengoeder die ick Yewain van Cortenbach houde te leene van mijnen gened. heere voirscreven
Ende de welcke mij toecomen zijn mits der aflivicheyt van wijlen Janne van Cortenbach ende Kathelijnen van Blair mijnre vader ende moeder Ende nij bijden commissarysen mijns gened. heeren inder scheydingen ende deylingen geschiet tusschen mij ten eenre ende Janne van Corttenbach mijnen neve ter andere zijden toegebreght ende aengedeylt sijn te weten
Inden yersten zoe houde tot eenen vollen leen een erfrente van hondert zessenvyftich ponden vyfthien scellingen paym. boschs gelts tot vijstx? elck pont gerekent op xxviz? buenre lants ende beempden int bosch van Oirschot gelegen jairlix weert zijnde vierenvijftich rinsgulden vij stuvers den oert
Item houde ick noch vanmijnen voirs. gened. heer tot eenen anderen vollen leen vier hoeven lants in Udenhout bij Oisterwijck gelegen jarilicx geldende in hueringen xxviij philippus schilde elcken gerekent tot xv stuvers Protesterende dese twee partien van leenen voer den toecomenden tijt voirtaen tot eenen vollen leen te werdden ontfangen mits dien dat ick dair af bezegelde brieven hebben die dat vercleren
Item houde ick Yewain van Cortenbach tot eenen derden leen van mijnen gened. heere voirscreven eene Lijfrente van vyftich rins gulden tsiaers beset tot mijnen live op dlant slot goede heelicheyt van Craendonck mitten toebehoirten

224v
enz.

CCxxvi

Boxstele

CCxxxi

Diessen onder Hilwarenbeke

CCxxxij

Hilwarenbeke

235v

Nerenmyerde

CCxxxix

Ghorle

Ick jouffrouw Ghijsbrecht dochter van wijlen Pauwels van Haestrecht die heere was tot Venloen certificere dat ick te leene houdende ben van mijnen genadigen heere als hertoge van Brabant op zekere erfnissen tot Goorle toebehoirende den kinderen wilneren Jan Oddert eenen erfpacht van sestalf mud roggen jairlicx te betaelen tot lichtmisse ende eenen chijns opt Rylair onder Tilborch van sestalven Rijnse gulden ende sestalven stuver ende xxij hoenre jairlicx te betaelen op sinte Thomasdach ende hiertoe noch behoirende een heyvelt opt Rylair dwelck al om in die gemeynt leet dair geen proffit af en compt ende dits al tsamen een leen ende my gebleven van mijnen vader voirs. ende by Hubert Janssoen van mynre wegen ontfangen in welcker kennissen ick Hubert Janssoen by gebreck hoers segels mynen sege; hier binnen op gedruct hebbe op sinte Agnetten dach int jair ons heeren xiiijC xCv nade scryven thoefs van Cameryck
Ende sijn comerloos

Ick Jan Lambrecht Roeloeffsoen certificere dat ick te leen houwe vanden hertoge van Brabant een huys metter tymmeringen dair op staende houdende tsamen ix buenre gelegen inder prochien van Goerle dden sijde den Abkoven Dijck dander zijde die kinder Willem Bacx
enz.

CCxL

Dit sijn die partyien van leengoeden die ick Katheline Ondarts dochter wijlen Jans Ondarts van mijnen gened. heer den eertshertoge van Oistr. als hertoge van Brabant te leen houden ben te wetene
Inden yersten een huys ende hof metten bogairde ende beempden binnen der prochien van Goerle al aen een gelegen houdende tsamen thien buendere luttel min oft meer etc.

240v

Ende houde ick Kathelijne voirs. noch van mijen voirgenoempden gened. heere bij doode wylen Jans Ondarts mijns vaders voirscr. ende bij doode wijlen jouffr. Kathelijnen tsBlonden mijnre moeder zaliger gedachten naevolgende der disposicien ende testamente des voirs. wijlen mijns vaders eene erfrente van xxij sacke rox beset ende veronderpandt op een hof metten lande ende toebehoirten wijlen Cornelyse van Kelen toebehoirende tot Conincx;o? gelegen welcke voirs. partien van goeden ende renten Jan du Crenx van mijnen voirs. gened. heer tot mijnen behoef bij doode als boven ontfangen heeft
ende sijn die voirs. leengoederen anders nyet becommert.
Orconden der wairheyt soe hebbic Jan Ondart ter beden der voirs. Kathelijnen mijnre suster dit jegewoirdich denombrement met mijnen eygene zegel bezegelt opten xxiiij-ten dach van januaris xiiijC xCv jair na costume tshoofs van Camerijcke

in marge: Sij vercleert de prochie ende platse vanden goeden ende wair die gelegen sijn mitten reengenoeten

Ick Huyge van Wijck als man vooght ende geset man van joufrouwe Odelie van Oisterzeel mijnder huysfrouwen doene condt ende certificere voir de gerechte wairheyt dat de voirs. jouffrouwe Odelie van mijnen gened. here den hertoge van Brabant te leene houdende is alsulcke goeden inder manieren hier nae volgende te wetene inden
CCxLi
in marge: Odilie mijn huysvr.

yersten huyssinge ende hovinghe metten graven dair die jouffrouwe te woenen plach in grooten van anderhalven buender Item eenen beempt liggende neven den dijck metten eenen eynde aen thuys voirs. ende metten anderen eynde neven die gemeyne Aa dairaf dat jouffr. Odelie mijne huysfr. de visscherie vander voirg. Aa in leene houdende is in grooten drie buender Item noch twee buender beemden liggende metter eender zijden neven eenen beempt geheeten tGoer ende mitter ander zijden neven die gemeynte geheiten dBlock Item noch eene stuck beempts geheeten den hoogen Schoet te weten in grooten i buender ende een vierendeel buenders gelegen tusschen Henrick van Eten aen deen zijde ende den leghen Schoet dander zijde Item eene buender lants geheeten die Dijckbraeck gelegen neven Heyen? Elssen Item ½ loepensaet gelegen inden vuthoff Item een buender lants ende twee loepensaet dat Jan van Hueckelum vander voirs. mijnre huysvrouwen te leen houdende is gelegen inde Hueckelumsche acker streckende metten eynde aen Michiel sHairden beempt Item noch drie loependaet dat Wouter Huyb Obrechts soene van mijnre huysvrouwe voirs. te leen houdende is gelegen tot Tilborch inde Loevens acker streckende metten eynde aen erffenis dat toe plach te hoiren Jan van Dordrecht
in marge: Dit goet leeght onder Goerle
Item dit is alsulcken goet als Bruysten off sijne erfgenamen van mijnder voirs. huysvrouwen te leene plach te houden ende mijne voirs. huysvrouwe nu selfs te leene hout Inden iersten drie buender beempts geheiten tGhoer liggende neven Claus van Airle metter ander zijden neven mijne voirs. leene Item drie buender beempts luttel min of meer geheiten den leghen Schoet Item noch eene buender beempts ende eene vierendeel geheiten den hoeghen Schoet Item een buender beempts geheeten Block streckende mitter eender zijden neven dat Ghoir ende metter ander zijden neven die gemeynt Item eene stuck lants geheiten die Dijckbraeck anderhalf buender groot gelegen tusschen die gemeyne straet ende mitten anderen eynde neven Margriet Mercelys erve Item eene stuck lants geheeten de Dijcbraeck een half buender gelegen op deen zijde neven Geryt Wijten erve Item een half buendere off dair omtrent geheeten dBlocxken gelegen neven tGoer op deen zijde ende de gemeynt op dander zijde ende neven mijne Block op dander zijde
241v
Ende sijne samen gerekent die mijne voirsz. huysvrouwe van mijnen voirsz. gened. heere te leene houdende is thien buender lants drie buynder beempden thien buynder broecx eenen hofstadt metter huysingen dair op staende ende ander huere toebehoiren ten Dijck bynnen der prochien van Eyntschot gelegen weert sijnde tsiaers boven des wynnen recht omtrent elff peters ende sesse mudde roggen verclere den naem van hueren soene ende ware? de vesticheit dair af geschiet is vutten welcken mijns voirs. huysvrauwe eenen van hueren soenen jairlycx vutreycken moet negenthien gouden peters ende des torconden hebbe ick Huyge van Wijck voirge. vander voirs. jouffrouwen Odelien mijnre huysfr. wegen als beset man mijnen zegele hier onder op gedruct den wierden dach in februario int jair ons heeren duysent vierhondert sessendetnegentich nae Luydick Item dese voirscreven leengoede woent een halffwynne geheiten Peter Zegers inder voirs. prochien van Eyntschot inde vierschar? van Oisterwijck ...

Ick Claes Aelwijns Peters soen certificere dat ick te leen houde vanden hertoghe van Brabant eenen beempt houdende omtrent drie buenre gelegen inder prochien van Goerle deen zij dat Godshuys van Tongerloo dander zijde die kinder Dierck Beris Item noch 1 beempt oick aldair gelegen houdende omtrent twee buenre deen zijde Goosen van Brecht dander zijde Jan van Brehese Item hiertoe noch behoirende een cleyn chijnsken verschijnende op sinte Matheusdach dwelck beloept xij oude g. ende xij hoenre ende dit is al tsamen jairlix weert omtr. xij peters ende dair en gaet niet vuyt dan shertoghen bede ende hier af moet ick vuyt reycken Jacoben
CCxLij
mijnen brueder dat een dordeel in welcker kennissen ick mijnen segel hierop gedruct hebbe op sinte Gregoriusdach int jair ons heeren xiiijC xCv

Tilborch

Ick Jan van Haestrecht certificere voir die gerechte wairheyt dat ick te leen houdende ben van mijnen genadighen heer als hertoge van Brabant die dorpen van Tielborch ende van Goirle met hooge middel ende neder metter manscap waranden visserien vogelrien chijnsen renten ende fourfaicten groot ende cleyn wair af den chijns beloept diemen jairlix betailt op sinte Stevens dach dwelck sekere is xLv lib. viij scellinge iiij d. neu iiij hoenre ende 1 mud vij loepen rox ende al dandere is onzeker welcke dorpen voirs. mitten dorpen van Druenen ende van Oyen te lossen staen met vier duysent oude vrancrijcse schilde dair aff Jan Bastairt van Nassouw mijn zwager beset sijn te heffen xiijC rijnse gulden dair voir hij jairlicx heft vyftich rijnse gulden dair af tot mijnen laste compt te betalen deen helft ende welcke heerlicheyden voirs. mij aencomen sijn van wilneer Pauwelsen van Haestricht mijnen vader in welcker kennissen ick Huybr. Janssoen ten beden Jans van Haestrecht voirs. bij gebreck sijns segels mijnen segel hier opelijcken binnen op gedruct hebbe op sinte Agneten dach int jair ons heeren duysent xiiijC xCv

ende anders en sijn dese goede nyet becommert mair de voirs. vyftich rinsgulden en sijn noch nyet ontfangen

242v
Hiernae volghen die leenen die heer Jan van Westerhoeven bij den gedoeghe goids abt des goidshuys van Tongerloo van wegen des tselfs goidshuys heelt vanden hogeboeren vermoegenden vorst ende prince onsen lieven genedigen heer den hertoge van Brabant etc.

in de marge: Antwerpen
Inden iersten dorp van Tongerloe met halff die hooge heerlijkheyt ende allen anderen sijnen toebehoirten tot eenen leene

Item een thiende gelegen tot Tilborch inde selver maeten alsoe heer Pauwels van Haestrecht ridder die te houden plach geheyten die nobels thiende die bynnen vyftich jairen ten hoochsten heeft gehouwen ten anderen leen hondert ende vyftich rijnsgulden

in de marge: Loeven
Item heelt noch die voirs. heere Jan heer van Westerhoeven van des voirg. goidshuys wegen een goet gelegen bij Loeven te Froembeke geheyten tgoet ter eert met huessen hoeven duyfhuysen bogairden twee buender ende een dachmael lants dair toebehoirende v st. x d. lenen ende vive? capuyne totten selven goe ter Eerdt behoirende enz.

CCxLiij
243v

Item noch helt die voirs. heere Jan van Weesterhoven abdt des voirs. goidshuys van wegen des tselve goidshuys een vol leene gelegen tot Sondereygen inne die prochie van Bairle houdende tsamen omtrent tsestich bunder luttel meer off myn met manscapen dai toebehoirende binnen die voirs. tsestoch buender gelegen enz.

CCxLiiij
244v

CCxLv
245v

CCxLvi
246v

CCxLvij

Item noch soe helt die voirg. heer Jan van Weesterhoeven abt des goidshuys van Tongerloe vandes tselve goidshuyys weghen te leen van onsen gened. heere den hertoege van Brabant etc. vier moelenen te weeten drie water moelen ende een wyntmoelen mitter vriheyt dair toebehorende te weeten dat nyemant eenige moelen bynnen der vrihet van
247v
Herentals setten mach enz.

CCxLviij

Orconden onsen zegel ten saken onsen prelatueren hier onder op spacium Dese tegewoirdigen letteren doen drucken vierdaghe inne januario int jair ons heeren duysent vierhondert ende sesse ende tnegentich nae costume van scrijven des shoofs van Brabant

Gestel

Ic Margriete vrouwe van Boxmeer weduwe wijlen her Willems van Egmont saliger gedachten doe condt ende certificeer met mijnen schoutet Willem (de) van Oss voer gerechtige wairheyt hoe ick houdende ende besittende ben in toichten van wijlen heeren Peeters van Vertaine heer tot Heeswijck rel.? die heerlicheyt van Ghestel bij Oisterwijc met huerer toebehoirten te wetene die dagelicxe heerlich.. Cuiyl? weert zijnde jairlicx een thiende weert zijnde omtrent vyftich mud roggen ende die grontchijns omtr. veertich rijnssche gulden deselve v heeren overseinden? met meester Henrick Ghijsselen mijnen dienaere onder den zegele van Willem van Oss voirs. mijnen schoutet in gebreke van mijnen zegele ende in absentien van mij den selven biddende dat hij dese voirs. certificatie met sijnen segele bezegelen wilde

248v

Torconden vanden selven ende ter liefde van mijnder liever vrouwen ick Willem van Oss als dienaer ende schoutet vander selver heerlicheyt ende mijnder vrouwen voirs. mijnen zegel hier op gedruct hebbe den xxiiij dach van januario int jair ons heeren duysent vierhondert vyf ende tnegentich

Den edelen vromen mijnen heere den stathouder vanden leenen onsen alder genedichsten heere thertogen van Brabant ick Goesen van Brecht Janssoen van Brecht certificeer dat ick houdende ben te leen van den voirs. onsen g. h. een thyende tot Gestel bij Oesterwijck met hoerder smaelder thiende tsamen weert wesende ten hoochsten omtrent hondert mud roggen met oick eelf ander schilde diemen mij geldende is vuyter gruten van Oisterwijck welcke grute toebehoirende is de weduwe Jan Moenix of hore kynderen welcke thiende ende eelf aw schild voirs. ick tsamen haw tot eenen vollen leen ende mij aencomen is van mijnen vader voirs. ende van Jannen van Brecht mijnen bruer saliger gedachten vuyt welcker tiend men jairlicx gelt den persoen aldair voir die novalia vi mud roggen der maten vanden Bosch in orconde soe heb ick goesen van Brecht mijnen segel hierop gedruct op den xden dach janwary anno domini actum xiv xCv nae screyven der stadt vanden Bosch

CCxLix

Ensschit

Ick Heylwich wettighe dochter van wilneer Jan Willems soen als weduwe van wilneer Arts van Beeck doe condt dat ick bij Geritden Kuyst als mijnen naeman ter tochterssen recht te leen besitte van mijnen genedisten heer hertoge Philips van Bourgonignen ende van Brabant rel. een hove ofte wijnhoff in verscheyden cleynen parceelen gelegen in die prochie van Enschot inder dingbanck van Oesterwijck te samen begripende vierdehalf mudsaets lants ende sess loepensaets (lants) off dairomtrent gelijck dat op dat leenboeck getekent staet welcke leen voirs. ick Heilwich voirs. ontfangen heb ende hebbe Yken mijn dochter ende Arts van Beeck voirs. doen tertijt onmundich wesende opt boeck doen setten ende Willem Jan Willems zoen mijn brueder den eedt gedaen heeft ende is man woerden van dien ende welcke leenhove voirs. is vry ombecommert van chijnsen pachten off renten ende is weerdt tsiaeirs veerthien rijnsgulden off dair omtrent ofte oick somtijts sestien den gulden gerekent tot xx stuvers in kenisse der wairheyt van desen heb ick Gerit Kuyst voirs. als (mannen) naeman ende momboir van deser Heylwigen mijnre huysvrouwen mijnen eygen properen zegel opt spacie van desen gedruct opden derden dach der maent van meert inden jair ons heeren duysent vierhondert vijf ende tnegentich nae costume van scryven der stadt vanden Bossche

Venloon

Ick Dirick dochter wilneer Diericx van Haesticht die heer was tot Venloen certificere voir die wairheyt dat ick te leen houdende ben van mijnen genadigen heer den eertshertoge als hertoge van Brabant twee hondert rijnssche gulden erflijcke renten die Robbrecht van

249v

Grevenbroeck heer van Venloen mijn swager met joffrouwe Marien sijnre huysvrouwen ende mijnre suster voir mijn recht van versterve overgegeven ende gevest heeft (ede) vut der heerlicheijt van Venloen ende voert vuyt allen sijnen gueden alsoe wel vuyt sijnen leengoeden als vuyt sijnen chijnsgoeden nae inhoudt mijnre brieve in welcker kennissen ick Willem van Haestricht heere van Druenen ter beden van Diericken mijnre nichten voirs. bij gebreck hoirs segels mijnen zegel hier beneden op gedruct hebbe op sint Magrieten dach int jair ons heeren duysent CCCC xCv naeden scryven des hoofs van Cameryck

Ick Robbrecht van Grevenbroeck certificere dat ick te leen houdende ben die heerlicheyt van Venloen op tsant met hoge middel ende neder ende hier toe behoert die moelen jairlicx weert xx mud roggen die thienden jairlicx weert xL mud roggen den cijnsjairlijcx weert xxv rins gulden ende derdalff hondert hoenre den chijns vanden bier mitter gruyten jairlicx weert xL rijns gulden
Item hier toe noch behoirende omtrent ses hondert boenre moers dair jairlicx af coemt omtrent twee hondert rijnse gulden Item hier tioebehoirdende een hoeve gelegen in Udenhout onder Oisterwijck ende is groot vyftich buenre ende is jairlicx weert omtrent hondert rijnse gulden Item al dander is onseker ende dit is tsamen een leen Item noch houde ick te leen een hoefken gelegen inder heerlicheyt van Druenen al om in die gemeynte ende is jairlicx weert omtrent vi rijns gulden ende dit is oick een leen ende
CCL
hier vuyt moet ick jairlicx betalen den greve van Otingen als heere van Heeswijck C lib. sweert tournoyse voir elck pont gerekent vi scell. viij d. brab. wt den eersten leen voirs. ende Jannen bastairt van Nassouw wt beyde den leenen xxv rins gulden tsiaers ende jouffrouw Dircken dochter van wijlen Dircken van Haestricht die heer was tot Venloen voirs. vuyt den lenen voirs. ende voirt vuyt allen mijnen anderen gueden jairlicx twee hondert rinse gulden in welcker kennissen ick Hubrecht Janssz bij gebreck sijns segels tot sijnre beden mijnen segel hier beneden op gedruct hebbe op sinte Angeeten dach int jair ons heeren duysent vierhondert xCv
Ende anders en sijn dese goede nyet becommert

Hoochcasterlo inden dorpe van Loon

in de marge: Bruessele
Elysabethh van Ramst weduwe wijlen heeren Wouteren Bauws vande Eenhoven ridder etc. houde te leene van mijnen gened. heer den hertoge van brabant etc. inden iersten een hof dair een thoon? porter plach op te staen met meer ander huysingh die nu ter wilen den meesten hoop af gebrant sijn geheeten tHof van dair achter gelegen inder stadt van Vilvoirden enz.

250v

in de marge: Bosch
Item noch houde ick van mijnen genedigen heere voirs. te leene een goet gelegen tot Hooch Casterle inden doirpe van Loen een eygendom dat wijlen was Jan vander Zedewinden enz.

in de marge: Bosch
Item noch een hoeve gehouden van mijnen genedigen heere voirs. te leene gelegen inde selve prochie ende sijn beyde dese voirs.

CCLij [sic]

hoeven gelegen ontrendt deser voirs. chinchel? vander monicynden tot Hoechcastere toe dair wijlen Dierick Broeckmans op te woenen plach enz.

in de marge: Bosch
Item noch houde ick van mijnen gened. heere voirs. te leene een goet gelegen inde prochie van Dommele ende te Weedert met eender watermoelen ende alle ander toebehoirten enz.

Item ick Lijsbeth voirs. certificere onder mijnen segel dat ick opten dach van heden soe verre mijnder wetentheyt voir staet anders geen leenen ende houde van mijnen genedigen heere voirs. dan dese vier leenen boven genoemt noch ic en hebber af noch toe

252v

gedaen sindert datse Henric mijn broder here tot Boexstel ontfinck tot mijnen behoef ende dair inne erfde ende mij transporteerde dat henne god gegeven anno xiiijC xCv xv in februarius

Druynen

enz.

257v

Wailwijck

enz.

CCLviij

Gansoyen

enz.

CCLix

Essche

Eerwerdighe Lieve heer stathoudere mijns gened. heeren van Bourgonignen ende van Brabant etc. van sijnen leenen in sijnen lande van Brabant
Dit sijn alsulcke gi=uede als ick Herman Jacop Pauwels zoens zoen van mijnen gened. heer van Bourgonigenen ende van Brabant voirs. etc. in leene houdende ben

In den yersten een goet gelegen inder prochien van Essche geheyten Bruynschot met sijnen toebehoirten

259v

Te weten huys ende hoff met sijnen tymmeringen begrijpende tsamen omtrent vier loepensaet voir weecs? lants ende een heyvelt metten houtwasch daerop wassende ende drie scharen weyen aen een gelegen tusschen die gemeynte van Boxtel ende van Essche aen deen zijde ende erve Henrick Loden ende mij Hermanne voirs. aen dander zijde strekende metten eenen eynde aen erve Peters van Oirle ende Brugmans

Item eenen acker geheyten dat Rote? begripende omtrent vi lopensaet lants tusschen erve Jans vanden Berghe gelegen op deen zijde ende erve Pauwels Jacop Pauwels soens soen aen dander zijde streckende metten eenen eynde aen die weyde voirscreven

Item noch aldaer int Rot omtrent v lopensaet lants gelegen tusschen erve Pauwels voirg. aen deen zijde ende die gemeynte aen dander zijde streckende metten eenen eynde aen die weyde voirscreven

Item een acker geheyten die Megghel begripende omtrent vi lopensaet streckende metten eenen eynde opte erve Henrick Roye ende voirt allomme aen erve Magriete weduwe wilneer Jacop Pauwels soen

Item eenen acker geheyten inden comt begripende omtrent twee loependaet lants gelegen al om inden erve Margrieten voirs.

Item inden verrenhoff omtrent twee loepensaet lants gelegen tusschen erve Henrick Kreyts deen zijde ende Jans vander Voirt aen dander zijde streckende vande erve Kreyts voirscreven tot erve Aleyten van Beersse

Item in Visser ecker een loepensaet lants gelegen al om inde erve Pauwels Jacop Pauwels soens soene voirs.

Item after die kerck van Essche een loepensaet lants gelegen aen erve Elyas Hubrechts Laureys zoens soene aen deen zijde ende

CCLx

Margriete weduwe wilneer Jacop Pauwels zoens zoen voirscreven aen dandere

Item bij der kercken voirscreven iiij loepensaet lants gelegen tusschen erve Aleyten van Beerze voirg. aen deen zijde ende Willem vander Voirt aen dander

Item in die Gheermants ackere omtrent ij lopensaet lants gelegen tusschen erven Margrieten voirs. aen deen zijde ende Ghijsbrecht Woutghers zoen aen dander zijde

Item een half loependaet lants geheyten dat Poelken gelegen tisschen erve Willems vander Voirt aen deen zijde ende Peter Abensoen aen dander zijde

Item noch een schaer weyden gelegen inde stoppelbeempt tusschen erve Margrieten voirs. op die zijde ende een eynde ende voirt aen die gemeyn straete

Item iiij dachmate hoybeempts ghelegen inden langbeemt tusschen erve Margrieten voirs. aen deen zijde ende den stroom geheyten die Aa aen dander zijde streckende vande erve Ghijsbrechts Weijen zoon totten stroome voirscreven

Item noch drie dachmate heybeempts geheyten die Weert gelegen tusschen erve Jan Ruttenzoen ende meer andere gebueren deen zijde ende Willem Huben met meer andere gebueren aen dander zijde streckende metten eenen eynde aen Willem Dicbier (huer) Henricks zoen welck goet tzamen weert wesen mach omtrent xviij mudde roggen Bosscher maten

Item xiij lib. Bosch payment welcke xiij lib. gemaict zijn met scepen brieven vanden Bosch over xC jaer ende meer van eenen ecker gelegen inder prochien van Oirschot geheyten dat Roodsche Lant welcken acker Jan Zuetx? wilneer hadde ende nu sijn brueder over die xiij lib. voirs. ende heeft daer toe tonderpandt geset vi loepensaet lants inder voirs. prochie van Oirschot gelegen geheeten Doerkensacker

260v

ende vuyt desen leengoet en gheet ghenen commer mijns wetens

Des te oirkonden hebbe ick Herman zone Hermans Jacop Pauwels z. mijnen propren zegel hier onder aen gedruct Anno xiiijC xCvi opten xvi dach in Januario

Oisterwijck

Ic Lodewijck Happaerts certificeer, dat ick (te leene) van mijnen gened. heer den hertoghe van Brabant te leene houdende ben enen beempt geheten de Strijthoeve groot sijnde xLviij buenre gelegen inde prochie van Oisterwijck inde meyerye vanden Bossche comende metten twee zijden aen tsHeeren strate ende metter ander zijden aen derve Jans van Haren Ende gaet hier vut te commer xvi wenceslaus peters tsiaers erffelijck daeraf deen derdendeel toebehoirt ende heeft Claes van Houbraken Item Jacop van Houwert een helicht van enen derdendeel daeraf ende dander helf deel hebbick gequeten Item gaet noch daer vuyt jairlycx erffelic jouffr. Margrieten Happaerts mijnre sustere vijf Peters vanden Wouwe xij rins hulden die ick lossen mach met ander renten die ick te Bruessel oft binnen een mile ommegaens bruessel coopen ende gecregen mach om huer die voir de selve erfrente van xij rins gulden bewysen In orconden der waerheyt hebbick Lodewijck voirs. mijnen zegel hierop gedruct opten xxvijen dach van januario int jaer xiiijC ende xCv

Allen den ghenen die desen letteren van certificatien sullen sien oft hoeren lezen ende sunderlinge der eerbaeren wysen ende voirsienigen meester Ghijsbrecht Molenpas secretarys ende verwaardere vande leenboecken mijns aldergenedichsten heeren eertshertoghen van Oister.. saluyt

CCLxi

Ick Dierick de Borchgrave doe condt certificerende voer die rechte waerheyt dat ick van wegen mijns voirs. alder genedichsten heeren als hertoghe van Brabant te leen houdende ben een huys hof ende hofstadt een buenre groot zess buender in vier stucken gelegen ter plaetsen geheeten Berckel gelegen inde prochie van Oisterwijck die mij gebleven sijn bijder doot jouffrouwe Marye mijnre moeder ende ick van mijnen gened. heer te leen ontfangen heb ende noch helt mij van mij te leene twee buender ende een vierendeel van eenen buender ende vier buender die gelegen zijn in die prochie van Tilborch die plaets geheeten Westilborch welcke twee buender ende een vierendeel ende die vier bunder voirs. van mij te leen ontfangen heeft Marye dochter wilner Tilmans vande Paer ende en sijn de voirs. (leene) mijne leengoeden niet becommert in kennisse der waerheyt hebbick Dierick voirs. mijnen (propren) segel hier onder gedruct opten xvi-en dach der maent van januario ont jaer ons heeren duysent vyerhondrt ende vyfentnegentich

Hierna volgen alsulcken goeden als ick Dierick Willem Sapeels zoen van mijnen gened. heere der eertshertoghe van Oistr. als hertoge van Brabant te leene houdende ben te wetene

Vierthien buenre lants luttel min oft meer geheyten tGoet van Doevele inde prochie van Oisterwijck gelegen neven erve Alyt van Ghyls weduwe wijlen Jans van Ghyls aen deen zijde ende eenen camp binnen der vriheyt van Oisterwijck aen die gemeynte aldair aen dander

Van welcken voirs. goeden her Jan Appels priestere voirt van mij te leene houdt dat derdendeel dwelck hem bij doode van wijlen Arnde Appels zijnen vader toecomen ende verstorven is

261v

Ende is dit voirs. leen ombecommert ende ombelast in orconden der wairheyt soe hebbic Peter Middelborch ter beden my van wegen des voirs. Diericks gedaen mijnen zegel in gebreke vanden sijnen hierop gedruct opten xxviij-en dach januario xiiijC xCv jair na costume tshoefs van Cameryck

Alle ende een jegelijcke die dese letteren selen sien oft horen lesen ende besundere die eerbaere ende verwairdere der leenboecken van Brabant Ick Goyart die Bye borger der stadt van tsHertogenbossche certificeer voer de gerechte wairheyt dat ick nu ter tyt hebbe ende besitte tot eenen leene inden jair xiiijC xCiij den xviijden dach in octobri ontfangen ende die heergewede daeraff betaelt naer inhoudt den voirs. leenboecken etc. te wetenen eenen acker lants thien lopensaet off daer omtrent houdende gelegen inder prochien van Oisterwijck ter stede geheeten inde Scive tusschen erffenissen Engbrecht Goessens met beyden eynden ende met eenre zijden ende metter andere zijde aen erffenissen der kindereen Jan Wytmans. Item noch eenen acker lants gelegen ter stede ende prochien voirs. thien lopensaet off daer omtrent houdende tusschen erffenissen Willem Puynenborch noerden den erve Lijsbet Zegers westwairt den erve Roeloff van Donger suydwaert ende neven eenen gemeynen wech aldair oistwairt. Item noch eenen acker lants gelegen aldaer vier loepensaet off daer omtrent den erve Henrick Rutten deen zijde oistweert den erve der kinderen Andries Wytmans westwairt ende den erve Henrick Emmen suydwairt ende sijn de voirs. ackeren lants vry. Item noch eenen chijns geheyten Noerkens schijns jairlycx weert zijnde vijf ponden audts negen penningen coels ende omtrent xx off xxiiij hoender die ick heffende benne van sekeren ende [CCLxij] vele diverse parcheelen ende persoenen in TIlborch Oisterwijck ende Belveren gelegen ende geseten. Item noch eenen erfpacht van eenen mudde roggen der maten van Oisterwijck ende ick heffende benne vuyter cleynre thienden van Haeren voirs. welcke lant pachten ende chijnsen voirs. ick bij coop vercregen hebbe tegen Roelof van Ghent Henricxss ende daer af ontfanck ende heergewade gedaen hebbe ende betailt nae inhoudt den leenboecke als boven ende dit certificeer achtervolgende den mandementen ende bevelen inder voirs. stadt vanden Bossche daer aff gepubliceert inden zomer lestleden den welcken ick obedieren will etc. ende hebbe alsoe gebeden vuyt gebreck mijns zegels meesteren Henricken die Bye zijn nor..? hanteeken hier op te willen setten in kenissen der waerheyt dwelck ick Henricus die Bye alsoe gheerne gedaen hebbe ter begheerten Goyaerts voirs. in kenissen der wairheyt opten xxiiijten dach der maent januarij anno Domini? vijve ende tnegentich stijle scrivens der stat voirs. aldus ondergescreven Henricus die Bye manu proprio

Ic Kathelijn weduwe wijlen Thielmans vanden Parre doe condt eenen iegelijcken ende besunder den eerbaren wijsen ende voirsienigen meesteren Ghijsbrechten Molenpas secretarys ende verwaerdere vanden leenboecken ons alregenedigsten heeren sHertogen van Brabant etc. dat ick al nu ter tijdt houdende benne te leene seker verscheyden erffenissen gelegen inder prochien van Oisterwijck te wetene inden iersten een loepensaet lants aldaer gelegen tusschen erffenissen Willem Louws ter eenre ende Jan Goyaert Bacx kinder ter andere zijden ende streckende aen Volckarts dijck met beyde den eynden ende is gelegen ter steden geheiten indie Hupperinge Item noch een stuck lants gelegen
262v
aldaer ter steden geheiten te Kerckhoven xij loepensaet off daer omtrent houdende tusschen erffenissen der weduwen Denys Wyden ter eenre ende erff Willems van Oss ter ander zijden streckende deen eynde aende gemeyn strate ende dander eynde aende heyde aldair Item noch drie loependaet lants aldaer gelegen ter steden geheyten inde Scive tusschen erff Willem Pouynenborch ter eenre en Joesten die Beer ter ander zijden streckende vander gemeynre straten aldaer aen erff sHeylichs Gheests van Oisterwijck Item iij ½ loepensaet lants gelegen inde prochie ende stede voirs. tusschen erffenissen Thonys her Florys ter eenre ende Rolof van Dungen? ter ander zijden streckende metten eynden aen erffe mij Kathlijn vanden Parre voirs. Item drie loepensaet lants aldaer gelegen ter stede geheyten in die Hokelemsche acker ende zijn geheyten den Swartten acker de westzijde aen erfenis Goiart Reynsz ende dander zijde aen erff Jan Goiart Bacx kinderen streckende noortwaert aen erff Jans van der Stegen ende metten anderen eynde aende kerckwech aldair. Item noch een stuck weycamps drie lopendaet off dair omtrent groot wesende gelegen aldair metten eenen eijnde vander kercken zuytwairt den Zwartten acker westwaert ende oistwaert aen erff Goyart Rembrants ende noordenwaert aen erff mij Kathlijn vanden Parre voirs.. Item noch sess lopensaet lants gelegen aldair inder kercken eynde geheiten den Hoogen acker tusschen erffenis weestwairt Everyts kynder vanden Water ende oestwairt deen sijde mij Kathlijn voirs. ende metten eynde zuytwairt ende metten anderen eynde streckende nootwaert aen erff sHeylichs Gheest van Oisterwijck. Item noch iij ½ loepensaet lants gelegen inde prochie ende stede voirs. tusschen erffe nootwaert my Kathlijn voirs. deen zijde ende metten eenen eynde oistwert ende zuytwairt aen erff h. Jan Bacx ridders streckende metten anderen eynde aen erffenis Everits kinderen vande Water westwairt. Item noch sess loepensaet lants inde prochie ende stede voirs. gelegen geheyten den Penninckacker die westzijde aen erff mij Kathlijn vanden Parre ende dander zijde oistwairt h. Jan Bacx erffenis voirs. ende metten eenen eynde zuytwairt h. Jan Bacx erffenis voirs. ende metten eenen eynde zuytwairt streckende metten anderen eynde nootwairt aen erffenis Fye vander Elst. Item noch anderhalf loepensaet lants inde prochie ende stede voirs. gelegen die suytsyde ende twesteynde aen erff
CCLxiij
Jans Noet ende dat resteynde streckende aen de gemeyn straet aldair totter kerckenpat toe noortwairt. Item noch een stuck lants gelegen aldair ter steden geheiten inde schive voirs. tusschen erff die oistzijde Henrick Emmen sone ende erff der susteren van Oisterwyck die westzijde ende zuytwairt aen erff Peters die Becker ende nootwairt aen erff des Heylichs Geest van Oisterwijck voirs. ende is houdende omtrent drie loepensaet. Item noch een stuck lants een loepensaet houdende gelegen inde prochie ende stede voirs. tusschen erff Adriaen Blocx ter eenre ende erff des pastoirs van Oisterwijck ter ander zijden streckende metten eenen eynde aen erff Engbr. Goessensz ende metten anderen eynde aen erff Wouter Piggen, Item een zester saetlants of daer omtrent houdende gelegen aldair inder Kercken eynde tusschen erff rontomme her Jan Bacx voirs. Item noch een zester saet lants aldair gelegen tusschen erff Geertruyden vander Hoeven ende Jans van Amersoyen ende anet eynde aen erff heeren Janne Bacx voirs.. Item noch van verscheydenen persoenen ende erffe twee aude groot ende een hoen. Item noch twee aude groot ende een hoen. Item noch drie hoenre ende vuyten clooster daer zusteren aldair een hoen [ Item noch twee aude groot ende een hoen. Item noch drie hoenre ende vutten clooster der susteren aldair een hoen] Welcke lant ende chijnsen voirs. my jairlicx vuytbrengen deen jaer meer dander jair min omtrent derthien mud roggen al op een gerekent ende is vry. Ende is my aengecomen ende verstorven van Luytgaerden weduwe wijlen Reyniers van Mechelen saligher gedechten mijnre moedere ende dien achtervolgende hebbe ick tvoirs lant ende chijnsen ontfangen voirtijts te leene van onsen genedigen heer voirs. nae inhoudt den reg...re vande selven leenen ende theergewede dairaff betailt mede settende eenen man Zegeren Jan Eliaesz. mynen zwager die ---- dat behoirden art. ? ende dit vuyt crachten van sekeren mandementen van dese ----- gepubliceert den welcken ick emmers obedieren wille ende hebbe ---- van desen want ick egheen zegel noch marcke en hebbe stat vanden Bossche voirs. dese certificatie voer my te willen ---- marcke dwelck ick Willem voirs. alsoe ter beeden ende ----- gedaen hebbe In kenisse der wairheyt opten vij-ten D. ---- dm. xiiijC vyfendetnegentich stile scrivens tshoofs

263v

Ick Katlijne Boxhoerens weduwe Gheerlycx wijlen van Brakel certificeere mits desen allen den ghenen die dese letteren sullen zien oft hoiren lesen dat ick van mynen genadigen heere ertshertoge Ph.s als hertoge van Brabant als tochtersse ende Kathlijne van Brakel mijn dochter als erfwijf vanden selven zijnen genadighen te leene houdende ben een vol leen te wetene een huys een schuer ende een hoeve lants van omtrent tweelff boenderen die oude schouwe van Berckel vier mannen van leene dair af ick deen ben ende xxx s. goets gelts gelegen te Berckel inde prochie van Oisterwijck gelijck ick dat vanden selven mijnen genedigen heer eertshertogen Phs. als hrtoge van Brabant te leene ontfangen hebbe opten xx-en dach van octobri xiiijC xCij jair lestleden dairaf de landen hier nae volgen
Te wetene een weyde aen tvoirs. hof gelegen tusschen diericken Borchgreve in deen Godevairt Reynbouts op dander derde zijde aen de gemeynte ende den kerckwech op de vierde zijde.
Item een stuck lants tusschen de oede Diericx Borchgreve voirs. ter eenre Adriaen ende Katlijnen Emmens ter andere, Peter vanden Passe derder ende de gemeynte ter vierder zijden
Item een stuck lants den Kerckhoff wech op deene Jan vander Wordt io dandere Hubeert Hals op de derde ende Willem de LAthouder op de vierde zijde.
Item een stuck lants tusschen den kinderen Hessel Goyaerts ter eenre deselve ter andere de Cappelle van Berckel ter derder ende Dierick Boregreve ter vierder zijden
Welcke goeden moeten jairlycx gelden ende betalen thien overlenssche rijnsgulden staende ten lene van Kathelijnen vanden Eynde woenende inder stat van Antwerpen ende gelt my te pachte tselve goet jairlycx vierthien ende een half bosscher mudden rocx
Item de mannen die van my te leene goet houden volgen hier nae
Ierst Jan van Haren die een thiendeken houdt gelegen inde prochie van Haren
CCLxiiij
ende Helvoert ende heet die Gheesschelssche thiende weert wesende drie mudden roggen
de ander is her Willem van Andele op drie parcheelen te weten een hofstadt wijlen toebehoirende Matheeusen Beertkens oft van Andelen een bosschelken ende een teussel beyde annexe der selver hoffstadt jairlycx weert zijnde negen loepen rocx gelegen inde prochie van Thielborch
Ende de leste mansscap is Machtelt weduwe Jans wijlen van Tyelroy met hueren momboer Gheert van Geldrop een hoeve te Hokeleem gelegen tusschen huyse schuere hoff ende lant dair aen liggende op deen ende Cornelys Dicbier op dander zijden Item een stuck lants tusschen de goede Goorts Reynbouts op deene de kinderen Jans van Eygem ter andere zijden Item een stuck beempts in Wippenhout tusschen Heylwigen Verbeijden ter eenre ende tgemeyn water ter ander zijden houdende tsamen sesse boender luttel min oft meer weert zijnde jairlycx tweelf croonen ... Te dien eynde dat hem een yegelyck dien hier af yet voircomen mochte in goeden rechte redenen ende bescheyde souden moegen weten te vuegen
In kennissen der wairheyt hebbe ick Kathlijne voirs dese certificatie metten segele van saliger gedachten Gheerlycken van Brakel mynen man hier op doen drucken opten derden dach der maent van meerte xiiijC vijfendetnegentich jaire na costume van scrivenen inden hove van Brabant

in marge: dit rapport en is nyet geteekent noch gezegelt
Ic Roelof van Daelem anders geheyten van Donghen scertificere voere die gerechte wairheyt dat houdende ben een leen van mijnen genadighe heere eertshertoge hertoghe van Brabant van Borgonge etc. een goet geheyten het goet ter Borch gelege bynnen der vryheyt van Oisterwyck ten weten twee water
264v
moelenen een corenmoelen ende olymolen ende een hoeve dair aen liggende aen die een zijde Henric Rutten met sijnen mede erfgenamen ende die Borch ende die ander syde ende Henrick van Beeck het een eynde aen het Dekens ende die Broeck ende het Wouwenbroeck Item noch die Vloit mit den huys ende hoff daeen syde aen Pauwels Becken eenre die ander syde Heessels van Eele wey deen eynde aen die Aae dander eynde aen Aert Grevenhof Item noch een loepens saert lants deen syde aen Goeyaert Sleuwen wey dander zijde Harman Molders eenre deen eynde aen het Gasthuys ende ane die straet Item noch twee loepens saets deen syde Aleit Vereelst dander sijnde Peter WItmans deen eynde die Heyligheest van Oisterwijck dander eynde aenden wech Item noch iiij loepens saet lant aen des coenincks eycke deen eynde (dander eynde) aenden wech deen zijde die persoon van Oisterwijck dander sijde Bartelmes Canis (Cams?) kinder Item noch een stuckens aen die wyn moelen deen zijde Gherit van Wuel dander zijde ende het ander eynde ..ijl? Willem die Loese Item noch een cleyn stuckens lants byder voirs aen die heerbaene ende Heylwich Beckers Item noch een stuck geheyten Steenacker ende Sneppenscoet daer den wech tuyssen beyde gaet deen zijde Lysbet Paigghen dander syde die kynder Roelof Poeynenborch deen eynde aenden water laet dander eynde die Heyligeest van Oisterwijck
Item dese voirs. goeden metten moelen weert wesende boven die reformatie aen die moelenen ende die huysinghen dair aen staende jairlics weert wesende het een jare meer het ander jair min xviij mud rogx ende viij pet.
Item noch een schuyskens van xx ouder groot maect xxxviij ½ st. dairom trent

CCLxv

Den edelen moegen wijsen ende voirsienigen mynen heer den stathoudere vanden leenen onsz. alregenedichen heer hertouge van Brabant Ick Willem van Buchouten doe condt ende certificeer dat ick van mijnen gened. heere als hertouge van Brabant ontfangen hebbe ende houdende ben een volleen gelegen tot Haeren geheiten den Emelair te weten thuys vande Emelair ende die hoeve met hueren toebehoirten gelegen in diverse p[er]celen tot diverse plaitsen groot wesende omtrent vier mudsaet met den warande in die prochie van Oisterwijck Haeren Helvoert ende Essche ende die visscherie oft wateren aengaende vanden watermoelenen geheiten die Nedervonder ter Borcht toe ende alsoe alsoe nederwairts tot den Luyselsche wyel toe vuyt welcke vysscherye gaende is eenen alden grooten grontchijns mijnen gened. heer mer vuyt den anderen nyet weert wesende tvoirs huys met der hoeve negenthien ende een half mudde roggen off dair omtrent affgetoigen die refectie ende houdinge vande huysinge ende die voirs. warande ende vysscherie costen my meer te houden dan ick dair baten aff hebbe in orconde van welcken soe hebbic Willem voirscreven mijnen zegel hier onder op gedruct opten sevensten dach in januario anno domini ...? xC?v

Ick Goyaert R?eymbout Henricx soen certificeere den eerwerdigen heren wysen ende voirsienigen meester Ghijsbrecht Molenpas secretaris ons gened. heeren eertshertoge van Oistryck hertoghe van Bourgoinguen? van Brabant etc. ende bewairder van synen genaden leeboecken van BRabant hoe dat ick van h. Peteren Harman Goyaert Backs soen gecocht hebbe gehadt een leen gelegen inder prochien van Oisterwijck in die Huculemss ackeren achter die kercke van Oisterwijck twee mudtsaets lands met vier mansscappen te wetenen inden iersten
265v
een stuck lants groot wesende elff loepensaet off daer omtrent gelegen neven erffe her Jan Back ridder deen syde tussen erffe mechtelden weduwe wijlen Jans van Tienroy dander syde streckende vander erffe der kinder Jans van Eygen totter gemeynder heerstraten toe. Item noch een stuck landts aldair gelegen vyf lopens. groot wesende oft dair omtrent gelegen tuss. erffe Sophien de weduwe wijlen Thomas vander Elst deen zijde ende tuss. erffe der weduwen Marien wilner Adriaens vander Hoeven dander zijde streckende vander heerwech totter Aa toe aldair loepende. Item noch een stucken lants een half loepensaet off dair omtrent begrepe gelegen aldair tuss. erffe Sophien voirs. deen zijde ende tuss. der erffe Marien der weduwen voirs. dander zijde streckende vander erffe der kinder Jan Goyart Bacxs totter heerstraten toe. Item noch een stuck lants vyff lopens oft dair omtrent gelegen aldair tuss. erffe Jan Vriend Janss aen beyen syden aenliggende streckende vanden gemeynden heerwech totter erffe toebehoirende den susteren van Oisterwijck. Item noch een stuck lants een sestersaet groot wesende off daer omtrent gelegen aldair tussen erffe Jacops Everaerts z. vande Water deen zijde ende dat een eynde ende tussen erffe toebehoirende der tafelen des Heyligen Geests van Oisterwijck dander zijde hoedende metten anderen eynde aen erffe toebehoirende den susteren voirs.
Ende van welcken vier manscappen voirs ick oft mijn voirvaerderen mar van enen manscappe in possessien en ben geweest te wetenen een cleyn huysken met acht royen erfs
Orconden mynen zegel hier op gedruct opten iiijsten dach van januario anno xCv

CCLxvi

Item dat Goidshuys van sinte Katherinen binnen der vriheyt van Oisterwijck gelegen vander derder ordenen sinte Francisci hebben vercregen met wettigencope tegen Jan van Wyflet wijlen Janssoen twee stucken beempts binnen der selver vriheyt van Oisterwijck gelegen deen neven derve Lucas Zerys geheyten Zwanenberch metter eender zijden oistwairt ende metter ander zijden westwairt neven erve Jans van Catwyck ende zuytwairt langx neven die gemeynt ende dat ander stuck een half buenre groot oft dair omtrent neven erve wijlen Aerts Wolffaerts metter eender zijden ende neven erve Jan Buckings metter ander zijden streckende langs aen die Aa gelijck ende dat alsoe die selve Jan van Wyfflet die van onsen gened. heer te leen houdende is geweest ende die leenboecken van Brabant dat clairlyck inhouden ende begrypen ende van desen vercryge des voirs. leens is tvoirs goidshuys gehoeft ende geerft inden jair vyf ende vyftich xxix dagen in aprille van welcken leene doentertyt te boeck is gecomen wylen jouffrouwe Aleyt Jans Diericx soens dochter suster inden voirs. goidshuyse die onsen voirs. gened. heer tot dier tyt eenen momboir setten wylen Willem Luwe ende nae desen te boecke gecomen is jouffrouwe Janna Willem Kepkens dochter suster inde selven goidshuyse noch in levenden lyve wesende die tot hueren momboir onsen voirs. gened. her tot synen genad. man van leene geset heeft Geryt Brants
Item dese voirs. twee stucken beempts moegen jairlycx by estimatren weert wesen omtrent xiiij rijns gulden in oerconde van desen soe hebbic Cornelys Dicbier schouthet tOesterwijck ter bede vanden convente des voirs. goidshuys mynen zeghel hier onder opgedruct opten xviiijen dach der maent van fevbruario int jair xiiijC xCv
Sy geweten oft dese beempde syn ombecommert

266v

Item Henrick van Berck hout te leen van onsen gened. heer een leen geheiten dat Wouwenbroeck dwelck hij bij coope vercregen heeft van wylen Janne van Berck synen broeder welck Wouwenbroeck is een dootlegge geweest van water ende nu tertyt verdroecht is ende tot eenen beempde gecomen dwelck tot hemwaerts genomen heeft Roelof van Dongem want aen syn erve gelegen is alsoe dat dieselve Henrick dair gheen proufyt af en heeft gehadt oft noch en heeft
Item tot welcken Wouwenbroeck behoirt een vysscherye streckende vanden Osterwijcschen Dijck westwairt gelegen totter watermoelen toe Roelofs van Dongem oistwairt gelegen loepende tselve water beneven dat huys des voirs. Henricks welcke vysscherye hier voirmaels heeft pleghen te gelden omtrent ij peter lopents ghelts
Item noch drie beempden den een geheyten die Vloet oft den Legembeempde met eenen cleynen beemdeken geheeten den Start welcken legembeempdt hier voirmaels heeft pleghen te gelden xij beyers gulden xiiij stuvers den gulden lopents gelts oft dair omtrent ende somtyts by den water alsoe verdryckt dat dair die heelft vande voirs. xij beyers gulden nyet af en compt ende dat voirs startken somtyts gegouden heeft gehadt eenen beyers gulden
Item den derden beempt is genaempt den hogen beempt die hier voirmaels heeft plegen te gelden vij ½ beyers gulden (den gulden) als voer? ende somtyts oick min welcke beemden gelegen zijn oistwaart
CCLxvij
neven erve Roeloefs van Dongen ende westwairt aen die gemeynte van Oisterwijck ende nootwaert commende aent voirs. water ende visscherye voirscreven ende vuyt welcke beempde ende visscherye men jairlycx nyet vuyt en gelt
Item noch eene ecker saetlants groot wesende omtrent vier lopensaet lants groot weerdich wesende siaers omtrent een mud roggen welcken ecker die voirs Henrick nyet en weet oft leen goet is oft nyet hem des gedragende totten leenboeck ende oick vry is gelegen oick rondom inde voirs. beempden metten eenen eynde westwairt aen die gemeynt van Oisterwijck
Item noch een cleyn beemdeken geheyten Scheynenbeemdeken weerdich wesende omtrent ij peter xviij stuvers den peter ende somtyts min gelegen neven den erve Henricks voirscreven ende aen die gemeynt van Oisterwijck
Item welcke voirs. beempden ende lant die voirs. Henrick gecoft heeft gehadt met oick dat huys dair by gelegen ende dair hy tegenwoirdich in woent jegen wylen Janne van berck met eenen bogairt dairaen gelegen gelyck wylen Gerit van Berck sijn vader dat hier voirmaels beseten heeft gehadt in orconden van desen soe hebbick Henrick van Berck mynen zegel hier op gedruct opten xxviijen dach van februario anno xiiijC xCv

Ic Jan van Broechoven Arts zoen ken ende lye dat lick te leen houde van mynen gened. heer den hertoeg van Brabant groot wesende xxiiij bunders in acker lant in heyden ende in weyden gelegen inde prochie van Oisterwyck ter plaitsen geheiten in
267v
Udenhoudt renende metter eenre syden neven die ghemeyn straet ende metter ander zijden neven die erffenissen Gherit Sanders metten eenen eynde aen den gemeynen waterlaet ende metten anderen eynde aen die Sant dunnnen ghemeynte van Drunen weert wesende jairlicx omtrent xvi oft xviij cronen vuyt welcken leen goet die hertoeg van Brabant jairlicx heffende is viij aude groot op sint Thomaes dach in handen des hoogen rentmeesters vanden Bosch in kenisse der waerheyt soe heb ick Jan van Broechoven dit tegenwoirdich scryft ghest. ende geteekent met mynre eygender handt int jair van wyfentnegentich opten tweesten dach van meerte ende aldus onderteekent J. Broechoven.

Ic Godevairt die Bye certificeer eenen yegelycken dat ick van mynen gened. here den eertshertoghe van Oistr. als hertoge van Brabant iiij pond tsjaers? den ouden groten voer xij d. v pond goet gelts den ouden groten voer xvi d. Item v s. payments tsjaers? op alrehande goede gelegen onder Oisterwijck ende Tylborch welcken chijns men my jairlix belailt binnen Oisterwijck voerscreven op sinte Thomaes dach. Item xxv loepen daet lants achter Oisterwijck gelegen in drie stucken dair af deen gelegen is inde Schive van Oisterwijkc neven den gemeynen wech aen deen zijde ende Willem Puynenborch aen dandere die derde zijde her Adam priester Zegers van Cuyck zoen ende die vierde zyde Roelof van Dongen dander stuck oick inde Schyve gelegen regenoit Ymbrecht Goessens aen de twee zijden ende Henricx Wigmans gebruederen ende tderde
CCLxviij
stuck gelegen inde voirs. Schive regenoit Henrix Ruttens aen deen zijde ende aen dander zijde Andries Wigmans aen deen eynde ende Henrick Stevens aen dander eynde welcke voirs. goede ick Godevaert die Bye voirs. gecocht ende gecregen hebbe tegen Roelof Dierick Roelofs Bernairts soene ende Elias Beernarts soene gebruederen ende sijn ombecommert ende des te getuyge soe hebbic Cornelys van Coensborch ten versuecke Henrix Emmen soe die my gebeden heeft vanwegen des voirs. Godevairts die Bie dit willen te bezegelen mynen propren zegel hier io gedruct opten xxviijen dach van januario xiiijC xCv jair nae costme tshoofs van Camerycke

Ic Jacop van Houwert certificeerr mits desen eenen yegelycken dat ick van mynen gend. heer den ertshertogen hertogen Philips van Brabant te leene houdende ben eene erfrente vander heelicht van eenen derden deele van zesthien oude Wenceslaus Loven Peeters tsiairs verpandt op vier hoeven lants ende beempts in Udenhout tot Oisterwijck gelegen hier voirmaels toebehoirende wylen Janne ? Happaart des torconden hebbe ick Jacop voirs. mynen zegel hier op gedruct opten lesten dach januarij int jair onss heren xiiijC ende virentnegentich nae stile van Brabant
Hieraf hebbe ick Jacop voirs behoirlycke mansscap gedaen int jair van seven tachtentich lestleden gelyck den principaelen brief dat inhoudt

268v

Haren

Ic Claes Steenwech doe condt eenen yegelycken ende besunder mynen gened. heer den eertshertoge van Oistryck hertoge van Bourgoingnen van Lotheringen van Brabant etc. dat ick vanden selven mynen gened. heer bij redenen syns hertoechdoms van Brabant voirscreven te leene houdende ben twee mudsaet lants gelegen inde proche van Haren by Oisterwijck in vier stucken inde gemeyne acker by de kercke van Haren die vorsterie van Oss mit huerer toebehoirten te wetene die vorsterie van Hees van Nystelre ende van Berchem van Lyttoyen met allen den schutterien dair af wesende ende mitten scryfampt van Maeslant ende gelden de voirs twee mudsaet lants tsiairs zestehalven bosch mudde roggen ende de voirs vorsterien metter schutterien ende scryfampte tsamen gelden tsiairs Lx rinsgulden ende is ombecommert in oirconden mijns vaders zegels hier op gedruct opten yersten dach van octobri xiiijC xCv jair

Allen ende eenen yegelycken die dese lettere van certificatien sullen sien oft hoiren lesen ende besunder den eerbaeren procureur secretarys ende bewader vanden leenboecken myns alderliefste genadige heeren tshertogen in Brabant groet met kennisse der wairheyt ick Willem van Bochoven wettige soen wijlneer Claes Oem van Bochoven doe condt ende certificeer mits desen als dat ick byder afflivicheyt Claes Oems mijns vaders voirs. wiens ziele God genadich zij van mynen lieven genadigen heer den hertoge in Brabant te leen ontfangen hebbe die gueden geheyten ten Emeler met hueren toebehoirten gelegen inde
CCLxix
prchien van Haren bij Oisterwijcke metten waranden ende vischerien hem toebehoirende in parcheelen hier nae volgende
Inden iersten dat hogehuys metten grachten ende valbruggen ende beneden mte twee stallen een scuer ende een scoppe
Item eenen hoff hem aenliggende omtrent v loepensaet groot ter eenre zijden neven die nederhove ten Emeler geheyten die ander syde die stege aldair ende tuschen een erffe geheyten den Grooten acker
Item noch een huysinghe een bouhuys geheyten met eenre scuren scaepscoijen bachuyse ende scoppe met hueren hofsteden cruythove ende coelhoven dairaen die groot syn omtrent anderhalf lopensaet
Item eenen acker dair aen gelegen anderhalff lopensaet groot oft dair omtrent ter eenre zijden den voirg. cruythoff ende coelhoff ende metter anderen syden een erffe die ossenweyde geheyten deen eynde die gemeynt aldair dander eynde erffeniss die Musdonck genoempt?
Item eenen ecker lants twee mudsaet oft dair omtrent groot metter eenre zijden tusschen die voirs. hove metter hovinghen ter andere zijden dat broeck aldair deen eynde op die Musdonck dander eynde streckende totter voirg. huysingen vanden Emeler
Item een groot heyvelt onnuts? velts is met eenen cleynen heyvelde hem? teynden aenliggende die Musdonck geheyten te samen met eenen erff hem? aenliggende die Ossenweyde heyten te samen drie buender groot oft dair omtrent metter eenre zijden erff den grooten ecker geheyten ter ander syden die gemeynt aldair ende metten eenen eynde ende metten ander eynde erffs Laureys Elens te broeckwart inne
Item een stuck beempts een buender oft dair omtrent groot metter eenre zijden tuschen een water die A geheyten ter andere zijden ende metten eenen eynde den Molenstroem ende erff Peter Elens ende metten anderen eynde erffs Claes van Bercht ende meer anderen
Item een stuck lants gelegen inne die gemeyn ecker ter stede Belveren geheyten omtrent seven lopensaet groot ter eenre zijden erffs Henrix Toyt ter andere zijden erffe een autair tot Oisterwijck streckende met beyden eynden op die gemeyn weghen aldair
Item noch een stuck erlantz? drie loepensaet oft dair omtrent
269v
groot gelegen aldair ter eenre syden erffe Wouter vanden Beerselaer ende metten eenen eynde aen den wech aldair
Item noch een stuck eerlants sess loepensaet groot oft dair omtrent den Ravelsnest metter eenre zijden erffe Laureys Boyen metten andere zijden erffe Henrix Soucer? deen erffe Gerits vande Hesecker dander eynde aen den gemeynen wech aldair
Item noch een stuck lants ander halff loepensaet den Weesboem heyten metter eenre zijden erffe Mary Bonen ende deen eynde den waterlaet aldair
Item noch een stuck eerlants vier loepensaet groot mitter eenre zijden erffe lancx Boyen ter andere zijden erffe Aert Hermans deen eynde Henrick inden Beer dander eynde aen den wech
Item twee stucxken lants te samen anderhalff loependaet groot by die cappelle gelegen aldair
Item noch een groot stuck beempts onnuts velts met eender weyen hem? aenliggende tsamen omtrent vier buender metter eenre zyden die gemeynt aldair metter andere zyden erffenissen des grooten Gasthuyse vanden Bossche deen eynde die gemeynt dander eynde die Aa
Item noch twee stucken eerlants elck omtrent drie loepensaet groot ter stede in die Gheversche brake gelegen deen metter eenre zijden ende metten eenen eynde erffe Jacop Gyben ende metten anderen eynde Jans van Haren dander stuck ter eenre zijden ende metten eenen eynde die gemeynt aldair ter andere syden ende metten anderen eynde erffe Jacops Gyben
Item noch die Vranden vander vryheyt van Oisterwycke aengaende van Udenhout van Haren van Hillevoirt ende van Essche gelycke die prochien nae inhouden van hueren charten gereengenoit ende gelegen syn te samen metter visscheryen aengaende vanden moelen te Nedervonder geheyten totter Borcht toe tuschen beyde liggende den Sluyswiell geheyten den eenen stroem ende soe nederwart streckende totten Emeler streckende den Molenstroem voirt vander Borcht tot eenen water geheiten die Hole Aa streckende vanden Emeler voirs. nederwart totten wiel te Lucele heyten mijn here van Bocstell toebehoirende beheltelyck
CCLxx
mijnen genadige heere recht hem competerende inder vranden ende vischerien voirs. in dien chij? in persoene dair liggende quame ende selve gebruyckke ne inhoudt van brieven dair af zijnde ende dat breder inhoudende zijn ende insgelijcx enen anderine? vuytter vischerien jairlicx dair vuyt betaelt te werdden ende nochtans remediet? is geweest na inhoude den brieven welcke voirg. parchelen der gueden ten Emeler ick Willem van Bechoven als boven in leen ruerende ontfangen ende hebbende ben alsoe my die gebleven syn van mynen ouders sonder die selve te verminderen te vermeerderen ofte te belasten in eeniger manieren ende mogen elcken tsjaers? weert zijn oft vuytbrengen affgeslagen die groote der besettien? vanden voirs. huysingen negenthien mudden roggen der maten vanden Bossche ende een halff mudde roggen
Item die profyten der voirg. waranden (ende vischerien) en sijn nyet te estimeren want die waell alsoe vele costen soe van boeden ende knechten van bewaernisse van netten ende van anderen touwe van visscherien als dair af profyten mogen comen sonder argeliste in kenisse der wairheyt soe hebbe ick Willem van Bochhoven mijnen propren segell op tspaci.. van desen gedruct Gegeven opten xxxten dach januarij anno xiiijC tnegentich ende vive

Oisterwijck

Allen den ghenen die dese letteren selen zien oft horen lesen ende sunderlinge den eerbaeren ende wijsen voirsienighen meester Gijsbrecht Molenpas secretarys ende verwaerder vanden leenboecken in Brabant saluyt ick Lucas van Amelroide doe condt ende certificeere voir de gerechte wairheyt dat ick van mijnen gened. heer den hertoge van Brabant
270v
te leene houdende ben dese nabescreven goeden geheeten de goeden te Kerchove gelegen inde prochie van Oisterwyck
Inden iersten een stuck lants geheeten den wyntacker houdende vi lopensaet groot gelegen inde Schive tOesterwijck metter eenre zijden tusschen erve ende lant wylen Claes Ackermans ende metter ander aen Jans lant Eele streckende metten eynde aende strate dairaf hij jairlicx gelt tonder vrouwendage lichtmesse xxviij lopen rox
Item noch een stuck lants gelegen aen tvoirs lant metter eene zijden oistweert neven Cole Feytmans ende metter ander westweert neven Aerde Peeters metten eener eynde aenden Vuchtpat ende metten anderen Truden Colen Feytmans voirs. dair af hij gelt ten voirs. dage iiij lopen rogs
Item noch een stuxken lants aent voirs lant gelegen metter eenre zijden daeraf hij gelt ten voirs daghe 1 ½ lopen rogs
Item noch omtrent vijf lopensaet lants gelegen inder Doirenacker metten eenen eynde aenden Vuchtpat ene metten anderen aen Jan Wijtmans hof metter eender syden westwairt aen Lijsbeth kinder ;ant ende (Jacop Scheven lant ende) metter ander oestweert aen Willem Beckers lant doude ende Arnde Peeters
Item noch een stuck lants omtrent iij lopensaet gelegen metter eenre zijden westweert neven Lysbeth Kuysten lant ende metter ander oistweert neven Wange Aernts ende neven een streepken dat Heyn de Smyter nu helt vercregen teghen Janne van Katwijck metten eenen inde opden Vuchtpat ende metten
CCLxxi
anderen aen Ghybe Dircks Belen dair af hy jairlicx tsamen gelt vande voirs vijf lopensaet ende van desen drie loepensaet ij mudde rox ende iiij lopen
Item noch een stuxken lants houdende twee lopeensaet gelegen after Heyns Brouwers hof metter eenre synden aen Lysbeth Kuyster lant ende metter ander neven Willem Sappele dair af hy jairlycx gelt een half mudde rogs
Item noch een stuck lants houdende twee lopendaet gelegen metter eenre sijden aent lant Coppen Moenen ende metter ander aen Gotscack Roesmont streckende metten eenen eynde aen die gemeyne strate ende metten anderen aen Geert Boch dair af hij jairlicx gelt ix lopen rox
Item noch een stuck lants houdende thien lopen saet lants gelegen in die Gorys Brake metter eenre zijden aent lant Eelkens van Kuyck ende metter ander aen Peeter Nesten wijfs lants daeraf hij jairlycx gelt ij mudde rogs
Item noch een stuxken lants houdende een loependaet gelegen metten eenen eynde ende metter eenre zijden aent lant Wyt Wouter Wyten ende metter ander sijden neven Ghijs Ghenten lant ende aende Peeters streetken metten eenen eynde aen Gheerts lant van Bercke dairaf hij jairlijcx gelt v loepen rogs
Item noch een stuxken lants houdende iij lopensaet gelegen metter eenre zijden aen lant Goeswijns wijf vander Borch ende metter ander neven Wyten vande Dale ende metten eenen inde aen des voirs. Lauwereys lant ende metten anderen aen die strate dairaf hij jairlijcx gelt xiiij lopen rogs
271v
Item noch een stuxken thoudende iij loepensaet gelegen aen die Koninx eycke metter eenre syden neven Ghyben Dirck Belen ende metter andere neven Willems lant van Kuyck metten eenen eynde neven Ghijs Ghenten ende metten anderen aen die strate dairaf hij jairlicx gelt een mudde rogs
Item noch een stuxken lants houdende vier loepensaet lants gelegen metter eender syde neven Willems lant van Kuyck ende metter ander aen smyt Stinen lant streckende metten eenen eynde aen die strate ende metten anderen neven Ghijs Ghenten lant dair af hij jairlix gelt xx lopen rogs
Item noch een stuck lants houdende ij lopensaet gelegen metten eenre zijden aen lant Jans vander Elst voirs. ende metter andere neven des heylichs Geests lant van Oisterwijck streckende metten eenen eynde neven Goderts Backs lant dairaf hy jairlycx gelt een half mudde rogs
Item noch een cleyn stuxken lants gelegen metter eendere zijden neven Wolfairts lant ende metter ander aen des voirs. Wouters lant streckende metten eenen eynde opden wech dair men van Hoekelem weert compt ende metten anderen op die waterleye geheeten die Rijt dair hij jairlyx gelt iiij lopen rogs
Item noch vi lopensaet lants in eenen stuck geheyten de Cromme Brake gelegen metter eender sijden neven Wolfairts lant ende metter ander neven Reynkens lant van Mechelen streckende met beyden inde aen Wolfairts lant ende aen Back Wynkens lant oistwert weert zijnde jairlycx v croen
CCLxxij
Item noch een groot Loepensaet lant opden Berkelschen pat metter eendere syden neven Wolfairts lant ende metter ander neven Reynkens lant van Mechelen ende met beyden eynden aen des voirs. Wolfairts ende Reynkens lant dair af sij jairlycx tsamen gelt xxij lopen rogs
Item noch een half mudsaet lants geheeten den heyden campe ende heyde ende weyde ende lant al begraven gelegen metter eender zijden neven Godert Backs lant ende metter andere neven Arnt Hermans lant dairaf hij jairlycx gelt xxi lopen rogs
Item noch een cleyn stuxken lants houdende iij lopensaet teynden den voirs. camp gelegen metter eender zijden aen Godert Backe lant ende metter andere aen Arnt Hermans lant metten eenen eynde aen Jans lant van Catwyck ende metten anderen aende voirs. camp dairaf hij jairlicx gelt ix lopen rogs
Item noch een hofstadt met hueren toebehoirten met eenen acker lants houdende vyf lopensaet lants gelegen metter eenre syde neven Wolfaerts lant ende metter andere lanx die strate ende metten eenen eynde alomme die selve hofstadt ende metten anderen aen Wolfaerts Lant dairaf hij tsamen jairlyx gelt iij mudde rox ende iiij lopen
Item noch eenen beempt gelegen aen Ban Brugge tOisterwijck metter eenre syden aen Claes Ackermans beempt ende metter andere aen die gemeynten alomme streckende metten eynde aende dyck dairaf hij jairlycx gelt vij hollansche gulden
272v
Item Lucas van Amelroien hout een hoeve tot Tielborch ter plaetsen geheiten te Loeven met huys schueren scaepscoye dair op staende metter eender syden aen die gemeyn acker ende metter ander syden aen die gemeynte
Ende eenen cheyns van drie rinsch gulden
Ende noch eenen cheyns van vyf rinschgulden
Item dese voirscreven leengoeden zijn weert omtrent vyftich croonen

Manscapen behoirende totten voirs. goede vanden Karchoven Ierst
Gheertruudt weduwe wylen Heymark Aerts wonende in die prochie van Oisterwyck op die Hoeven houdt die percheelen ende stucken vande voirs. goeden vanden Karchove te leene inder manieren hier nae volgende
Ierst een weyde neven den Thielborschen Dyck dairmen twee coeyen op weyden mach streckende metten eenen eynde aen Jans weyde van Catwyck ende metten anderen aen die weyde Jans kinder van Wyfliet toebehoirende jairlyx verpacht om iiij beyers gulden i quart

CCLxxiij

Die selve noch een stuck beempts aen die Diese gelegen metter eenre syden aen Wyt Wouter Wyten beempt ende metter ander aen goede Hessels beempt jairlyx verpacht als boven iiij beyers gulden i quart
Die selve noch een stuxken beempts op die selve Diese gelegen metter eender syden aen Heyns Bonten beempt ende metter ander Leenkensbeempt vander Diesen jairlyx verpacht om i philips schilt
Die selve noch twee hoefkens aen die kercke tOisterwyck metter eenre syden aen Jans huys ende hof van Catwyck ende metter ander aen Wouters lant van Budel streckende met beyden eynden aen die strate geestumeert jairlycx weert wesende een mudde rogs
Die selve noch een stuck lants houdende iij lopensaet geheeten die Strepe op den Berckelschen pat tusschen lant Henricks van Amersoyen ende Wolfairts ende Reynkens lant van Mechelen jairlycx geestimeert op x lopen rogs
Die selve hout noch een stuck lants houdende oick iij lopensaet geheeten die Strepen opten selven pat gelegen metter eenre syden aen Jans Byen lant ende metter andere aen Wolfairts ende Reynkens lant van Mechelen oeck jairlycx geestimeert op x lopen rogs
Die selve noch een stuck lants houdende vyf lopensaet gelegen metter eender syden aen Wolfairts lant ende metter ander aen Jans lant van Katwyck metten eenen eynde streckende aenden pat dairmen gheet tot Hoekelem weert jairlycx geestimeert op xiiij lopen rogs
Die selve noch een stuck lants houdende een loepensaet metter eender syden aen Jans lant van Katwyck ende metter ander aen
273v
Arnt Peeters lant streckende aenden wech dairmen gheet tot Hoekelem weert jairlicx geestimeert op ij ½ lopen rogs
Die selve noch een stuck lants op den selven wech dairmen gheet tot Hoekelem weert metten eenen eynde houdende ij loependaet gelegen metter eenre zyden aen Jans lant van Katwyck ende metter ander aen Wolfaerts ende Reynkens lant van Mechelen jairlycx geestimeert op vi lopen rogs

Dander mansscap

Dierick Noet soen Jans Noet hout een weyde gelegen tOesterwyck lanx neven den Tielbourschen Dyck metter eender syden ende metter ander neven Jans kinder goet van Wyflett metten eenen eynde aen Arnt Hermans ende metten anderen aen die Aa ende dat weder gedeelte aen Arnt Hermans weyde. Item Gerit van Katwyck es comen na doode sijns vaders ende heeft dair toe gedaen allet gheen dat hy dair af schuldich was te doene nae des hoofs recht ende daer hebben by geweest als manne meester Goert Steffener ende Everairt van Doerne
Die selve noch een beemdeken neven die Diese metter eenre syden neven der heyden hoven die hier voirmaels Heynricks des Wysen te wesen plach ende metter ander aen Wolfairts beempt
CCLxxiiij
Die selve noch twee hoefkens aen die kercke tOesterwyck daer syn huys op steet achter den Thoeren aldair metter eenre syden aen Aernt Hermans Hoefkens ende metter ander aen Wouters lant van Budel streckende metten eenen eynde aen die strate achter den thorre vander kercken tOisterwyck
Die selve noch vyf lopensaet lants gelegen tOisterwijck opden Hoekelemschen wech metter eenre syden aen Arnt Hermans lant ende metter ander aende wech ende Willem Luws kinder lant
Die selve noch een stuck lants van ij ½ lopensaet aenden selven wech gelegen metter eender syden aen Arndt Hermans lant ende metter ander aen Wolfairts lant
Die selve noch een loepensaet lants oick opten selven wech metter eender zyden aen Aernt Hermans lant ende metter ander aen Wolfairts lant

Die derde mansschap

Pauwels Hessels woenende te Poppel hout eenen beempt gelegen tOisterwyck op die Diese metter eender syden aen Wolfairts beempt ende metter ander aen Aerndt Hermans beempt ende es dat weder gedeelte vande beemde die Arnde Hermans houdende es verpacht jairlycx op ij ½ croen vranx

Die vierde manscap

Willem de Vos hout een stuck lants houdende vi lopensaet aen die
274v
Strepen opden Berkelschen pat aen beyden zyden aen Arndt Hermans lant geestimeert op xxi loepen rogs

Ende welcke voirscreven leengoeden my Lucas van Amelroien voirs. aen verstorven syn van mynen vader Janne van Amelroy saliger gedachten ende hebbe die voorts ontfangen te leene van onsen gened. heere den hertoghe van Brabant ende hebbe dairaf gedaen alle tgene desmen nae shoofs recht schuldich es te doene des torconden hebbic Lucas van Amelroy voirs. gebeden meesteren Claesen van Myspen dat hy zynen zegel hierop drucken wille den xxen dach february xiiijC xCv dwelck ick Claes voirs. gheerne gedaen hebbe

Noch hout de voirs. Lucas van Amelsroye te leene de helft vander thienden van Heessche

Haren

Ik Jan Monix Janss des jonghen mits desen doe condt een yegelyck ende sunderlinge den eerweerdigen wysen ende voirsienigen meester Ghysbrecht Molenpas secretarys ende verwairder vanden leenboecken ons gened. heeren van Brabant dat ick te leene houdende ben van onsen gened. heere van Brabant een hoeve gelegen tot Haren by Oisterwyck welck voirs. hoeve Jan van Berkel voir my in bruederlycken liefden ontfangen heeft met allen haeren parcelen hier nae volgende.
Item inden iersten dat geloeckt metter hofstadt groot sijnde ij mudsaet ende vyf sestersaet ende xLij roey streckende metten eenen eynd aende gemeynten van Haren geheiten Creyten heyde ende metten anderen eynd aen Jan van Haerens acker geheyten den Kerckacker ende beneven erffenisse Henrick van Deventher aen die een zijde ende die erffenisse Jans van Haren aen die ander syde
Item dat Venstuck op die Ryt groot ix sestersaet ende xxvij roeyen
CCLxxv
streckende metten eenen eyndt aen erffenis Jans van Haeren ende metten anderen eynd aen erffenisse van Henricks van Deventher ende beneven erffenisse Peter Elens metter eender syden ende erffenisse Henricx van Deventher aen dander zijde
Item noch eenen ecker geheyten den Varenacker groot syn v loepensaet ende xiij roeyen streckende vanden gemeynen wech van Oisterwyck metten eenen eynde ende metten anderen eynde aen erffenisse Lauwereys Elens ende beneven erffenisse Jan Peynenborch metter eender syden ende erffenisse Lauwereys Elens aen dander syde
Item dat Vlaslant een sestersaet groot ende xx roeyen streckende metten eenen eynde aen die gemeynte van Haren ende metten anderen eynde aen erffenisse Lambrecht Millinx ende beneven erffenisse Peter Elens metter eender syde aen die erffenisse Lambrecht Millinx voirs. aen dander syde
Item den Broeck acker ix ½ sistersaet groot ende xxxv roeyen streckende metten eenen eynd aen die gemeynt ende mitten anderen eynd aen die Bergven[?]
Item dat Waelsaet v lopensaet ende v roeyen streckende opten heerwech metten eenen eynd ende metten anderen eynde aen erffenisse Aert Broecken
Item Bennenhove [?] ix roeyen streckende metten eenen eynd aen die Groenstraet ende metten anderen eynd aen erffenisse Jacop Ghyben
Item int Elsbroecck eenen acker van vi loepensaet ende een beemde van iij buenderen gelegen beneven een streckende metten eenen eynd aen die gemeynte ende metten anderen eynde aenden gemeynen waterlaet
Item dat zestersaet een sestersaet groot streckende metten eenen eynd aenden gemeynen vaerwech ende metten anderen eynd aen die erffenisse Jans van Haeren
Item dese voirg. porceelen syn allen gelegen inden dorpe ende prochie van Haeren
Item van desen porceelen voirs. syn een deels leengoet ende een deels synsgoet ende staen in sequeste ende ongedeylt tusschen ons erfgenamen wilneer meester Jan Monix ons oude vaders saliger gedachten soe en weet ick niet af en is my niet moegelycken my over te specificeren ende te certificeren aen u meester Ghysbrecht voirs. die quantiteyt ende hoe veel datter leengoeden syn hier om soe presenteer ick
275v
ende offereer my die leengoeden hier naemaels over te scriven soe wanner dese parceelen vanden voirg. hoeven gedeylt selen syn ende alsoe haest als ick dat weten sal
Item vuyt deser hoeven voirs. gelt men iiij ½ gouwen auder [?] schilt ende ander gant? dair goet ? voir wesende Damen? ghilt der weduwe wilneer meester Jan Monix des auden
Item noch een croen van xxiiij stuvers heer Jannen die Becker tot Oisterwijck
Item noch drie vleemsch heer Wouter Bax tot Oisterwijck
Item noch twee aude groot der hertoge ende ix myten ? den geswoeren van Haeren
Item noch xviij loepen roggen den heyligen Gheest tot Oisetrwyck
Item boch xij loepen roggen den heyligen Geest tot Haeren
Item ix sister roggen der weduwen wylen meester Jan Monix daude voirs.

Item noch soe hau ick Jan Monix voirs. te leene een hoef gelegen in die prochie van Tilborch geheyten Luysbosch vande huys van Gansoeyen oft van Jan van Werdenborch die dat voirs. huys toebehoiren is man van leen ons gedendichs heeren welck voirs. hoeve groot is iij ½ mudsaet toelants ende iij ½ mudsaet wilder heyvelde welck toelant ende heyvelden voirs. als by ende aen een gelegen is streckende metten eenen eynd aen die Tilborsche gemeynte tot Venloon wairt aen metten anderen eynd aen Jacops van Brekels erve ende metter eenre syden oick aen die voirs. gemeynte ende metter ander zyden aen Jan Meeus erve
Item vuyt deser voirs. hoeven gelt men eenen auden grooten den hertoge
Item dese hoef gelegen te Yilborch ghilt ende is weert alle jaire gaende ende coemende vi mudden roggen
Item dese hoeve voirs. is leengoet ende synsgoet ende ick Jan voirs. als boven vander hoeven tot Haeren wil certificeren ende specificeren het leengoet vanden synsgoet al in alsulcken manieren als ick geoffereert heb boven vander hoeven te Haeren
Item die hoeve tot Hairen voirs. ghilt ende is weert jairlicx boven allen commer die daer vuyt gheet ende afgetogen die reparatie vanden huysinge viij mudde rogge
In orconden van desen soe hebbick Jan voirs. mijnen zegel hier op dese certificatie gedruct in prefesto Aghate anno Mo CCCC xCv
Dese voirs. gueden zyn my aengecomen bij successien ende versterf van de auden meester Janne Monix mynen auden vader

CCLxxvi

Ick Willem Puynenborch doe condt eenen yegelycken ende besundere den eerbaeren wijsen ende voirsienigen meester Ghijsbrecht Molenpas secretarys ende verwairder vanden leenboecken ons aldergened. heeren etc. in Brab. ende dat vuyt crachte van sekeren oepenen brieven van mandament desselfs ons alregened. heeren inden somer lestleden inder stadt vanden Bossche dair aff gepubliceert die ick obedieren wille dat ick nu ter tyt hebbe ende besittende benne tot eenen leene eenen acker lants geheiten Beeckmans lant xi loepensaet oft daer omtrent houdende gelegen inder prochien van Hairen by Oisterwyck tusschen erffenissen Peter Puynenborch westwairt den erve van Muynenborch noortwaert ende teynden de hove wylen Willem Monix ende my jairlycx ghelt off vuytbringt xix lopen roggen ende die ick die? ontfangen hebbe ende die heergewede dair af voirtyts betailt nae inhoudt den leenboecken verclairt op dit teeken oft u leengoet becommert is oft nyet ende soe wie den commer ende hoevele dairop heeft des torconden hebbe ick Henricus de Bye de jonge ter beden ende begheerten Willems voirs. vuyt gebreck sijns segels myn gewoenlijck hanteeken hier op gesedt in kennissen der wairheyt opten xxiiijten dach der maent january anno MxxxxC vyf ende negentich stile scrivens der stadt vanden Bossche voirscreven Aldus ondergeteekent Henricus die Bye manu propria
Item hier en gaet gheenen commer vuyt

Ick Jan van Vycht soen wylen der Wouters van Vucht certificeer voir die gerechte vairheyt dat ick van mynen gened. heer den eertshertoge van Oisteryck van Bourgoingue van Brabant etc. te leen houdende ben drie buenre beempts gelegen in die prochie
276v
van Hairen ter plaetsen geheyten Belveren welcke iij buenre beempts my aengecomen ende verstorven zijn van wijlen der Wouter van Vucht mynen vadere ende hier en geldick niet vuyt
In kennissen der wairheyt soe hebbic Jan van Vucht voirs. dese cedulle besegelt met myns selfs segel int jair ons Heeren duysent vierhondert ende xCv des anderen daigs van november

Ick Jan van Haren certificere voir die gerechte wairheyt ende die te wetene den eerbaren voirsienigen meester Ghysbrecht Molenpas secretario myns gened. heeren eertshertoge Philips hertoghen van Oisterwyck van Burg. van Brabant etc. dat ick houdende ben te leene van wegen ons gened, heeren te wetene
In den Iersten twee hoeven wael betymmert gelegen in die prochie van Haren bij Oisterwijck dair af die een hoeve voirleden tyden van Bruerlycke scheydinge comen is van die van Haren ende die welck dat wilneer Joerden Aert Gyelkens soen vande voirg. Jan van Haren eenen tyt te leene houdende was die welcke Jan van Haren nu Jan van Haren ouder vader was ende naederhant Joerden Aert Gielkens Jan Monick vanden selven Jan van Haren te leene houdende was ende voirt Jan Monick van Willem van Hairen te leene houdende was nae vuytwysende den leenboeck dair omtrent begrijpende ten Iersten dair die selve Jan van Haren Janss op woent te weten huys ende hof een half mudsaet groot oft dair omtrent begripende gelegen tusschen die voirs. hoeve die Jan Monick voirs. vanden voirs. Jannen van Haren in leen houdende was aen die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen den voirs. Jan van Haren aen dander zijde streckende metten anderen eynde aen die gemeynt van Haren
CCLxxvij
Item een stuck weylants gelegen inder prochien van Haren groot wesende vij loepensaet off dair omtrent geheyten der lange weyde metten eenre syde aen Jan monix voirs. ende mettr ander zijde Bertouts goede van Aerl nu Lambrecht Millycx als hij zeet metten eenen eynde aen Berthout van Aerl gelyck voirs. metten anderen eynde Henricx van Deventer
Item een stuck lants dair bij gelegen genoempt dat Affenstuck groot wesende een half mudzaet off daer omtrent begripende tuschen die erff der erffghenamen wilneer Berthouts van Aerl nu Lambrecht Millinck als hij seeght aen beyden zyden ende metten eenen eynde streckende metten anderen eynde aenden erffenis Jan Monick voirs.
Item een stuck lants geheiten op die Rijt groot wesende xxviij loepenzaet in zade off daer ontrent begripende ghelegen inder prochien voirs. tusschen die erff Engelbrecht vanden Heesacker op deen zijde ende tusschen die erff der erffgenamen wilner Peter Peynenborch op dander zijde streckende metten eenen eynde aen die erff. Jacop Monick ende metten anderen eynde aen die erff Jan van Haren nu toebehoirende tot erff Ghesel naegescreven
Item een stuck lants geheeten dat Ghyschoot groot wesende ij ½ loepensaet op daer omtrent begripende gelegen inder prochien voirs. tusschen der erff der erfgenamen Berthouts van Aerl nu Lambrecht Millinck als hij zeet aen die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen die gemeynt van Haeren aen dander zijde ende metten anderen eynde
Item hier toe noch stucken lants groot wesende een sleyck sesterzaet off daer omtrent begripende gelegen inder prochien
277v
voirs. daer aff deen stucken lants tuschen erff sinte Achten altairs tot Oisterwyck gelegen op die een zyde ende tuschen die erfgenamen Jans Smeyers op dander zijde ende dander stucken lants tusschen erffenis Jans Smeyers voirs. op der een zijde ende tusschen die erff Jacop Monicx erfgenamen op dander zijde streckende metten eenen eynde aen eenen gemeynen wech ende metten anderen eynde aen die eff Mercelys vander Donck erffgenamen gelegen
Item een stuck lants geheyten op die Berghe groot wesende een seesterzaet off daeromtrent begripende gelegen inder prochien voirs. tusschen die erff Jan die Meyer voirs. aen die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen eenen gemeynen wech aen dander zijde streckende metten anderen eynde aen die erff Jan Monick
Item noch een stuck lants geheiten in der Ghever braeck groot wesende iij loepensaet off daer omtrent begripende ghelegen inder prochien ende steden voirs. tusschen erff Ghijb Coppens op beyden zijden ende metten eenen eynde ende metten anderen eynde aen die erff Coppen Ghijben
Item een stuck lants geheeten den Kerckacker groot wesende thien loepensaet off daeromtrent begripende inder prochien voirs. begripende tusschen die erff Jans Smeyers aen die een zijde nu Henrick van Deventer ende tusschen eenen gemeynen wech ende dander zijde streckende aen die kerck van Haren totten erff Jan Monicx
Item noch een loepensaet lants daer by gelgen off daer omtrent begripende tusschen der erff der erffgenamen wilner
CCLxxviij
Peters soen wilneer Wouter Poynenborch op die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen die erff Jacops Monix op dander zijde streckende metten anderen eynden aen die gemeynen wech
Item een stuck lants geheyten den Putacker groot wesende vij loepenzaet off dair omtrent begriopende gelegen inder prochien voirs. tusschen die erff der erffgenamen wilneer Peter Wouter Peynenborchs z. aen die een zijde ende metten eenen eynde ende tusschen die erff Sinte Achten autairs op dander zijde streckende metten anderen eynde aen die erff Jan die Meyer voirs.
Item een stuck lants geheeten dat Haeckstuck groot wesende ij ½ loepenzaet off dair omtrent begripende gelegen inder prochien voirs. tusschen die erff der erfgenamen Berthout van Aerle voirs. nu Peter Eelens op die een zijde ende tusschen die erff Jans geheiten Peynenborch op dander zijde streckende metten eenen eynde aen die erff Jan die Meyer voirs. ende metten anderen eynde aen Sinte Achten altairs voirs.
Su... beloopt thien buenre vuyt welcken Jan van Haeren niet geldende is want hijs nyet lange gehadt heeft
Su... dit Jannen van Haeren weert sijnde xx mudden roggen nu ter tyt
Su... ontbreect Jannen van Haren vanden xij buenr twee buenre gelyck als dat leenboeck vuytwysende is ende dair noch goeden syn genoech ende oick veranttert? zijn mer off die goeden leenen zijn off nyet dat en weet ick nyet maer wat daer aff wesen sal dat bevel ick den heeren vanden leenen ende want dese over twee hondert jairen als ick heb hoiren seggen nyet verandert en zijn mer verstorven deen opten anderen
Item noch vyf stucken lants inder prochien voirs. ter stede geheiten dat Gesel die welcke Jan van Haren voirs. te samen
278v
metten twey hoeven voirscreven van mijnen genedigen heeren den hertoge voirscreven houdende is? in leen dats te weten inden iersten een hoostadt met eenen stuck lants daer aen liggende xiiij loepensaet off daer omtrent begripende gelegen tusschen erff Peter Brocken op deen zijde ende tusschen erff Mertens Coppen op dander zijde streckende met beyden eynden aen die gemeynt van Haren
Item dat ander stuck lants oick xiiij loepensaet off dair omtrent begripende gelegen tusschen erff Arnt voirscreven op deen zijde ende metten eenen eynde ende tusschen erff Mertten Coppen voirs. op dander zijde metten anderen eynde aen erff der erffgenaemen wilneer Jan Kuysts
Item dat derde stuck lants vyf loepensaet off dair omtrent begrypende gelegen tusschen erffenis Aert Wolffairt aen deen zijde ende metten eenen eynde ende metten anderen eynde aen erff der erffgenamen wilneer Jan Claes soen
Item tvierde stuck lants vier loepensaet of dair omtrent begripende gelegen tusschen erff Aernt Wolffairt op deen zijde ende metten eenen eynde ende tusschen erff Merten Coppen voirs. op dander zijde ende metten anderen eynde aen die gemeynt van Haren
Item dat vyfste stuck lants negen loepensaet oft dair omtrent begripende gelegen inder prochien voirs. ter stede geheyten inden ackeren van Haren tusschen erff Jan Peynenborchs op deen zijde ende tusschen erff Lambrechs vander Ryt op dander zijde streckende vander erff der erffgenamen wilneer Berthouts van Aerle totten erff Jans van Haren voirscr.
Item noch een weyde gelegen in der prochie van Helvoirt
CCLxxix
xiiij loepensaet oft daer omtrent begripende gelegen metten eenen eynde Claes Goebyen ende te langtz. ende dat ander aen Heyn Gerits ende metten ander zijde aen dat goet des heylichs Geests ten Bosch
Item noch een beemdeken groot wesende drie loepenzaet off dair omtrent begripende begripende tusschen erffenis Jan van vanden Nouwenhuys ende Gerit Beyen aen beyden zijden ende metten eynde Jan Schuermans ende metten anderen Claeus Goenweyen op dander eynde welck dat ryende is ende eenen beempt geheiten die Herberge groot wesende derdalff buenre off dair omtrent begripende gelegen in der prochie van Haren tusschen erff Sinte Katherinen altair van Oisterwyck aen deen eynde streckende metten anderen eynde aenden erff Henrix van Deventer metten eenre zijden aen dit ? gemeynt van Haren ende metter ander zijden wilneer Wouter vanden Heesacker
Su..a beloopt vier mudzaet lants mij.. een loepensaet
Item su..a behalven den beempt opt Aa groot wesende ij ½ buenderen
Item su..a metten beempt loopt xiij mud roggen wt welcken ick nyet geldende en ben
Item noch xLv st. wt der boeck mijns gened. heeren ick heffende ben op sinte Thomaes dach
Item noch halff wege gelt tot Oisterwyck dwelck der rentmeester rekeninge aff doet mijn gened. heer met dwelck ick vander ander helft gheen gebruyck en heb
Item Jan van Haren voirscreven is noch houdende in leen van mynen gened. heer den hertoge voirscreven twee hoeven in lande soe in beempde xxiij ½ buender off dair omtrent begripende gelegen inder prochien van Oisterwyck ter stede geheiten in Udenhout tusschen erff der kinder wilneer Wouter Berthouts aen deen zijde ende tusschen erff Aleyten weduwe wilneer Reynier Nollekens ende hour kinderen op dander zijde streckende vander gemeynder straten
279v
geheyten die Gruenstraet totten Zande toe vuyt welck voirscreven twe hoeven toe te behoiren plagen den kinderen wilner Wouters van Goerle zoen wilneer Gielys van Goerle vuyt welken goeden ick ghelden ben den geswoerenen van Haeren een alden swartten dwelck ick nyet en weet waeraff dat ick geldende ben dwelck twe hoeven my? nw geldende syn vyftich rinsgulden current? oft daer omtrent
Item des is orconde hebbe ick Jan van Haren voirscreven dese teghewoirdige certificatie bezegelt met myns selfs segel hier onder gedruct opten xxvi february anno xCv nae scryven der cameren des hertogen bosch

Eerssel

enz.

 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.